Avaluació en línia Codi:  M1.065    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos d'aprenentatge en xarxa propicia l'escenari per repensar els sistemes i els procediments de l'avaluació, passant d'un docent que transmet les qualificacions als estudiants cap a un sistema obert en que docents i estudiants s'involucren en el procés d'aprenentatge i desenvolupen habilitats d'avaluació a través de la xarxa.

Partint dels plantejaments teòrics de l'avaluació en entorns virtuals ens aproparem a l'e-avaluació, terme que prové de e-assessment, on de manera pràctica abordarem les possibilitats que ofereixen les TIC per a dissenyar i presentar activitats d'avaluació en entorns virtuals d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació superior.

Així, l'assignatura "Avaluació en línia: eines i estratègies" de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal aproximar-se a l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge de l'educació superior facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ha de permetre analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges.

Amunt

L'assignatura d'Avaluació en línia: eines i estratègies s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC. Les assignatures que composen l'itinerari de Docència en línia són:

 • Ensenyar i aprendre en lína (6 ECTS), assignatura fonamental
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Si estàs cursant l'especialització del Màster en DOCÈNCIA has de saber que l'assignatura de Avaluació en línia, dins el bloc de matèries d'aquest itinerari, té com a finalitat aproximar-se a l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ens permetrà analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges en qualsevol nivell educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin dissenyar i aplicar eines i estratègies d'e-avaluació tot i que preferentment el públic objectiu són els docents en línia.


L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaços de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

La finalitat principal de l'assignatura és capacitar als participants per a posar en pràctica eines i estratègies d'avaluació en línia basats en principis d'aprenentatge adequats per a cada context. Per assolir aquesta finalitat ens plantegem els següents objectius:

 • Conèixer les possibilitats de l'avaluació en línia pel docent en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar eines i estratègies d'avaluació per l'acció docent en un entorn virtual d'aprenentatge.
 • Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja en base al concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat.

Per una banda, les competències transversals que treballarem en l'assignatura es concreten en:

 • Treballar en equip en xarxa amb els companys que possibiliti compartir coneixements i experiències sobre l'avaluació en entorns virtual.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Utilitzar eines col·laboratives.

En relació amb les competències específiques que desenvoluparem en aquesta assignatura es concreten en:

 • Demostrar tècniques d'acompanyament i suport a l'estudiant en el procés d'aprenentatge en línia.
 • Aplicar pràctiques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
 • Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
 • Facilitar la superació de les dificultats en l'aprenentatge en línia.
 • Avaluar l'eficàcia dels processos d'ensenyament - aprenentatge en línia en contextos determinats.
 • Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament - aprenentatge en línia.
 • Administrar el procés d'aprenentatge en línia per a maximitzar els resultats d'aprenentatge.

Amunt

Per assolir les competències definides, es treballaran els següents continguts:

 • Bases teòriques de l'avaluació de l'aprenentatge, centrant-nos en l'e-avaluació.
 • L'avaluació en línia com a estratègia d'aprenentatge i reflexió compartida: el paper del docent i de l'estudiant en l'avaluació en línia (autoavaluació, avaluació entre iguals, defensa de treball a la resta d'estudiants,....).
 • Instruments d'avaluació per a la docència en línia.

 

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
El dossier digital (e-portfolio) com a instrument d'avaluació formativa PDF
L'avaluació a l'assignatura de Competències TIC: projecte virtual en equip Web
Recursos en e-avaluació Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt