Drets humans Codi:  20.550    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els drets humans defineixen una àrea d'estudi i docència dins del dret i les ciències polítiques de gran relleu en el panorama acadèmic nacional i internacional. El seu estudi ressalta la importància actual, en els models jurídics democràtics, de la comprensió de l'inici de protecció de la dignitat humana entre els límits bàsics de l'acció pública i privada. A més, donada l'alta sensibilitat social generada al voltant del respecte als drets humans, la seva impartició com a assignatura pot oferir un bagatge de coneixements i capacitats atractiu pels estudiants d'altres estudis com ara humanitats, periodisme o criminologia. 

Amunt

L'assignatura de drets humans està emmarcada entre les assignatures obligatòries del Títol de Grau en Dret. Com a assignatura el seu contingut estudia aspectes i guarda estreta relació amb altres assignatures, en particular, Dret internacional públic i Dret constitucional, si bé es tracta d'una matèria amb un aparell conceptual propi.

Amunt

El coneixement i l'adquisició d'habilitats específiques en matèria de drets humans es pot projectar professionalment en els següents àmbits:

  • Advocacia
  • Fiscalia
  • Judicatura
  • Consultoria per ONGs i altres entitats públiques o privades
  • Administració nacional i internacional (organitzacions internacionals)

Amunt

 Per a l'estudi de Drets humans, es molt aconsellable haver cursat prèviament Dret Constitucional i Dret internacional pùblic.

Amunt

És molt recomanable haver superat:

  • Sistema constitucional Espanyol
  • Dret constitucional
  • Dret Internacional Públic

Amunt

Objectius 

S'espera com a objectius que al final del curs l'estudiant hagi après una sèrie de conceptes clau que configuren la base d'aquesta matèria, en particular al voltant de tres eixos vertebradors de contingut:

1. L'evolució, el concepte i els fonaments dels drets humans;

2. Els sistemes de protecció i garantia dels drets humans, tant en la seva dimensió jurídic-estatal com en la seva dimensió internacional;

3. Els temes actuals als quals s'enfronta l'evolució dels drets humans, per exemple, en matèria de política exterior, mitjans d'informació i comunicació, col·lectius vulnerables (dones, homosexuals, immigrants, etc), i globalització soci-econòmica. 

Competències 

Amb la voluntat de donar efectivitat a les tendències didàctiques que es deriven de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) l'assignatura perseguirà habilitar i/o afermar les següents competències:

a) Competències específiques

- Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques dels Drets Humans.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

- Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídic  correctament estructurat de forma escrita.

- Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

b) Competències Transversals

A més d'aquests coneixements i competències específiques de la nostra assignatura, en totes les assignatures del Grau en Dret es treballen un conjunt de competències transversals i generals de la UOC:

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

2. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Unitat 1

Els fonaments teòrics dels drets humans.

Política i drets humans.

PAC 1
Unitat 2

La garantia dels drets fonamentals en l'ordenació jurídica espanyola.

El sistema universal de protecció internacional dels drets humans.

PAC 2
Unitat 3

Desenvolupament i estat actual dels sistemes regionals de protecció dels drets humans.

El sistema europeu de protecció dels drets humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans.

PAC 3
Unitats 1,2 i 3

Els fonaments teòrics dels drets humans.

Política i drets humans.

La garantia dels drets fonamentals en l'ordenació jurídica espanyola.

El sistema universal de protecció internacional dels drets humans.

Desenvolupament i estat actual dels sistemes regionals de protecció dels drets humans.

El sistema europeu de protecció dels drets humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans.

PAC final

Amunt

Amunt

L'alumnat disposa dels 6 Mòduls UOC a dalt esmentats així com d'una sèrie de Textos normatius bàsics (nacionals i internacionals) de drets humans en l'espai "Recursos/Materials i Fonts" de l'aula. En aquest espai pot trobar-se també enllaços d'interès i materials complementaris la consulta dels quals pot ser requerida a l'estudiant al llarg de curs. Addicionalment, cada mòdul especifica certa bibliografia complementària. Per exemple trobareu un vídeo-resum dels diferents sistemes de tutela dels drets humans.

Les Guies d'Estudi (GES) proporcionaran a l'estudiant el material complementari per a treure el màxim profit dels mòduls didàctics.

Així mateix, algunes Proves d'Avaluació Contínua (PACs) poden adjuntar documentació addicional que l'alumnat haurà de consultar a l'hora de la realització de la mateixes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt