Decisions tàctiques de producció Codi:  78.575    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'aborden les principals decisions estratègiques relatives a la direcció d'operacions.

Tota empresa ha de dissenyar i oferir les solucions més eficients per a les necessitats concretes dels clients. Així, en el primer mòdul s'analitzen els conceptes relacionats amb el disseny del producte i el disseny del procés productiu per obtenir el producte que demanen els consumidors.

En el segon mòdul es tracten dues de les decisions estratègiques més importants per a una organització: la localització de l'activitat productiva i la distribució en planta.

En el tercer mòdul s'estudia la gestió de projectes i les tècniques de planificació i control de projectes, especialment útils en la configuració productiva per projecte.

Finalment, en el quart mòdul, dedicat a la filosofia just in time i a la teoria de les limitacions, es veuen les principals característiques d'aquestes dues tipologies de gestió de la producció.

Amunt

Juntament amb l'assignatura de Decisions tàctiques de producció, l'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre assolir els coneixements necessaris per poder tenir una visió global de l'àrea productiva de l'empresa. Els coneixements assolits en aquestes dues assignatures ofereixen un complement necessari avui dia per a qualsevol sortida professional donada la importància de l'àrea productiva dins l'empresa.

Més concretament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura permeten desenvolupar tasques relacionades amb el disseny del producte i del procés, les estratègies de localització i distribució en planta, la gestió de projectes en operacions i alguns enfocaments en la direcció d'operacions com, per exemple, la teoria de les limitacions o l'aplicació del just in time.

Amunt

És recomanable haver superat l'assignatura d' Introducció a l´empresa.

Amunt

Competències associades Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)
CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

RAP 1: Reconèixer les fonts d'informació necessàries per a prendre les decisions estratègiques adients per a l'organització.

RAP 2: Aplicar els criteris adients per a la selecció de la informació necessària per a la presa de decisions estratègiques.

RAP 3: Analitzar la informació recopilada per aplicar-la correctament a la presa de decisions estratègiques.

RAP 7: Interpretar correctament les necessitats de l'organització per al disseny d'una bona distribució en planta.

RAP 8: Utilitzar els resultats de l'anàlisi de la problemàtica de l'equilibrament dels llocs de treball per a la correcta pressa de les decisions estratègiques.

RAP 9: Analitzar alguns dels mètodes quantitatius per a valorar possibles alternatives sobre la localització d'una organització.

RAP 14: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant CPM (Critical Path Method).

RAP 15: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant PERT (Program Evaluation and Review Technique).

RAP 16: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant el gràfic Gantt.

CT3: Organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.

RAP 4: Analitzar algunes de les decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a millorar l'organització de la producció.

RAP 5: Planificar correctament les etapes del procés de disseny i desenvolupament de productes per a la correcta utilització dels recursos disponibles.

RAP 6: Organitzar els processos tenint en compte la seva tipologia o configuració productiva per tal d'optimitzar-los.

RAP 17: Planificar les activitats interrelacionades en un projecte.

RAP 18: Identificar les diferents etapes i tasques que componen la gestió de projectes.

RAP 19: Identificar les principals eines utilitzades per a la planificació i el control de projectes.

RAP 20: Identificar la seqüència d'activitats que determinen la durada d'un projecte.

RAP 21: Representar mitjançant un diagrama la xarxa d'activitats interrelacionades en un projecte.

RAP 22: Determinar els costos d'execució d'un projecte, en funció de les despeses directe i indirectes existents.

RAP 23: Identificar les principals característiques dels sistemes Just in Time (JIT).

RAP 24: Utilitzar adequadament el vocabulari necessari per a implementar la filosofia del JIT: malbarataments, sistemes pull i push, elements poka-yoke, etc.

RAP 25: Reconèixer com en entorns JIT es dirigeix i controla la producció mitjançant els sistema Kanban.

RAP 26: Reconèixer els principals factors que generen colls d'ampolla.

RAP 27: Identificar les principals característiques de la teoría de les limitacions.

CE3: Gestionar eficientment una empresa o organització, comprenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.

RAP 10: Identificar els principals factors que afecten les decisions de localització empresarial.

RAP 11: Reconèixer la importància estratègica de les decisions sobre la localització d'una instal·lació productiva.

RAP 12: Reconèixer les principals tipologies de distribució en planta per a la selecció de les més adients d'acord amb el pla estratègic de l'organització.

RAP 13: Reconèixer el concepte de distribució en planta per a la selecció de la més adient d'acord amb el pla estratègic de l'organització.

CE7: L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

RAP 28: Implementar mecanismes propis del JIT per aconseguir la satisfacció del client final.

RAP 29: Implementar sistemes d'ordre i neteja a les instal·lacions seguint la filosofia de les 5s per aconseguir productes de qualitat y garantir la satisfacció dels clients.

Objectius generals:

  • Conèixer el procés de disseny i desenvolupament de nous productes.
  • Identificar els principals factors que influeixen en la determinació de la configuració del procés productiu més adequada i descriure les principals característiques dels diferents tipus de procés.
  • Entendre la importància estratègica de les decisions sobre la localització d'una instal·lació productiva i establir els principals factors que afecten aquestes.
  • Analitzar alguns mètodes quantitatius per valorar possibles alternatives sobre la localització d'una organització.
  • Entendre el concepte de distribució en planta i conèixer les principals tipologies.
  • Utilitzar algunes tècniques de disseny d'una bona distribució en planta.
  • Identificar la problemàtica de l'equilibratge de llocs de treball en les configuracions contínues.
  • Conèixer les principals eines utilitzades per a la planificació i control de projectes.
  • Establir les principals característiques dels sistemes just a temps i conèixer les principals eines de la direcció d'operacions en un sistema productiu just in time.
  • Establir les principals característiques de l'anomenada teoria de les limitacions.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Disseny del producte i del procés
1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques.
2. Disseny del producte.
3. Selecció i disseny del procés productiu.

Mòdul didàctic 2 Estratègies de localització i distribució en planta
1. La localització de l'activitat productiva
2. Distribució en planta

Mòdul didàctic 3 Gestió de projectes en Operacions
1. La gestió de projectes
2. Tècniques de planificació i control de projectes

Mòdul didàctic 4 Alguns enfocaments en la direcció d'operacions
1. Just in Time
2. Teoria de les limitacions

 

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt