Avaluació i intervenció psicopedagògica Codi:  M1.858    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Avaluació i intervenció psicopedagògica és una assignatura especialment rellevant en la formació dels psicopedagogs. Probablement és una de les temàtiques que tenen una relació més directa amb la pràctica professional futura dels estudiants pel fet que l'avaluació psicopedagògica és un dels processos en els quals els psicopedagogs s'impliquen en major mesura. Així mateix es pot dir que l'avaluació psicopedagògica ha estat i és un dels camps de reflexió i de discussió més importants entre els psicopedagogs en els últims anys.Precisament, l'enfocament de l'assignatura vol promoure en els estudiants i el professorat espais de reflexió i deliberació que convidin a pensar i a promoure un treball crític sobre els fonaments conceptuals i metodològics de l'avaluació i intervenció psicopedagògica: concepcions sobre l'educació, sobre l'aprenentatge i sobre l'assessorament que defineixen un model d'intervenció.

L'assignatura se situa clarament en una línia contextual i interactiva, és a dir, es considera que l'objecte de l'avaluació psicopedagògica és la interacció que es produeix entre les característiques dels subjectes i les dels diferents contextos educatius on es desenvolupen. Atorgant especial importància a les condicions i respostes de protecció i vulnerabilitat que els entorns generen. En aquesta perspectiva, és bàsic, no transformar els procediments, protocols i mesures d'intervenció en finalitats de l'acció psicopedagògica. Les estratègies i instruments d'avaluació i intervenció psicopedagògica no han de ser una modalitat de tractament tecnològic de la pràctica educativa que eviti el necessari temps per al diàleg i la comprensió de la complexitat inherent a tota situació educativa. La perspectiva per la qual advoquem s'allunya del sentit instrumental i tecnològic de l'avaluació i de la seva funció de control social i, per tant, del risc de generar processos de valoració que avalin la categorització, la medicalització o l'exclusió.

Amunt

Aquesta assignatura té un cert caràcter aglutinador en el Màster, perquè pot representar un pont entre els coneixements i habilitats adquirides en diferents assignatures i la seva aplicació en la pràctica professional. Aquesta característica inspira l'orientació que es pretén donar a l'estudi de l'assignatura; es tracta d'identificar i posar en relleu els vincles entre les necessitats d'avaluació que se'ns presenten en la realitat educativa i la possibilitat d'utilitzar els coneixements que configuren la competència professional dels psicopedagogs i que els estudiants han anat aprenent al llarg dels estudis. Es podria dir que en el desenvolupament de l'avaluació psicopedagògica caldrà aplicar continguts referents a diversos tipus d'assignatures del Màster.

 • Les que tenen a veure amb l'educació, i desenvolupament i l'aprenentatge humà.
 • Les relacionades amb el coneixement de model i enfocaments psicopedagògics.
 • Les que estudien mètodes de recerca, observació etc.
 • Les que es refereixen a l'anàlisi de la pràctica educativa des d'una perspectiva interactiva

 

Amunt

Els coneixements apresos en aquesta assignatura seran de gran utilitat per al treball en diferents àmbits d'intervenció especialment en els Equips d'Orientació Educativa i Departaments d'Orientació en el context de l'Educació Escolar però també en gabinets privats de diagnòstic, assessorament i intervenció educativa; els serveis i sistemes de protecció a la infància i adolescència en situació de desemparament; contextos de justícia i institucions penitenciàries; l'àmbit de l'oci i de l'animació sociocultural; en processos d'orientació vocacional a joves i adults; en equips d'atenció primerenca, etc.

Amunt

Es recomana, per les competències que caldrà posar en joc en aquesta assignatura seguir l'itinerari formatiu que es proposa en el pla d'estudis, atès que les assignatures prèvies a aquesta aporten coneixements necessaris per compartir l'enfocament d'aquesta assignatura. Considerem també recomanable des de l'inici, entendre l'avaluació psicopedagògica com un procés de reflexió i presa de decisions que implica tant al subjecte de l'educació, com al context educatiu que l' acull. D'altra banda, en el cas que es tingui experiència professional en àmbits socioeducatius segur que la pràctica desenvolupada serà de gran utilitat.

Amunt

Amb l'estudi de l'assignatura es vol que els estudiants siguin capaços d'assolir els objectius següents:

 

 • Comprendre els principis conceptuals i metodològics que orienten l'avaluació i intervenció psicopedagògica.

 

 • Identificar i analitzar les dimensions implicades en la intervenció i avaluació psicopedagògica: des de la demanda fins a la construcció de la resposta, a partir del desenvolupament del marc conceptual que la sustenta i identificant àmbits d'intervenció, estratègies, modalitats de treball des del paradigma en qüestió -resposta i els temps necessaris per a fer aquest procés.

 

 • Relacionar el procés d'avaluació psicopedagògica amb els fonaments teòrics i principis del model d'assessorament per indagació que sustenta el procés

 

 • Valorar la indagació i reflexió com la pràctica necessària per abordar el procés d'avaluació psicopedagògica

 

 • Dominar els diferents tipus d'avaluació i la seva aplicació segons el context d'intervenció.

 

 • Conèixer i aplicar estratègies d'avaluació enfocades a la millora.

 

 • Avaluar les necessitats d' una persona o grup i convertir-ho en una oportunitat de millora

 

 • Identificar quina estratègia d'avaluació és necessària per intervenir en un context concret.

 

 • Avaluar programes, projectes i plans d'intervenció

 

 • Conèixer les tipologies de feedback i saber proporcionar-lo en funció del seu objectiu i de les característiques del context

 

 • Conèixer i analitzar documents i instruments a partir de criteris i habilitats que possibiliten la recerca d'informacions que permetin aprofundiments posteriors.

 

 • Col·laborar, debatre i reflexionar amb els companys del grup per a compartir les diferents perspectives i elaborar una producció a partir del treball conjunt.

 

 • Escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.

 

Competències

CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

CB3- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG2- Treballar en equip i col·laborar en xarxa.

CG3- Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

CE1-Avaluar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint en compte diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, sòcio-comunitari i laboral on es produeix l'activitat. 


CE3-Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog.


CE4-Assessorar i orientar als professionals de l'educació, així com els agents dels contextos socioeducatius i laboral, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats. Amunt

Coneixements.

L'assignatura es desenvolupa al voltant de 5 Eixos fonamentalsque proporcionen coneixements de naturalesa epistemològica, metodològica i ètica sobre l' avaluació i intervenció psicopedagògica que es veuen representats en la Infografia que disposeu a recursos d'aprenentatge de presentació de l'assignatura.

Cadascun dels eixos tracta de forma preferent determinats aspectes de l'avaluació i intervenció psicopedagògica: Condicions, Concepcions, Principis, Processos, Estratègies. Tot i això, en tots els eixos es tracten de manera entrelligada elements de caràcter epistemològic, metodològic i ètic.

EIX 1: Condicions socials, jurídiques i institucionals.

EIX 2: Marc de referència psicopedagògic.

EIX 3: L'avaluació psicopedagògica: principis.

EIX 4: L'avaluació: procés i àmbits d'actuació.

EIX 5: Estratègies i instruments d'indagació.

 

A través dels coneixements fonamentals (conceptes, habilitats i actituds) de l'assignatura s'adquireixen i desenvolupen les competències necessàries per exercir l'acció psicopedagògica en situacions reals.

Seqüència d'estudi

 

La seqüència d'estudi dels continguts de l'assignatura es pot estructurar en tres grans etapes

 


Etapa

D'APROXIMACIÓ

 

 

Etapa

D'APROFUNDIMENT

 

Etapa de

CONSOLIDACIÓ i INTEGRACIÓ

 

Aquesta primera etapa és la que va des de l'inici de curs fins al començament de la segona PAC. La finalitat és proveir als estudiants de tot el que és bàsic i necessari per a l'estudi de l'assignatura. Inclou la primera PAC en grup i conclou amb el lliurament de la mateixa.

 

 

 

Aquesta segona etapa s'inicia amb la segona PAC en grup i conclou amb el lliurament de la mateixa.

 

 

 

La tercera etapa s'inicia amb la tercera PAC en grup i conclou amb el lliurament de la mateixa.

En aquesta tercera etapa, cal tenir tots els materials vinculats al conjunt dels Eixos de coneixement sempre a l'abast per treballar-los en funció dels requeriments de la terceraPAC per facilitar la consolidació dels coneixements.

Lectura i apropiació dels documents i materials relacionats amb els coneixements, l'organització i avaluació de l'assignatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentit de la lectura del quadre esquerra-dreta fa referència al procés d'ensenyament-aprenentatge, procés d'acompanyament i interacció professor/a-alumnat per acompanyar, donar suport, recolzar el procés d'aprenentatge.

 

El sentit de la lectura dreta-esquerra fa referència al procés d'aprenentatge de l'alumne i el seu compromís i responsabilitat d'anar recapitulant, regulant i construint el procés d'aprenentatge a partir de tota la documentació, orientacions i aportacions facilitades.

Amunt

Posició ètica en l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Pauta per a l'observació i anàlisi dels processos instruccionals. Una proposta integradora PDF
L'avaluació i intervenció psicopedagògica: marc normatiu que la regula Audiovisual
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Infografia d'un mapa conceptual de l'assignatura PDF
Conversa sobre la funció de les estratègies i instruments d'avaluació en el marc d'un el model d'assessorament per indagació Audiovisual
Material base. Eixos fonamentals de l'assignatura PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
El tangram. Una metàfora sobre l'avaluació i la intervenció psicopedagògica PDF
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Avaluació del context de l'activitat escolar de l'alumne PDF

Amunt

Consulta dels materials i Fonts d'informació de que disposa l'assignatura: recursos d'aprenentatge de l'aula. Són disponibles al Campus.

Dins de l ¿aula observareu dos llocs que fan referència a recursos d' aprenentatge: El NIU i l'espai de recursos d'aprenentatge

PRIMER: NIU

Des del NIU s'accedeix a 4 recursos inicials:

 • Com situar-se en l'assignatura
 • Metàfora Tangram
 • Infografía
 • Proposta d'avaluació contínua

 

 1. Com situar-se en l'assignatura.

Primer document de l'assignatura en el qual s'ofereix un mapa per orientar als estudiants sobre els diferents tipus i funcions dels materials de l'assignatura.

 

 1. Metàfora del Tangram

Proposta de realitzar el visionat del vídeo: "El Tangram com a metàfora de l'avaluació i la intervenció psicopedagògica". Aquesta activitat està vinculada a la PAC 1 i té com a objectiu compartir de manera inicial l'enfocament de l'assignatura i generar reflexió entorn de les qüestions que es plantegen en l'activitat

 

 1. Infografia

Mapa conceptual dels coneixements de  l'assignatura

 

 

 

 1. Proposta d'avaluació contínua.

Document que defineix el plantejament metodològic de l'avaluació de l'assignatura i la seva traducció en la proposta d'activitats.

SEGON: RECURSOS D'APRENENTATGE

A l'espai de Recursos d'aprenentatge (situat a la part inferior de la pantalla) teniu un conjunt de lectures i d'altres recursos en tots els formats disponibles. Cal clicar a Materials i font d' informació per tal de visualitzar-los. Són materials complementaris que matisen, amplien, contrasten, etc. els diferents coneixements i continguts desenvolupats en els Eixos fonamentals de l' assignatura.

ts coneixements i continguts desenvolupats en els Eixos fonamentals de l' assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt