Interv. psicoped. millora de la pràctica ed. Codi:  M1.855    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura d'Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa pren com a fil conductor el disseny d'un projecte d'intervenció psicopedagògica en l'àmbit educatiu formal. El desenvolupament d'aquesta assignatura demana que l'estudiantat, s'acosti a un context real i autèntic on identificar i/o recollir una necessitat o demanda d'intervenció, i a partir de recursos autèntics (o propers a l'autenticitat) hi pugui donar resposta en petit grupAixò vol dir que des de l'inici, es demana que l'estudiantat agafi el rol de psicopedagog/a per a dissenyar una intervenció per a la millora de la pràctica educativa, a partir d'un context i necessitat real. 

L'organització i plantejament de l'assignatura implica que s'haurà de passar per totes les fases de disseny d'un projecte d'intervenció psicopedagògica (sense arribar a la implementació). Així doncs, l'assignatura ofereix endinsar-se en el desenvolupament de projectes de millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat en un determinat context en el qual s'intervé, i en qualsevol de les etapes educatives des de l'educació infantil fins a l'educació d'adults (àmbit educatiu formal). Els àmbits d'acció de les actuacions psicopedagògiques que es dissenyin en els projectes, han de respondre i tenir a veure amb alguns dels àmbits següents: 

 • La globalització curricular i l'aprenentatge competencial. 
 • La millora dels processos d'avaluació. 
 • La millora del clima de les aules. 
 • La integració intrínseca i didàctica de les TIC. 
 • Ètica i civisme digital. 
 • La participació de les famílies a les activitats d'aprenentatge i a la vida del centre. 
 • La cohesió, comunicació i participació de l'alumnat i la comunitat educativa. Participació i implicació. 
 • La millora dels espais d'aprenentatge. 
 • La mentoria i apadrinament inter-edats. 
 • Els projectes d'inclusió educativa. 
 • La transició primària-secundària. 
 • El treball sobre les emocions. 
 • Els programes de millora d'un àmbit competencial concret a partir del treball globalitzat. 
 • L'atenció a les altes capacitats. 
 • L'orientació en els itineraris d'aprenentatge i sortides professionals en els diferents nivell, especialment des de la secundària. 
 • La millora dels espais dels centres educatius. 

A partir d'aquestes consideracions, la ideació del projecte serà d'elecció lliure del grup de treball, i haurà d'incloure de manera obligatòria els quatre eixos que s'especifiquen a la Guia de projecte

Amunt

L'assignatura forma part de les assignatures optatives del Màster de Psicopedagogia i té assignats 10 crèdits ECTS. Aquesta alta càrrega de crèdits, suposa un global d'entre 250 i 300 hores de treball i estudi al llarg del semestre, que suposa una dedicació d'unes 21 h setmanals aproximadament. 

La seva realització implica principalment la transferència dels coneixements relatius a les assignatures de Fonaments de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica, Avaluació i intervenció psicopedagògica i Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica. 

Aquesta transferència es proposa fer de forma immersiva, durant el desenvolupament del projecte, fent que l'estudiantat es posi en situacions metodològiques on ha de fer ús d'eines i recursos que, a més a més, li seran útils per a la seva pròpia pràctica professional.

Amunt

Els objectius generals d'aprenentatge que es proposa l'assignatura són:

 • Ser autònom en el procés d'aprenentatge, combinant les fonts recomanades amb la capacitat per a trobar d'altres i explorar noves fons d'informació.
 • Desenvolupar un alt grau de proactivitat, compromís, transparència, responsabilitat i rigor en el treball en grup per a la consecució de fites compartides;
 • Desenvolupar la capacitat de ser crític i reflexiu amb el treball i aprenentatge personal.

Els objectius específics d'aprenentatge que es proposa l'assignatura són:

 • Cercar i seleccionar un centre o institució educativa que esdevingui el context real en el qual dissenyar una intervenció psicopedagògica.
 • Recollir una demanda o detectar una necessitat real i concreta a la que el projecte d'intervenció doni resposta.
 • Dissenyar i dur a terme una anàlisi de necessitats per a obtenir evidències per permetin definir la proposta de millora.
 • Concretar i desenvolupar una proposta d'intervenció a través d'un producte que pot ser de diferent naturalesa en funció del context i de la necessitat (definició d'objectius i indicadors, fonamentació teòrica i concreció pràctica).
 • Elaborar eines de presentació i difusió del projecte.

Les competències que s'hauran d'assolir en el disseny i desenvolupament del projecte d'intervenció, són:

 • CB1. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base per poder ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.  
 • CB2. Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.  
 • CB5. Que els estudiants adquireixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma. 
 • CG1. Generar noves idees i identificar oportunitats pel desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional. 
 • CG2. Treballar en equip i col·laborar en xarxa. 
 • CG3. Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, en base al coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional. 
 • CG4. Triar la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 
 • CT1. Fer servir les TIC de forma crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.  
 • CT3. Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context formal, socio-comunitari o laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins la seva avaluació, d'una forma eficaç. 
 • CE1. Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint present diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, socio-comunitari i laboral a on es produeix l'activitat. 
 • CE2. Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge  i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, socio-comunitari i laboral.  
 • CE3. Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i  solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog.  
 • CE4. Assessorar i orientar als professionals de l'educació, i als agents dels contextos socio-educatiu i laboral, en la organització, el disseny,  implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorir la igualtat d'oportunitats. 
 • CE5. Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per tal  d'evitar situacions de risc. 
 • CE6. Dur a terme una investigació sobre una pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.  
 • CE7. Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com socio-comunitari i laboral, respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin finalitzar el procés amb èxit. 

Aquestes competències s'agrupen en els vuit àmbits competencials següents:

AC 1. Àmbit de la creativitat i la generació de noves idees per a dissenyar projectes (CB1, CG1, CE2).

AC 2. Àmbit de l'anàlisi de necessitats i el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'intervenció educativa (CG4, CT3, CE1, CE5, CE6).

AC 3. Àmbit de l'aplicació del coneixement psicopedagògic adaptats a les diferents situacions (CB2, CE6).

AC 4. Àmbit de l'aprenentatge autònom (CB5).

AC 5. Àmbit del lideratge i la participació en equips de treball col·laboratius (CG2).

AC 6. Àmbit de la reflexió crítica i el pensament estratègic basat en evidències d'investigació (CG3 i CG4).

AC 7. Àmbit de l'ús de les eines i entorns digitals (CG3, CT1, CE6, CE7).

AC 8. Àmbit de l'assessorament i lideratge de les accions concretes de la pràctica psicopedagògica orientada a la millora i des d'un enfocament global i competencial (CE2, CE3, CE4, CE5, CE7).

Amunt

Els continguts en els que proposa aprofundir l'assignatura giren al voltant del processos d'intervenció psicopedagògica, la millora de la pràctica educativa, i l'àmbit educatiu formal. En aquest sentit l'aprofundiment en uns o altres variarà en funció de la temàtica específica en la que es concreti el projecte d'intervenció que dissenyi cada grup de treball.

Sota aquesta premissa, a continuació es presenten els continguts que planteja treballar l'assignatura:

 1. La pràctica psicopedagògica en contextos formals
 1. Funcions i tasques del psicopedagog.
 2. Models d'intervenció psicopedagògica.
 3. Eines i recursos per a la intervenció psicopedagògica.
 4. Àmbits d'actuació.
 1. Disseny, desenvolupament i innovació curricular.
 1. Estructura el currículum escolar i els nivells de concreció.
 2. El currículum com a eina i oportunitat.
 3. El currículum competencial i les competències bàsiques
 4. El currículum globalitzat.
 1. El procés d'aprenentatge com a construcció de coneixement i interacció en el context escolar.  
 1. El paper del docent.
 2. La naturalesa de l'aprenentatge.
 3. La pràctica psicopedagògica basada en el coneixement científic.
 1. Disseny i assessorament en el procés didàctic
 1. L'aprenentatge col·laboratiu.
 2. La integració de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 3. L'espai educatiu escolar.
 4. Revisió i anàlisi de les metodologies didàctiques contemporànies.
 5. Assessorament al professorat per a la millora dels plantejaments metodològics.
 1. Gestió de les aules.
 1. Papers (rols).
 2. Diversitat i inclusivitat.
 3. Clima d'aula.
 4. Docència compartida.
 1. Orientació educativa a estudiants i famílies.
 1. El centre educatiu com institució integradora i socialitzadora.
 1. Els temes transversals del procés educatiu i el desenvolupament integral de l'alumnat.
 2. Educació per a la igualtat, la convivència i la pau.
 3. Educació  per a la creativitat, l'emprenedoria, l'autonomia i l'autoaprenentatge.
 4. L'escola i el seu entorn.
 1. Avaluació dels aprenentatges i de les competències.
 1. Models d'avaluació a l'aula.
 2. Estratègies i instruments d'avaluació dels aprenentatges.
 3. El centre educatiu com institució integradora i socialitzadora.

9.Incorporació de tecnologies digitals.

 1. Eines de comunicació i col·laboració.
 2. Eines de gestió i disseny.
 3. Eines de difusió.

Amunt

Experiència Escola Virolai (Barcelona) Web
Experiència Escola La Maquinista (Barcelona) Web
Video expert cas 2. Xavier Àvila (Martorell) Audiovisual
Video Educa - Password: uoc Web
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Orientacions per a l'estructura de les reflexions PDF
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

El material principal serà la Guia del projecte i els Dossiers d'enunciats dels Moments d'Avaluació.

A més, haureu de consultar diferents materials i recursos que trobareu a l'aula i també que busqueu en relació al vostre projecte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt