English for Business Codi:  M1.263    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

English for Business is aimed at students who are interested in improving their communicative competence in English in the professional domain. It is a multilevel subject, but the minimum recommended level is B1 of the Common European Framework for Reference of Languages.

The course is taught entirely in English.

Amunt

This is not a course for beginners. It is recommended that students who consider taking this subject have at least level B1 of the Common European Framework for Reference of Languages.

Amunt

It is recommended that students who consider taking this subject have level B1 of the Common European Framework for Reference of Languages. 

For some course components students will neeed to use external software such as Skype or PowerPoint.

Amunt

On completing this subject, the student will be able to do the following:

 • write work emails
 • use specific Business English vocabulary
 • participate in conversations on professional topics in formal and informal situations
 • talk on the phone, take or leave a message, arrange a meeting, ask for information, etc.
 • participate in a video conference
 • take meeting minutes
 • lead a work meeting
 • structure and organize an oral presentation

Cross-curricular competencies

 • communicate efficiently in a work environment
 • use ICT
 • lead and manage work groups and projects in complex, dynamic, global environments
 • develop self-management strategies and interpersonal skills in order to accomplish one's own objectives, as well as those of groups and organizations, and to establish and maintain positive relationships

Amunt

Unit 1: Writing Skills for Work

 • Opening and closing, informal vs. formal, key phrases, abbreviations, etc.
 • Requesting and providing information, arranging a meeting, dealing with internal messages, etc.
 • Invitations and directions, advice and suggestions, complaints and apologies.


Unit 2: Speaking Skills for Work

 • Small talk - formal and informal English, being polite, asking for information and responding, etc.
 • Telephone English - taking or leaving a message, arranging a meeting, asking for information, etc.
 • Video conferences & Interviews - dealing with questions, giving information, etc.

Unit 3: Presentation Skills for Work

 • The introduction to a presentation
 • The body of the presentation, and strategies for successful presentation delivery
 • Finishing up a presentation: concluding and summarizing

Unit 4: Meeting Skills for Work

 • Getting the ball rolling: business collocations, formal and information correspondence, word stress
 • Getting down to business: business idioms, politely exchanging opinions and interrupting
 • Wrapping it up: describing numbers and units, clarifying meaning, writing meeting minutes

Amunt

Meeting Skills for Work. Getting the ball rolling Web
Meeting Skills for Work. Getting down to business Web
Meeting Skills for Work. Wrapping it up Web
Presentation Skills for Work. The introduction to a presentation Web
Presentation Skills for Work. The end of a presentation Web
Speaking Skills for Work. Telephone English Web
Writing Skills for Work. Invitations, suggestions and complaints Web
Presentation Skills for Work. The body of a presentation Web
Speaking Skills for Work. Video conferences and discussions Web
Writing Skills for Work. Internal correspondence Web
Speaking Skills for Work. Visitors and guests Web
Writing Skills for Work. Opening and closing Web

Amunt

WRITING SKILLS FOR WORK

Writing skills for work | Opening and closing http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262783/
Writing skills for work | Internal correspondence http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262780/
Writing skills for work | Invitations, suggestions and complaints http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262777/

SPEAKING SKILLS FOR WORK

Speaking skills for work | Visitors and guests http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262781/
Speaking skills for work | Telephone English http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262776/
Speaking skills for work | Video conferences and discussions http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262779/

PRESENTATION SKILLS FOR WORK

Presentation skills for work | The introduction to a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262774/
Presentation skills for work | The body of a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262778/
Presentation skills for work | The end of a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262775/

MEETING SKILLS FOR WORK

Meeting skills for work | Getting the ball rolling http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00257629/
Meeting skills for work | Getting down to business http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262772/
Meeting skills for work | Wrapping it up http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262773/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt