Treball Final de Postgrau (TFP) Codi:  B2.646    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'aprenentatge de la lectura i la seva automatització és un procés molt complex que requereix del treball coordinat de múltiples processos cognitius de manera simultània. En al voltant d'un 5% dels nens aquest procés no s'automatitza al igual que ho fa amb els seus companys i la seva lectura és titubejant i amb errades. Aquests nens tenen gran dificultat per poder tenir una lectura fluïda i que els permeti poder comprendre de manera global i precisa allò que llegeixen. Quan ens trobem davant d'un d'aquests nens hem de proporcionar¿li uns suports suplementaris i personalitzats per tal d'ajudar¿lo a poder assolir un nivell funcional de la lectura.

L'assignatura Treball Final de Postgrau aborda el treball d'intervenció per poder ajudar al nen a millorar el seu nivell lector. Aquest treball s'ha de basar en una pràctica que estigui basada en l'evidència. És a dir, ha d'estar fonamentada en estudis científics que han demostrat la seva efectivitat. A més a més, ha de ser una intervenció que s'adapti a les característiques de cada nen i que respongui a la intervenció, això és que es reformuli i s'ajusti a les millores o resistències que el nen mostri en la seva evolució. Per tal de poder plantejar un programa el més ajustat a les característiques de cada nen i que sigui el més efectiu possible, es repassen les diferents propostes que s'han plantejar per a intervenir en la dislèxia en el nostre context. Finalment, s'analitzen alguns llibres per a treballar la dislèxia i es fa un repàs de les principals aplicacions informàtiques per al desenvolupament i intervenció en la lectura.

Amunt

Competències.

Competències generals

CG1 - Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències transversals relatives al camp d'estudi de l'alumne

CT2 - Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres.

Competències especifiques

CE4 - Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.

CE5 - Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.

CE6 - Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Objectius d'aprenentatge.

 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. (CG1).
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics. (CG1).
 • Aplicar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics. (CG1).
 • Valorar els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. (CG1).
 • Raonar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. (CG1).
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres. (CT3).
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres. (CT3).
 • Aplicar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres. (CT3).
 • Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres. (CT3).

 

Amunt

Àmbits d'intervenció de les dificultats de la lectura

 1. La pràctica basada en l'evidència

1.1. El What Works Clearinghouse

1.2. La resposta a la intervenció (Response to intervention, RtI)

1.2.1. Components de la resposta a la intervenció

 1. Mètodes d'intervenció de les dificultats de la lectura

2.1. Mètodes amb efectivitat avalada per l'evidència científica:

les intervencions fonològiques

2.2. Mètodes que no s'ha demostrat que siguin efectius

2.2.1. Entrenament en integració auditiva

2.2.2. Entrenament auditiu amb suport informàtic

2.2.3. Teràpia visual

2.2.4. Lents tintades

2.2.5. Entrenament perceptiu-motor

2.2.6. Tècniques quiropràctiques

2.2.7. Integració sensorial

2.2.8. Mètode Davis

2.2.9. Neurofeedback

2.2.10. Musicoteràpia i educació musical

2.2.11. Dieta

 1. Components d'intervenció en la dislèxia

3.1. Consciència fonològica

3.2. Treball fonètic

3.3. Fluïdesa

3.4. Vocabulari

3.5. Comprensió de textos

 

Programes d'intervenció de la dislèxia en espanyol

 1. Programes d'intervenció de la dislèxia en espanyol amb estudis

científics per a analitzar els seus resultats

1.1. Programes centrats en el treball

de les habilitats fonològiques

1.1.1. Programa Adición de fonos

1.1.2. Programa Segmentación de palabras

1.2. Programes centrats en el treball de la correspondència

grafema-fonema

1.2.1. Programa Lectura

1.2.2. Programa Entrenamiento en lectura de palabras

1.3. Programes centrats en l'ensenyament de les habilitats

fonològiques i les correspondències grafema-fonema

1.3.1. Programa Escribir una palabra

1.3.2. Programa Tratamiento de la dislexia fonológica

1.4. Programes centrats en l'exactitud, comprensió i velocitat

lectora

1.4.1. Programa Múltiple de aprendizaje

1.4.2. Programa Tratamiento conductual

1.4.3. Programa Esperanza

 1. Programes d'intervenció encara sense estudis científics

dels seus resultats

2.1. Programa Binding

2.1.1. Petit Binding

2.1.2. Programa Olders

2.2. Programa Glifing

 

Materials per a treballar la dislèxia

 1. Llibres per a dislèctics

1.1. Llibres per a explicar la dislèxia als nens

1.2. Llibres de lectura fàcil

 1. Programes i aplicacions informàtiques (APP)

2.1. Dytective

2.2. Piruletras

2.3. Galexia

2.4. Ordena las sílabas

2.5. Ensenya'm a llegir

2.6. Sanapalabras

2.7. Special Words

2.8. AbaPlanet

Amunt

Material Suport
La intervención en las dificultades del aprendizaje de la lectura PDF

Amunt

Joyce Echegaray-Bengoa i Manuel Soriano-Ferrer. "Conocimientos de los maestros acerca de la dislexia del desarrollo: implicaciones educativas". En: Aula Abiertta, Volume 44, Issue 2, July-December 2016. p. 63-69.

 

Defior, S. "Cómo mejorar la lectura". En: Revista Mente y cerebro, N. 70, enero 2015. p. 16-23. ISSN 16950887

 

Montealegre, R., Forero, L.A. "Desarrollo de la lectoescrituraadquisición y dominio". En: Acta Colombiana de Psicología, 9(1). p. 25-40

López-Escribano, C. "Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento educativo de la dislexia del desarrollo". En: Revista de neurología, 2007; 44 (3): 173-180.

 

Asociación Dislexia y Familia (DISFAM) - UIB. Protocolos de Detección y Actuación de Dislexia (PRODISLEX)

 

 1. Cuetos, P. Suárez-Coalla, M. I. Molina. "Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura". En: Revista Pediatría de Atención Primaria, 2015, XVII (66). ISSN 11397632

 

¿Es la dislexia un trastorno perceptivo-visual? Nuevos datos empíricos. Suárez Coalla, P. ; Cuetos Vega, F.. Psicothema, vol. 24, núm. 2, 2012. ISSN 1886144X

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya - CLC. (2011). "Etapa Infantil (finals del P5)". En: PRODISCAT Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu. Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya - CLC. (2011). "Etapa de Primària. Cicle inicial (1r i 2n)". En: PRODISCAT Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu. Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya - CLC. (2011). "Etapa de Primària. Cicle mitjà (3r i 4t)". En: PRODISCAT Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu. Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya - CLC. (2011). "Etapa de Primària. Cicle superior (5è i 6è)". En: PRODISCAT Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu. Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya - CLC. (2011). "Etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO)". En: PRODISCAT Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu. Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Roca, E. ; Carmona, J ; Boix, C. et al. (2010). "L'aprenentatge en la infància i l'adolescència: claus per evitar el fracàs escolar". Quaderns Faros, núm. 4, Observatori de Salut de la Infància i l'Adolescència. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu. [accés: 19 gener 2013]. Disponible a: https://www.faroshsjd.net/adjuntos/1774.2-Faros4_Catala.pdf

 

Robin L Peterson, Bruce F Pennington. The education of dyslexic children from childhood to young adulthood.". Annual Review of Psychology. Annual Review of Psychology, 2008. p 451-475. ISSN 664308

 

Robin L Peterson, Bruce F Pennington. "Developmental dyslexia". Lancet 2012; Vol 379 May 26, 2012. Elsevier, 2012. p 1997-2007. ISSN 1406736

 

Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Juan C. Ripoll Salcedaa y Gerardo Aguado Alonso. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2016, vol 36, iss. 2. p. 85-100. . ISSN 0214-4603

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben als materials que trobareu a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast a la professora col·laboradora de l'assignatura. Addicionalment, se us plantejaran exemples com vídeos, proves, etc. per a donar suport als continguts teòrics. És molt recomanable llegir i atendre a tots els exercicis que s'ofereixen ja que donen una informació molt valuosa sobre la vessant pràctica de la matèria.

A més del material explicat anteriorment, l'alumne té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre professora col·laboradora - estudiant - companys d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre la professora col·laboradora i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC's, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 1. Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que us referiu
 2. 2. Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar al màxim. Quant més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte
 3. Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el Fòrum de l'aula per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler: És la via de comunicació de la professora col·laboradora amb els estudiants per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tots els estudiants relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC's, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb la professora col·laboradora, així com amb la resta de companys de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps el consultor/a donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Diploma de Postgrau (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

 

Consulta del model d'avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

Avaluació continuada

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades al pla docent de l'assignatura. La realització de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporalització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el semestre. Concretament, hauran de fer tres Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i tres Pràctiques. En cada una de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per llegir el material corresponent, aclarir dubtes i realitzar les Pràctiques; mentre que la segona fase es dedicarà a la realització de la PAC pròpiament dita. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per poder resoldre correctament, i en el temps establert, la PAC que s'estigui treballant en cada moment.

En general, les Pràctiques consistiran en activitats d'ampliació o aprofundiment i les PAC's consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts dels mòdul teòrics, a partir de l'anàlisi de l'anàlisi de casos.

La realització de les Pràctiques és optativa però representen entre totes un 30% de la nota final (un 10% cadascuna). En canvi, la realització de les PAC és obligatòria i les tres representen un 70% de la nota final de l'assignatura amb aquesta distribució:

 • PAC 1 - 15%
 • PAC 2 - 20%
 • PAC 3 - 35%

Per tant, per superar l'AC s'han de presentar les tres PAC proposades, aprovant (A, B, C+), com a mínim, dues de les tres activitats. El suspens d'una de les tres PAC's amb una qualificació de D, donarà lloc al suspens de l'AC.

Les PAC's s'avaluaran amb una nota de 0 a 10 (A, B, C+, C-, D). La valoració de les pràctiques és diferent a la de les PAC's, si estan aprovades s'obtindrà sempre una A i si no s'han entregat o s'han suspès una N.

Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Per considerar que s'ha seguit l'AC cal haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat). És a dir si no s'entreguen totes les activitats, s'obté una D/C- o una N. S'obté una N quan el que s'ha entregat representa menys del 50% de l'avaluació contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'avaluació contínua.

Durant el semestre s'aniran proposant les diferents Pràctiques i PAC's, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves i els seus criteris de correcció. Les Pràctiques i les PAC's s'han de lliurar dins el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments.

El lliurament d'activitats i/o documents per part dels estudiants haurà de fer-se en format Word.

La realització de les PAC ha de ser individual, personal i original, no podent-se elaborar en grup, ni compartint les respostes entre els companys de l'assignatura. Per una altra banda, tal i com s'indica al capítol cinquè de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, qualsevol tipus de còpia o plagi relacionada amb els exercicis i proves en les que es basa l'avaluació de l'assignatura serà considerada com una falta greu i serà sancionada amb una qualificació de D a la PAC en qüestió i una nota final de l'assignatura de D (0). Per tant, aquest fet implicarà en aquesta assignatura la impossibilitat de continuar amb l'avaluació contínua i la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Seguint amb el que s'acaba de dir, quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC's, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

Al mateix temps, el fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes que s'han de respondre a les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest a la professora col·laboradora.

 

Revisió de la nota de les PAC.

Es podrà demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

 

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir. 

 

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Postgrau no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Recomanem no copiar els enunciats de les PAC als documents que entregueu, només cal indicar el número d'exercici i la resposta.

 

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert.  La PAC lliurada fora de termini es puntuarà amb una N i aquest fet impossibilitarà la possibilitat de poder superar l'assignatura.

 

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

 L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Postgrau d'Aprenentatge de la Lectura i les Seves Dificultats. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

 [motiu pel qual es demana l'ajornament]

 Adjunto el document que ho justifica

 

FEEDBACK

Els estudiants rebran un feedback individual de cada activitat al RAC un màxim de 15 dies després del lliurament.

Amunt

Procés de revisió de la nota final de l'assignatura.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podrán demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que està disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes.

Amunt