Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (francès) Codi:  21.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és la continuació lògica de les assignatures de llengua francesa que s'han cursat anteriorment i la iniciació a la traducció del francès al català. Així doncs, l'estructuració dels continguts i els materials utilitzats estan pensats per tal que l'estudiant, en acabar l'assignatura, sigui conscient d'alguns dels aspectes contrastius més importants entre el francès i el català: puntuació, ús dels determinants i dels pronoms, ús dels temps verbals, ús dels connectors i falsos amics; comprengui i sigui capaç de traduir els textos següents: cartes comercials, receptes de cuina, textos informatius de tipus turístic i textos divulgatius semiespecialitzats; i mostri un cert coneixement sobre aspectes culturals de l'entorn de la llengua francesa.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura, es recomana haver superat l'assignatura Llengua C IV (francès).

Amunt

Els objectius de l'assignatura són els següents:

- Estructurar una base sòlida de morfosintaxi i vocabulari parant especial atenció als  aspectes contrastius susceptibles de plantejar errors d'interferència i de traducció.

- Iniciar en la traducció de textos senzills d'àmbit general i semiespecialitzat.

 

Les competències que es treballen són:

Competències bàsiques

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda en el seu camp d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

- Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

- Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

- Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir la capacitat de comunicar-se en contextos professionals.

- Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

- Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

- Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

- Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

- Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

- Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, i adquirir una formació integral que permeti d'aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Amunt

- Lingüístics: a nivell lingüístic, es repassaran els aspectes gramaticals més rellevants per a la traducció del francès al català.

- Traductològics: a nivell traductològic, es treballarà en la traducció de cartes comercials, textos instructius (receptes de cuina), textos informatius (de tipus turístic) i textos divulgatius semiespecialitzats.

Amunt

Análisis Textual y Traducción de la Lengua C Francés) PDF
Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (Francès) PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt