Intervenció psicoped. en l'àmbit laboral Codi:  M1.857    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Intervenció Psicopedagògica en l'Àmbit Laboral suposa una aproximació pràctica i aplicada a la intervenció, en l'àmbit del treball i les organitzacions, que es pot realitzar des de la psicopedagogia.

Aquesta assignatura s'organitzarà a partir de la realització, en grup, d'un projecte d'intervenció, per tant, els estudiants hauran de definir i elaborar un projecte basat en l'anàlisi i la intervenció sobre les pràctiques laborals, amb l'objectiu de millorar algun aspecte de la qualitat laboral dels i les professionals que treballen a les organitzacion, o basat en l'análisi i la intervenció en el món del treball. Algun dels projectes, sobre els quals pot versar l'activitat de l'alumnat en l'assignatura, poden estar orientats a l'anàlisi, el diagnòstic i la intervenció en la realitat laboral per dinamitzar alguna de les següents dimensions: orientació i inserció laboral, programes de promoció econòmica, intervenció psicopedagògica al llarg de la vida, etc.

Amunt

Intervenció Psicopedagògica en l'Àmbit Laboral és una assignatura optativa de 10 crèdits. Constitueix una de les 3 assignatures optatives entre les quals es pot triar.

A partir de les assignatures obligatòries inicials que proporcionen fonaments i bases per a la intervenció, orientació i l'assessorament, l'estudiant cursarà una assignatura optativa, basada en projectes. En el cas de la present assignatura el projecte serà de l'especialitat sociolaboral, que proporcionarà una immersió en el funcionament del context professional del treball, les organitzacions i el món del treball.

Amunt

L'assignatura Intervenció Psicopedagògica en l'Àmbit Laboral aporta recursos perquè l'estudiant pugui desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de la intervenció sociolaboral en les organitzacions i en les diferents dimensions que configuren el món del treball.

L'anàlisi i la intervenció es porta a terme sobre les pràctiques laborals amb l'objectiu de millorar els seus diferents aspectes i crear les condicions perquè les organitzacions siguin espais laborals més efectius i amb una major qualitat de vida. En l'àmbit de la intervenció en el món del treball, els seus objectius es podrien resumir en l'anàlisi, el diagnòstic i la intervenció en la realitat laboral per dinamitzar les seves diferents dimensions: orientació i inserció laboral, programes de promoció econòmica, intervenció psicopedagògica al llarg de la vida, etc.

Amunt


Objectius:  

- Explorar els diferents àmbits d'intervenció sociolaboral i escollir un d'ells per dissenyar un projecte d'intervenció.   - Conèixer des d'una visió pràctica i aplicada els principals eixos d'anàlisi i intervenció en algun dels àmbits d'intervenció en el món del treball i les organitzacions.   - Desenvolupar un projecte d'intervenció sociolaboral.

Competències:

1) Competències generals: - Generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional.    - Treballar en equip i col·laborar en xarxa.    - Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.    - Escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.

2) Competències Transversals:   - Utilitzar les TIC de manera crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.    - Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins a l'avaluació, d'una manera eficaç.    

3) Competències Específiques:   - Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint en compte diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, soci-comunitari i laboral on es produeix l'activitat.    - Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, sociocomunitari i laboral.     - Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificar en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog.    - Assessorar i orientar els professionals de l'educació, així com els agents dels contextos socioeducatiu i laboral, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.    - Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i / o col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per evitar situacions de risc.    - Dur a terme una investigació sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.    - Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com a soci-comunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són múltiples i diversos. L'estudiant disposarà d'una sèrie de materials en el context de l'assignatura però haurà de buscar i ampliar-los en funció del tema escollit i els objectius que es plantegi. Algun dels materials que trobarà en el marc de l'assignatura versen sobre les següents temàtiques:

- L'organització: definició, estructura i rols. 

- El lloc de treball: anàlisi, valoració i perfil competencial. 

- Plans d'igualtat. 

- Desenvolupament professional en les organitzacions. 

- El lideratge en les organitzacions. 

- Competències i organitzacions

- Intervenció per a la igualtat i la inclusió sociolaboral. 

- Orientació professional. 

Amunt

Àmbits d'aplicació de la psicopedagogia en l'àmbit laboral Audiovisual
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt