Tendències psicopedagògiques contemporànies Codi:  M1.854    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Tendències Psicopedagògiques Contemporànies, és una assignatura de 3 crèdits ECTS (per tant, 75 hores de treball) que s'emmarca dins del Màster de Psicopedagogia. El seu principal objectiu és apropar-se a l'assessorament psicopedagògic mitjançant diferents tendències educatives innovadores i el seu encaix en la pràctica psicopedagògica.

Amunt

Dins del Màster de Psicopedagogia, aquesta assignatura és atractiva perquè permet a l'estudiantat conèixer diferents tendències innovadores que els centres educatius estan impulsant darrerament. 

Els diferents reptes permeten fer una transferència dels coneixements apresos en relació a les tendències psicopedagògiques, a partir de pràctiques simulades o de reflexió guiada. En acabar l'assignatura l'estudiantat haurà fet l'anàlisi de necessitats d'un supòsit pràctic, planificar l'assessorament als docents, crear materials de difusió, valorar el pla d'actuació¿Amunt

Aquesta assignatura no va vinculada necessàriament a una de les tres especialitats del Màster sinó que permet ajustar-se als interessos i necessitats que pugui tenir l'estudiantat en relació als diferents àmbits d'intervenció psicopedagògica: educatiu, sociocomunitari o laboral.

Amunt

L'estudiantat haurà de tenir coneixements de cerca digital per tal de poder investigar i seleccionar tendències psicopedagògiques innovadores. L'anàlisi d'aquesta informació amb esperit crític i la capacitat de síntesi seran fonamental per la realització de les PAC 1 i 3.

El domini bàsic d'eines d'edició audiovisual seran necessàries per la realització de la PAC2.

Amunt

No hi ha cap informació prèvia a la matrícula.

Amunt

Els objectius que es pretenen assolir en aquesta assignatura són les següents:

 • Conèixer diferents educatives innovadores aprofundint en els beneficis i limitacions que tenen a l'hora d'aplicar-les en diferents contextos.
 • Identificar les necessitats d'assessorament d'un context educatiu (supòsit) i planificar la intervenció assessora adreçada als docents d'aquell context.
 • Saber comunicar i conscienciar sobre la importància d'implementar tendències psicopedagògiques contemporànies i/o innovacions educatives que permetin donar resposta a la diversitat de l'alumnat.
 • Promoure el canvi de mirada de l'assessorament psicopedagògic cap a un model inclusiu i de treball en xarxa.

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Gestionar i coordinar els procesos  procesos de aprendizaje y de desarrollo humanos relacionados con la participación de las personas en las prácticas psicopedagógicas tanto en el contexto formal, sociocomunitario y laboral. 
 • Que l'estudiantat sàpiga assessorar i orientar als professionals de l'educació, així com els agents de contextos socioeducatius i laborals, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats. 
 • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com sociocomunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implantant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

Els continguts de treball variaran en funció de les tendències psicopedagògiques escollides per cadascun dels estudiants i les estudiants. No obstant això, hi ha 5 continguts clau que tot l'estudiantat ha de treballar:

 • L'anàlisi de necessitats d'un context educatiu (metodologia DAFO).
 • La innovació educativa dins d'un sistema inclusiu.
 • La pràctica reflexiva i el treball en xarxa.
 • El lideratge i l'acompanyament en processos de canvi.
 • La funció assessora en un paradigma de canvi permanent.

Amunt

Mòdul d'autoaprenentatge guiat (MAG). L'assessorament psicopedagògic i el treball amb altres professionals Web
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Recull de tendències psicopedagògiques Web

Amunt

Dins l'aula, en cadascuna de les activitats (a la part inferior de l'explicació de cadascun dels reptes), trobaràs els recursos d'aprenentatge que et serveixen de suport per la realització d'aquella activitat. Veuràs una breu descripció de cadascun d'ells i el temps de dedicació estimats de cadascun d'ells. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt