Solució alternativa de conflictes i justícia restaurativa Codi:  20.547    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Un dels àmbits sobre els que es projecta el debat criminològic és el relatiu al desenvolupament de formes alternatives de resolució de conflictes i dels nous paradigmes de la justícia. La investigació criminològica ha afavorit la crítica al sistema de justícia convencional, de caràcter estatal i amb un protagonisme fonamental del poder judicial. Aquesta crítica ha portat a la proliferació de noves concepcions i models de justícia de resolució de conflictes, entre els que destaca en l'actualitat la justícia restaurativa, que tracta de respondre a la necessitat de trobar mitjans més eficaços i eficients a la resolució del conflicte, sense renunciar a les necessitats de justícia de les víctimes i la comunitat, amb una visió reconstructiva de les visions socials. Aquesta assignatura permet adquirir una visió general de les diverses formes de resolució alternativa de conflictes i dels antecedents, principis i formes d'aplicació de la justicia restaurativa. Una de les aportacions més rellevants a la investigació criminològica en els últims temps ha estat la realització d'avaluacions empíriques dels programes restauratius, que permeten conéixer els èxits efectius i els seus riscos.

Amunt

L’assignatura té un contingut mixt on es combinen aspectes de caràcter empíric i jurídic. També combina el desenvolupament teòric amb una vocació aplicada. Té especial relació amb assignatures com Dret penal part general i Victimologia.

Amunt

Competències:

Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delite.

Capacitat per aplicar eficaçment els mitjans alternatius de resolució de conflicte i de justícia restaurativa. -

 

Objectius d'Aprenentatge:

1. Estudiar l'evolució i l'actual desenvolupament de les diverses formes alternatives de resolució de conflictes en el panorama internacional.

2. Conèixer els principis bàsics reguladors de les modalitats extrajudicials de resolució de conflictes.

3. Conèixer el marc normatiu internacional i de dret intern relatiu a la mediació i altres formes de resolució de conflictes.

4. Comprendre els models de mediació i adquirir competències respecte a les estratègies de mediació.

5. Conèixer els antecedents, conceptes fonamentals i principis de la justícia restaurativa.

6. Situar la justícia restaurativa en el context de les concepcions de la justícia i de les formes alternatives de resolució de conflictes.

7. Delimitar i comprendre las necessitats de resolució de conflictes i de donar satisfacció a las necessitats i demandes de justícia. 8. Tenir coneixement dels resultats de las evaluacions de programes restauratiu.

9. Conèixer el marc jurídic en el que es poden desenvolupar programes restauratius en l'àmbit europeu i espanyol, tant en el Dret penal d'adults como en el de menors infractors

10. Estudiar els possibles efectes jurídics de la reparació anterior i posterior a la sentència en el Dret penal espanyol.

Amunt

I: Resolució alternativa de conflictes

1. El conflicte.

2. Modalitats, taxonomia, abast i experiències.

3. Marc normatiu i principis.

4. La mediació com a paradigme de modalitat autocompositiva.

5. La tecnología aplicada als processos. Les formes online de resolució de conflictes.

        5.1. Els subjectes intervinents.

        5.2. El resultat dels processos.

        5.3. Programes i processos de justícia restaurativa.

 

II: La justícia restaurativa i els paradigmes alternatius de justícia

1. Les formes alternatives de justícia

      1.1: La justícia restaurativa i altres conceptes de justícia

      1.2: ¿Conflicte o justícia?

2. La justícia restaurativa: antecedents, pràctiques i aproximació conceptual

3. Reconeixement jurídic internacional i europeu

      3.1 El concepte de justícia restaurativa i mediació penal en els documents supranacionals

      3.2 Principis i requisits d'un procés restauratiu 

      3.3 Línies directrius sobre el funcionament dels programes de justícia restaurativa.

      3.4 Avaluacions sobre el compliment de les previsions supranacionals

4. Casos discutits de justícia restaurativa: delinqüència sexual, violència familiar i contra menors i terrorisme.

5. La justícia restaurativa a debat: crítiques i riscos en l' aplicació de processos restauratius en l'àmbit penal.

6. L'avaluació dels programes de justícia restaurativa

III: La justícia restaurativa en el sistema penal espanyol

1.- Experiencies de justícia restaurativa en Espanya

2.- La justícia restaurativa com a complement del sistema de justícia penal: possibilitats 

      2.1. La justícia restaurativa en el sistema penal d'adults

      2.2. La justícia restaurativa en el sistema penal de menors

      2.3. La reparació després de la sentència

3.- La prohibició de la mediació penal en supòsits de violencia de gènere a Espanya: abast.

Amunt

Amunt

A l'apartat de recursos d'aprenentatge hi ha una sèrie de recursos complementaris als materials docents que també poden ser objecte d'avaluació tant a les PACS com a les proves finals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt