Estratègies docents en línia Codi:  M1.031    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Estratègies docents en línia" té com a objectiu principal introduir-vos en les estratègies pedagògiques bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

Aquesta assignatura fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'un vessant pràctic.

S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.
 

Partint d'exemples, casos i bones pràctiques docents, l'assignatura s'articula en base a diferents possibles situacions per a la seva discussió. Aquesta metodologia fomenta un aprenentatge amb un alt grau d'implicació de l'estudiant i d'aplicabilitat a la pràctica pedagògica.

 "Estratègies docents en línia" presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

 

 

L'assignatura "Estratègies docents en línia" té com a objectiu principal introduir i capacitar els estudiants en les estratègies docents bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

 

Aquesta assignatura fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'una vessant pràctica.

 

S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.

 

Partint d'exemples, casos i bones pràctiques docents, l'assignatura s'articula en base a diferents possibles situacions per comentar i discutir. Aquesta metodologia fomenta un aprenentatge amb un alt grau d'aplicabilitat a la pràctica pedagògica.

 

"Estratègies docents en línia" presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, és a dir, una càrrega lectiva de 150 hores.

Amunt

L'assignatura d'Estratègies docents en línia, és una de les quatre matèries optatives d'especialització que es centra concretament en conèixer, reflexionar i aplicar de forma pràctica, les estratègies fonamentals per a desenvolupament de les accions formatives en entorns virtuals  mitjançant les TIC.

Les matèries que la complementen són:

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Amunt

L'assignatura té aplicació en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal, més especialment en nivells de formació universitària de grau i postgrau. I en l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, en qualsevol àmbit i tipologia d'organitzacions amb necessitat de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. 

 

 

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

En conseqüència, els seus objectius són:

 • Conèixer què suposa ser un docent en línia en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar estratègies de desenvolupament de l'acció docent en un entorn virtual.

Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja en base al concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat.

Les competències que fonamenten el conjunt de continguts i activitats que es presenten en Estratègies docents en línia es detallen a continuació:

 • Comprendre els canvis ocasionats en el paper del docent en l'aprenentatge en línia.
 • Conèixer les principals funcions associades al docent virtual.
 • Aplicar principis de presentació en línia segons els objectius d'aprenentatge i els mitjans seleccionats.
 • Facilitar el procés d'aprenentatge en línia als estudiants.
 • Aplicar tècniques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
 • Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
 • Facilitar la superació de dificultats d'aprenentatge en línia.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquesta assignatura es treballaran els següents continguts:

- El docent en línia: conceptualització:

o   El docent en línia.
o   La tasca docent en línia.

- Estratègies d'intervenció docent en línia:   El plantejament pedagògic.

o   Espais per a l'acció docent.
o   Estratègies de gestió, dinamització i motivació.
o   La comunicació a l'aula.
o   La gestió i organització de la informació a l'aula.

- Aplicació a la pràctica docent.

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Aprendizaje en el entorno del e-learning: estrategias y figura del e-moderador PDF
La constucció d'un projecte virtual en grup Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Estratègies docents per a la facilitació d'un curs en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

Guitert, M.; Romeu, T. (2019). Estratègies per a la docència en línia. Material didàctic UOC.

Guitert, M.; Romeu, T. (2011). La formación en línea: un reto para el docente. Cuadernos de pedagogía, 418, 77-81.

Guitert, M.; Giménez, F. (2000): El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. Material didàctic UOC.

Recomanacions sobre el treball en equip

Webinar Cinco Estrategias clave para la docencia en línea (T.Romeu, 2020)

Material dels casos d'intervenció docent

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt