Tècniques d'anàlisi de dades Codi:  M1.150    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en investigació educativa de l'Màster en Educació i TIC, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals en investigació a desenvolupar al llarg de el programa.

L'assignatura també forma part de l'Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia i s'ofereix com a assignatura optativa a l'estudiantat interessat en fer recerca en l'àmbit de l'aprenentatge d'idiomes mitjançant metodologies quantitatives i qualitatives.

En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació, i de l'aprenentatge d'idiomes, l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a l'anàlisi de dades obtingudes en investigacions en educació i, més concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

La present assignatura pretén introduir als estudiants en les principals tècniques i aproximacions analítiques que l'investigador en educació té a la seva disposició. Dins el procés d'investigació, l'anàlisi constitueix la fase immediatament posterior a la recollida de dades i coincideix amb el moment en què l'investigador examina de manera detallada la informació empírica, tractant d'identificar patrons en les dades i de simplificar la complexitat present en la informació. Això el porta a representar i resumir la informació que li han subministrat les persones participants en forma de text, taules, figures o gràfics, amb la intenció de donar resposta a les preguntes de la recerca.

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats a l'anàlisi de les dades recollides durant el desenvolupament d'una investigació en educació, els quals serviran per al vostre propi projecte d'investigació, per al qual haureu de seleccionar la tècnica de anàlisi més adequada per a les dades recollides.

La investigació en educació, com tota activitat científica, ha de realitzés dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat que han de fomentar el seu ple desenvolupament.

En aquest sentit la investigació, la reflexió i la innovació educatives no han de desenvolupar-se a l'marge de l'món que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i els recursos on-line que aquests ens ofereixen per millorar el nostre quefer professional i la nostra activitat investigadora.

El coneixement i l'ús efectiu dels les tècniques d'anàlisi de les dades de la investigació es presenten organitzats didàcticament en dos blocs amb la finalitat de dotar l'estudiant d'un marc de referència per al disseny i la realització d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives .

L'assignatura sobre Tècniques d'anàlisi de dades, que forma part d'aquest itinerari d'especialització en investigació en educació, ens haurà de servir com a fonamentació per a l'anàlisi de dades, proveint a l'estudiant d'un marc de referència per a iniciar-se i desenvolupar-se en aquesta tasca.

Aquest itinerari no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només pot cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Amunt

L'assignatura Tècniques d'anàlisi de dades forma part de l'Programa de Màster en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en Investigació en e-learning, el qual té per objectiu millorar la formació metodològica dels estudiants i la capacitat dels mateixos per dur a terme treballs empírics de recerca o assajos acadèmics o sobre la pràctica professional.

Itinerari de Recerca i-learning

Aquest bloc està orientat a dotar els estudiants de les competències necessàries per a iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per desenvolupar la recerca en xarxa ia la xarxa i, en particular, per a poder desenvolupar els Projectes d'iniciació ala Recerca.

Els estudiants que han optat per l'itinerari de recerca hauran d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè puguin acabar desenvolupant, si així ho desitgen, una tesi doctoral. Per a això hauran de començar iniciant-se en la recerca en l'aplicació de les TIC a l'educació i la formació.

 • Les assignatures que formen part d'aquest itinerari són:
 • Recerca en e-learning 6 ECTS
 • Mètodes d'investigació en línia 6 ECTS
 • Construcció d'instruments de recerca 6 ECTS
 • Tècniques d'anàlisi de dades 6 ECTS

Aquest itinerari no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només poden cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura, proporcionen les competències dins de l'àmbit metodològic. Alhora, s'adquireixen les bases metodològiques necessaries tant per a la pràctica professional, com per a la realització d'un futur doctorat.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver superat (o estar cursant) les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes d'investigació en línia" d'aquest mateix programa, dins de l'itinerari d'especialització en Investigació en e-learning.

En el cas de l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, i a l'tractar-se d'una assignatura d'un programa diferent, s'aconsella prestar especial atenció als coneixements previs recomanats en aquest apartat i valorar si es posseeixen abans de realitzar la matrícula.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia.

En el cas de l'estudiantat procedent del Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, s'aconsella que valori el seu grau de coneixement dels conceptes bàsics de la metodologia d'investigació abans de fer la matrícula.

Amunt

Competències

1. Familiaritzar-se amb mètodes i tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives.

2. Analitzar de manera crítica els resultats d'investigació presentats en publicacions científiques especialitzades.

3. Utilitzar de manera eficaç recursos en xarxa per a la investigació.

4. Analitzar de manera significativa la informació i les dades recollides.

5. Respectar un comportament ètic en tots els processos que formen part d'una investigació.

Objectius

1. Familiaritzés amb les tècniques d'anàlisi de dades rellevants a el camp de la recerca en e-learning.

2. Reconèixer i seleccionar quines tècniques d'anàlisi de dades utilitzar en funció de el problema plantejat, el disseny d'investigació i de la recollida de dades.

3. Aplicar correctament la tècnica d'anàlisi de dades més adequada a cada context d'investigació.

4. Interpretar adequadament els resultats de l'anàlisi de les dades.

Amunt

 • L'anàlisi quantitativa de les dades
 • El mètode científic i l'anàlisi de dades
 • L'anàlisi qualitativa de les dades
 • La metodologia qualitativa i el tractament qualitatiu de les dades L'elaboració dels informes

Amunt

Material Suport
Técnicas de análisis de datos cuantitativos Web
Técnicas de análisis de datos cualitativos Web
Los diseños de encuesta PDF
Estadística: Análisis de datos Audiovisual
Análisis estadístico en JASP: una guía para estudiantes PDF
Métodos de investigación cuantitativa XML
Métodos de investigación cuantitativa DAISY
Métodos de investigación cuantitativa EPUB 2.0
Métodos de investigación cuantitativa MOBIPOCKET
Métodos de investigación cuantitativa KARAOKE
Métodos de investigación cuantitativa HTML5
Métodos de investigación cuantitativa PDF
MeticLab (CAS) Web
Cómo definir un problema de investigación Audiovisual
Tendencias de investigación en Educación y TIC Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de materials específics de referència així com materials complementaris que l'estudiantat té a la seva disposició en l'espai de recursos de l'aula.

El material, Tècniques d'anàlisi de dades, corresponent a l'assignatura, es troba disponible en format multimèdia en els recursos de l'aula.

Així mateix, per a cadascuna de les activitats es posarà a disposició dels estudiants un document per a la seva planificació, en el qual es detallaran els documents de referència i material complementari específics per al desenvolupament de les mateixes.

Amunt

Consulteu l'espai Fonts d'informació de l'aula.

Amunt

La matèria vol centrar l'atenció en aprendre a SABER FER. Podem dir que si considerem qualsevol assignatura com un conjunt de conceptes i procediments, aquesta donarà més pes als procediments. Tanmateix, això no vol dir que els conceptes no tinguin importància, més aviat el contrari: la comprensió dels conceptes és imprescindible per a la realització dels diferents exercicis i tasques.

Aquesta característica condiciona totalment la forma de treballar. Imaginem que a una persona que no sap anar en bicicleta li donem una lliçó magistral de com ha de fer-ho i li deixem la lliçó en suport paper i en un vídeo. La persona ho estudia i quan domina els continguts pren la bicicleta i es disposa a usar-la, quin seria el resultat? A anar en bicicleta només s'aprèn anant en bicicleta. En la nostra assignatura passa el mateix.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'aprenentatge s'organitza a partir de 5 activitats, equivalents a 6 crèdits ECTS. El nombre de crèdits s'organitza a partir de el temps dedicat a la realització de les activitats. El total de crèdits d'aquest curs representaran 150 hores de treball de l'estudiant; 25 hores per cada crèdit, aproximadament.

Recordem que els estudiants que infringeixin els articles 11 i 12 de la normativa que teniu disponible a la Secretària, en relació a la identitat, autoria, plagi i no citació de les fonts utilitzades en les activitats i treballs presentats, es veuran afectats per una qualificació negativa en l'avaluació parcial i global de l'assignatura.

Amunt

L'assignatura se supera mitjançant l'avaluació contínua i, per això, no contempla la realització d'exàmens finals. El procés d'avaluació es realitza al llarg de l'semestre acadèmic i d'aquí la importància de l'acompanyament per part de l'consultor en el desenvolupament de les activitats de manera sostinguda i amb un alt grau d'implicació personal i amb el grup.

Avaluació final

La qualificació d'avaluació contínua és qualitativa i es presenta amb una de les qualificacions següents:

A. Qualificació molt bona

B: Qualificació bona

C +: Qualificació suficient

C-: Qualificació baixa

D: Qualificació molt baixa

N: No s'emet qualificació (PEC no presentada)

Segons es recull en els capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura (a l'tractar-se d'una assignatura basada exclusivament en l'avaluació contínua).

La superació d'aquesta assignatura es basa en l'obligatorietat de:

 • El lliurament de totes i cadascuna les activitats d'avaluació contínua (PAC),
 • La superació de totes i cadascuna de les activitats d'avaluació contínua amb un mínim de C +,
 • La intervenció en les activitats col·laboratives que impliquin la utilització de qualsevol tipus d'eina de participació.
 • El no lliurament d'una PAC o una qualificació "D" en alguna d'elles implica suspendre l'assignatura. Només en casos degudament estudiats i amb justificatius que es considerin vàlids es podrà sol·licitar la realització d'un treball addicional per superar una PAC (i només una de l'total de PAC de l'assignatura) amb qualificació "C-".
 • Els treballs addicionals no reemplacen una PAC, només complementen a l'activitat amb baixa qualificació, i en situacions excepcionals.

L'avaluació de el curs es realitzarà de forma progressiva, mitjançant les evidències del que s'ha après, resultant de la feina a les activitats indicades en aquest PD.

La finalitat de l'avaluació serà formativa i contínua, i amb això es pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista de l'procés del seu aprenentatge.

El professor consultor de l'assignatura aportarà comentaris detallats i donarà les pautes sobre cadascuna de les proves d'avaluació contínua (PAC) al tauler de l'professor i en els missatges específics corresponents a les dates de l'calendari d'inici i finalització de les activitats. En els seus missatges s'indicarà detalladament els aspectes relacionats amb el contingut de l'activitat: situació d'aprenentatge, objectius, competències a adquirir, bibliografia bàsica, recomanada i complementària, així com les orientacions per al seu desenvolupament.

A més d'aspectes de caràcter organitzatiu com: la durada, la forma de presentació i com haureu de nomenar el document que envieu, així com qüestions de procediment, pautes i tipus de dinàmica (treball individual, en grup, si fos diferent a la que indica aquest pla docent). En aquestes proves es valorarà la capacitat de síntesi, de relacionar coneixements i informació, d'argumentar les decisions i diferents idees que s'exposin, així com, fonamentalment, les competències d'aplicació de coneixements adquirits, la capacitat d'anàlisi i el caràcter constructiu de les aportacions.

A més, en la presentació de cadascuna de les activitats a desenvolupar, s'indicarà clarament quins són els resultats esperats per a cadascuna d'elles i que l'estudiant ha d'aconseguir, així com els criteris amb què s'avaluaran les evidències que els estudiants aportin en relació amb els aprenentatges i competències que han d'adquirir.

Les PACs ponderen sobre el 85% de la nota final. El 15% restant correspondrà a la particiació en el Debat.

La participació en el Debat, tant en el nombre de participacions com en la qualitat de les mateixes, constituirà un 15% de la nota final. Per assolir l'1,5 punts s'hauran de realitzar com a mínim de 6 aportacions de qualitat (que es focalitzin en les qüestions rellevants de l'debat, que facin aportacions amb contingut i relacionades amb l'assignatura). En cas de reañizar menys participacions de qualitat s'avaluarà la part proporcional

Des del Programa , treballem per prevenir la pràctica fraudulenta de l'plagi de dues maneres:

 1. D'una banda, informant i formant millor els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que ha de considerar-plagi i el que no. L'enllaç següent conté documentació que recull alguns exemples útils per evitar el plagi: https://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/como-evitar-el-plagio
 2. D'altra banda, si aquesta conducta es detecta, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, ja que el fet queda registrat i la reincidència es consideraria un agreujant. La Normativa acadèmica de la UOC aplicable als estudis universitaris EEES (art. 102) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures de la UOC (capítols II i III) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

Les qüestions a bústia personal seran contestades en un màxim de 48 hores (normalment, abans de 24 hores).

Recomanem a l'alumne a no dubtar en fer qualsevol consulta referent a problemes que sorgeixin durant l'estudi de la matèria. La resposta s'intentarà sempre que sigui el més ràpida possible. Si alguna consulta porta problemes i no es pot contestar de manera immediata, s'enviarà un missatge de recepció de la pregunta.

Amunt