Tècniques d'anàlisi de dades Codi:  M1.050    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en investigació educativa de l'Màster en Educació i TIC, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals en investigació a desenvolupar al llarg de el programa.

L'assignatura també forma part de l'Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia i s'ofereix com a assignatura optativa a l'estudiantat interessat en fer recerca en l'àmbit de l'aprenentatge d'idiomes mitjançant metodologies quantitatives i qualitatives.

En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació, i de l'aprenentatge d'idiomes, l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a l'anàlisi de dades obtingudes en investigacions en educació i, més concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

La present assignatura pretén introduir als estudiants en les principals tècniques i aproximacions analítiques que l'investigador en educació té a la seva disposició. Dins el procés d'investigació, l'anàlisi constitueix la fase immediatament posterior a la recollida de dades i coincideix amb el moment en què l'investigador examina de manera detallada la informació empírica, tractant d'identificar patrons en les dades i de simplificar la complexitat present en la informació. Això el porta a representar i resumir la informació que li han subministrat les persones participants en forma de text, taules, figures o gràfics, amb la intenció de donar resposta a les preguntes de la recerca.

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats a l'anàlisi de les dades recollides durant el desenvolupament d'una investigació en educació, els quals serviran per al vostre propi projecte d'investigació, per al qual haureu de seleccionar la tècnica de anàlisi més adequada per a les dades recollides.

La investigació en educació, com tota activitat científica, ha de realitzés dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat que han de fomentar el seu ple desenvolupament.

En aquest sentit la investigació, la reflexió i la innovació educatives no han de desenvolupar-se a l'marge de l'món que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i els recursos on-line que aquests ens ofereixen per millorar el nostre quefer professional i la nostra activitat investigadora.

El coneixement i l'ús efectiu dels les tècniques d'anàlisi de les dades de la investigació es presenten organitzats didàcticament en dos blocs amb la finalitat de dotar l'estudiant d'un marc de referència per al disseny i la realització d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives .

L'assignatura sobre Tècniques d'anàlisi de dades, que forma part d'aquest itinerari d'especialització en investigació en educació, ens haurà de servir com a fonamentació per a l'anàlisi de dades, proveint a l'estudiant d'un marc de referència per a iniciar-se i desenvolupar-se en aquesta tasca.

Aquest itinerari no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només pot cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Amunt

L'assignatura Tècniques d'anàlisi de dades forma part de l'Programa de Màster en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en Investigació en e-learning, el qual té per objectiu millorar la formació metodològica dels estudiants i la capacitat dels mateixos per dur a terme treballs empírics de recerca o assajos acadèmics o sobre la pràctica professional.

Itinerari de Recerca i-learning

Aquest bloc està orientat a dotar els estudiants de les competències necessàries per a iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per desenvolupar la recerca en xarxa ia la xarxa i, en particular, per a poder desenvolupar els Projectes d'iniciació ala Recerca.

Els estudiants que han optat per l'itinerari de recerca hauran d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè puguin acabar desenvolupant, si així ho desitgen, una tesi doctoral. Per a això hauran de començar iniciant-se en la recerca en l'aplicació de les TIC a l'educació i la formació.

  • Les assignatures que formen part d'aquest itinerari són:
  • Recerca en e-learning 6 ECTS
  • Mètodes d'investigació en línia 6 ECTS
  • Construcció d'instruments de recerca 6 ECTS
  • Tècniques d'anàlisi de dades 6 ECTS

Aquest itinerari no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només poden cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura, proporcionen les competències dins de l'àmbit metodològic. Alhora, s'adquireixen les bases metodològiques necessaries tant per a la pràctica professional, com per a la realització d'un futur doctorat.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver superat (o estar cursant) les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes d'investigació en línia" d'aquest mateix programa, dins de l'itinerari d'especialització en Investigació en e-learning.

En el cas de l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, i a l'tractar-se d'una assignatura d'un programa diferent, s'aconsella prestar especial atenció als coneixements previs recomanats en aquest apartat i valorar si es posseeixen abans de realitzar la matrícula.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia.

En el cas de l'estudiantat procedent del Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, s'aconsella que valori el seu grau de coneixement dels conceptes bàsics de la metodologia d'investigació abans de fer la matrícula.

Amunt

Competències

1. Familiaritzar-se amb mètodes i tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives.

2. Analitzar de manera crítica els resultats d'investigació presentats en publicacions científiques especialitzades.

3. Utilitzar de manera eficaç recursos en xarxa per a la investigació.

4. Analitzar de manera significativa la informació i les dades recollides.

5. Respectar un comportament ètic en tots els processos que formen part d'una investigació.

Objectius

1. Familiaritzés amb les tècniques d'anàlisi de dades rellevants a el camp de la recerca en e-learning.

2. Reconèixer i seleccionar quines tècniques d'anàlisi de dades utilitzar en funció de el problema plantejat, el disseny d'investigació i de la recollida de dades.

3. Aplicar correctament la tècnica d'anàlisi de dades més adequada a cada context d'investigació.

4. Interpretar adequadament els resultats de l'anàlisi de les dades.

Amunt

  • L'anàlisi quantitativa de les dades
  • El mètode científic i l'anàlisi de dades
  • L'anàlisi qualitativa de les dades
  • La metodologia qualitativa i el tractament qualitatiu de les dades L'elaboració dels informes

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació DAISY
Metodologia de la investigació EPUB 2.0
Metodologia de la investigació MOBIPOCKET
Metodologia de la investigació KARAOKE
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació HTML5
Metodologia de la investigació PDF
Metodologia de la investigació OAI-MPH
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives Web
Com s'ha d'iniciar una cerca? PDF
Los diseños de encuesta PDF
Estadística: Análisis de datos Audiovisual
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Mètodes d'investigació quantitativa XML
Mètodes d'investigació quantitativa DAISY
Mètodes d'investigació quantitativa EPUB 2.0
Mètodes d'investigació quantitativa MOBIPOCKET
Mètodes d'investigació quantitativa KARAOKE
Mètodes d'investigació quantitativa HTML5
Mètodes d'investigació quantitativa PDF
MeticLab (CAT) Web
Com definir un problema de recerca Audiovisual
Tendències de recerca en Educació i TIC Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de materials específics de referència així com materials complementaris que l'estudiantat té a la seva disposició en l'espai de recursos de l'aula.

El material, Tècniques d'anàlisi de dades, corresponent a l'assignatura, es troba disponible en format multimèdia en els recursos de l'aula.

Així mateix, per a cadascuna de les activitats es posarà a disposició dels estudiants un document per a la seva planificació, en el qual es detallaran els documents de referència i material complementari específics per al desenvolupament de les mateixes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt