Recerca en e-learning Codi:  M1.048    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en recerca en e-learning del Màster, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats, i a la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg del programa. En concret, aquesta assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per al disseny i posterior realització d'investigacions en el camp educatiu i, concretament, en l'àmbit de l'educació i les noves tecnologies (e-learning).

El disseny de l'assignatura té com a objectiu promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats des de les diferents perspectives des de les quals podem abordar l'estudi, comprensió i/o explicació de la realitat educativa. Per a això, l'assignatura comença amb un primer bloc en què es proposa una reflexió i anàlisi sobre els principals àmbits i línies de recerca (tant consolidades com emergents) relacionades amb l'Educació i les TIC (e-learning).

Aquesta reflexió inicial, clau per conèixer l'actual panorama investigador, ha de servir de base perquè l'alumne/a es centri en una línia d'investigació i es familiaritzi amb els elements bàsics del procés científic. Per a això, es proposa, en el segon bloc, l'elaboració d'un article científic que suposi una revisió de la literatura.

El tercer i quart blocs de l'assignatura tenen com a finalitat que l'estudiantat sigui capaç d'identificar un problema de recerca, com també concretar-lo, per mitjà de la formulació adequada de preguntes d'investigació, objectius i/o hipòtesis, en funció de la naturalesa quantitativa, qualitativa o mixta en què se situï el problema de recerca que es pretén abordar.

Cal assenyalar que aquesta assignatura està estretament relacionada amb totes de les d'aquesta especialitat, especialment la de Mètodes d'investigació, com també el seminari de recerca en el qual l'estudianta haurà de desenvolupar el seu TFM.  

Durant el desenvolupament de l'assignatura, l'estudiantat podrà comptar amb la tutorització del professorat y amb la col·laboració de la resta de companys i companyes de l'aula. 

Amunt

L'assignatura Recerca en e-learning  s'inscriu en la especialitat de "Recerca en e-learning" del programa de Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning).

Especialitat: Recerca en e-learning

Aquesta especialitat està orientada a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, se'ls faciliten eines que els seran de gran utilitat per a desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder enfocar el projecte d'iniciació a la recerca en el seu Treball Final de Màster (TFM). Les assignatures de l'especialitat són:

Recerca  en e-learning                                          6 ECTS

Mètodes i tècniques de recerca en línia         6 ECTS

Tècniques d'anàlisi de dades                              6 ECTS

Construcció d'instruments per a la recerca   6 ECTS

Seminari de Recerca (TFM)                                  6 ECTSAmunt

Educació a distància, e-learning, educació primària, educació secundària, educació superior, educació no formal, educació vocacional/professionalAmunt

Si bé són recomanables algunes nocions bàsiques sobre la investigació i el propi mètode científic, l'assignatura Recerca en e-learning es planteja com una assignatura introductòria, a l'inici de l'itinerari d'investigació del Màster en Educació i TIC (e-learning).

Pel que fa referència a les assignatures que s'ofereixen en el Màster, són òbvies les connexions amb "Mètodes i tècniques d'investigació en línia", pertanyent a aquest mateix bloc modular. En aquesta assignatura, l'objectiu és aprofundir en les diverses opcions metodològiques per respondre amb èxit a les preguntes d'investigació. Per aquesta raó, i atès el seu caràcter aplicat, l'opció ideal és començar per una aproximació introductòria a la investigació en Recerca en e-learning o, si més no, cursar-les simultàniament.

La realització d'aquestes dues assignatures, juntament amb les altres dues que s'ofereixen, "Construcció d'instruments per a la recerca" i "Tècniques d'anàlisi de dades", habiliten l'estudiant per a finalitzar amb èxit l'itinerari de recerca, culminant amb el Seminari d'investigació. En aquest context, és important assenyalar que les assignatures metodològiques es poden considerar com a «preparatòries» per a l'elaboració el Treball Final de Màster (TFM). Per tant, l'estudiant ha d'anar superant els reptes i fent les PAC d'aquestes assignatures pensant en el seu TFM. Aquest Treball Final de Màster, haurà de versar sobre algun àmbit/línia del nostre programa (Educació i TIC / e-learning).

Amunt

Atès el seu caràcter introductori, es recomana que l'estudiantat cursi aquesta assignatura com a primera assignatura de l'especialitat de recerca.

Nota: Aquesta informació és orientativa, i es pot veure modificada per part del professorat de l'assignatura, si així es considera convenient. En aquest sentit, és el Pla Docent el que actualitza i estableix sempre la darrera versió respecte les característiques de cadascuna de les assignatures.Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les bases conceptuals sobre el propi procés d'investigació, la seva aplicació al camp de l'educació i les TIC (e-learning), i permetre el començament de l'elaboració d'una proposta original de projecte de recerca. Així doncs, permetrà als estudiants obtenir les següents competències específiques en investigació educativa:

  • Posicionament crític davant la confrontació o complementarietat de les metodologies quantitatives i qualitatives de la recerca en educació.
  • Familiarització amb les àrees de recerca en e-learning.
  • Coneixement dels rudiments científics d'una recerca en l'àmbit de l'e-learning.
  • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la investigació.


Les activitats de l'assignatura detallen específicament les competències a desenvolupar en cadascuna d'elles. Les activitats estan articulades al voltant del intercanvi a l'aula, on es busca incentivar el treball grupal i la discussió, la creació de coneixement en grup. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

  • Treball en grup, discussió crítica i intercanvi de dades, informació i coneixements amb els companys/es i el professorat al Campus Virtual de cara a la consecució dels objectius proposats.
  • Adquisició dels coneixements metodològics interpersonals per afrontar reptes professionals o d'investigació de forma rigorosa.
  • Argumentació de les decisions preses.


Amunt

Els continguts a treballar estan estructurats en 4 reptes que cal realitzar:

Repte 1:  Mapa de tendències de recerca en Educació i TIC (e-learning)

Repte 2:  Elaboració d'un article científic que inclogui "l'estat de la qüestió" sobre el tema de recerca

Repte 3:  Redacció d'un problema de recerca

Repte 4: Definir els objectius, preguntes i/o hipòtesis de la recerca; debat i defensaAmunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació DAISY
Metodologia de la investigació EPUB 2.0
Metodologia de la investigació MOBIPOCKET
Metodologia de la investigació KARAOKE
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació HTML5
Metodologia de la investigació PDF
Metodologia de la investigació OAI-MPH
Ús no sexista de la llengua Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
Revistes científiques i bases de dades per a la investigació en e-learning Web
Fases en el procés de plantejar un problema de recerca PDF
Com definir un problema de recerca Audiovisual
Tendències de recerca en Educació i TIC Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt