Noves mirades de la psicopedagogia Codi:  M1.851    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Noves mirades de la Psicopedagogia pretén situar (o resituar) algunes qüestions que es troben directament vinculades a la transformació de la psicopedagogia. La idea fonamental de l'assignatura és convidar els estudiants a obrir la seva mirada, a ampliar la perspectiva per tal d'oferir preguntes i interrogar, (i potser trobar algunes repostes). Tal vegada es tracti de dislocar una determinada perspectiva ja sabuda per molts i marcada per determinats prejudicis sobre què cal fer en el camp de l'educació i des de la posició de psicopedagog. El camp de l'educació és molt ampli i no són vàlides fòrmules predeterminades que apliquem com si fossim "expenedors/es de serveis". 

Amunt

L'assignatura Noves mirades de la Psicopedagogia vol ser un espai de reflexió sobre les praxis educatives amb les quals el psicopedagog haurà de treballar. Què és educar?, malgrat que es tracta d'una pregunta que al llarg dels segles molts pensadors s'han fet, pensem que segueix essent necessari que cada generació de professionals  la repeteixi i intenti trobar les seves respostes. L'assignatura esdevé un espai de pensament que la que vincula amb la resta de matèries del Màster.

Amunt

No són necessaris coneixements previs específics.

Amunt

CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CE1- Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzaciones, tenint en compte les diferents metodologies i considerant les singulatitats de context formal, sociosanitari i laboral on es produeix l'activitat.

CE2-Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, sociocomunitari i laboral

CE7-Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com a soci-comunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

1. Enfocaments. Subjectivitat, dependència i autonomia

2. Actes. Educar, acompanyar, estar present

3. Paraules. Categories sobre l'acte educatiu

4. Per a què serveixen els professors?

5. Què cal aprendre avui per viure en societat?

6. Noves i velles idees sobre la persona que aprèn

7.Escenografies per a una pràctica educativa

8. Polítiques d'in/exclusió i discapacitat

Amunt

Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Noves mirades de la psicopedagogia II. Eixos, territoris i accions PDF

Amunt

PAC

MATERIALS

1

-Pedro Ortega Ruiz. "La ética de la compasión en la pedagogía de la alteridad". En: Revista española de pedagogía, ISSN 0034-9461, Vol. 74, Nº 264, 2016, págs. 243-264

-M. Pallarès; J. Traver; J. Planella. "Pedagogía del cuerpo y acompañamiento, una combinación al servicio de los retos de la educación". En: Teoría de la educación, ISSN 1130-3743, Vol. 28, Nº 2, 2016, págs. 139-162

-Marcos Santos Gómez. "Educación, símbolo y tacto. Más allá del modelo instrumental de la pedagogía". En: Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura.

-PALLARÉS PIQUER, M. (2019). El Twitter de Paulo Freire. Resignificaciones y horizontes de la educación desde ¿Pensar con los sentimientos.¿ Utopia y Praxis Latinoamericana, 24, 83¿99

- FILMIN: Profesor Lazhar, 2011, Philippe Falardeau (dir.)

 

 

2

-Mòdul 2: Actes

-Mòdul 3: Paraules

 

3

-Jordi Planella; Marc Pallarès. "Metafísica de la debilidad y pedagogía de cuidado en Jean Vanier". En: Estudios sobre Educación, 2Volumen 35 

-MÒDUL I. Enfocaments.

-Núria Tria. Etnografía de la hiperactividad. Encuentros y desencuentros en un instituto de secundaria. Barcelona: Editorial UOC, 2019.

-FILMIN: Mommy, 2014, Xavier Dolan 

 

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt