Treball final de màster Codi:  M1.861    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La finalitat de l'assignatura del TFG de Psicopedagogia és un treball d'integració i d'aprofundiment de tots els coneixements i competències adquirits durant el Màster que es reflectirà en l'elaboració d'un treball dins de l'àmbit de la psicopedagogia.

Entenem el TFM com el treball que cal elaborar i defensar públicament un cop s'han assolit tot els crèdits del Màster.

Hem optat per definir i orientar el TFM com un exercici de recerca. Això es concreta, com observareu al llarg d'aquesta Guia, en l'elaboració d'un informe sobre una determinada problemàtica o situació de l'àmbit de la psicopedagogia, amb un marc teòric ben seleccionat i fonamentat, un objectius delimitats, una pregunta de recerca i hipòtesis plantejades, una definició de destinataris o objectes d'estudi, i un disseny metodològic que facilitarà uns resultats, un anàlisi i unes conclusions finals. Aquest treball es desenvolupa amb la supervisió d'un tutor de la universitat.

El TFM en forma de projecte de recerca a partir de la selecció d'un problema o pregunta de recerca d'àmbit psicopedagògic. Aquesta problemàtica de recerca es fonamentarà i justificarà teòricament, s'establirà una o unes hipòtesis de treball, es seleccionarà de forma coherent una metodologia, es recolliran dades o elements per a l'anàlisi, s'analitzaran i valoraran i s'emetran unes conclusions. El resultat final serà un projecte  de recerca.

Amunt

Aquest TFM té una càrrega lectiva de treball de 6 crèdits (ECTS), càrrega que correspon aproximadament a unes 150 hores de treball de l'estudiant.

Per poder-lo cursar cal haver superat les assignatures obligatòries. 

Amunt

El TFM és el resultat de la reflexió dels aprenentatges de tot el màster, atès que cal elaborar un projecte de recerca tindrà una relació més directe amb les diferents assignatures de fonamentació i treball de la recerca que s'han cursat al llarg del Màster.

Aquestes assignatures aporten els elements formals i conceptuals que es necessiten per al desenvolupament del TFM i la resta d'assignatura aporta els elements conceptuals, les aproximacions teòriques i les reflexions sobre les problemàtiques de la psicopedagogia en cadascun dels àmbits del Màster. Es projecte en 3 camps professionals diferents:

 • Àmbit de millora de la pràctica educativa.
 • Àmbit sociocomunitari.
 • Àmbit laboral.

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són cursar totes les assignatures i de forma paral·lela el Pràcticum i el TFM. 

Amunt

És altament recomanable que l'estudiant hagi superat totes les assignatures prèvies del Màster en Psicopedagogia.Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura del TFM són els següents:

 • Integrar els coneixements adquirits i mostrar les competències assolides durant el màster al voltant d'un tema que actuï com a eix vertebrador relacionat amb la pràctica professional de la psicopedagogia.
 • Aprofundir en els coneixements d'algun tema en relació a la pràctica professional del psicopedagog/a que doni resposta a una necessitat o proposta dins de l'àmbit formal, sociocomunitari o laboral.
 • Conèixer i aplicar totes les fases de l'elaboració d'un informe d'investigació en el camp de la psicopedagogia.
 • Analitzar de manera clara i adequada els resultats d'una intervenció psicopedagògica i posteriorment realitzar la seva discussió.
 • Identificar la bibliografia més rellevant sobre una temàtica específica.
 • Realitzar de forma correcta i rigorosa un informe d'investigació de temàtica psicopedagògica.
 Les competències són:
 • Competències bàsiques i generals:
  • Analitzar de les situacions i de reflexionar per a l'elaboració de propostes de canvi i millora.
  • Aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en diferents entorns.
  • Conèixer i aprofundir en el procés d'elaboració d'un informe d'investigació (en particular en cadascuna de les diferents parts d'un informe de recerca).
  • Mostrar actituds resolutives i prendre decisions davant de diferents situacions.
 • Competències transversals:
  • Cercar informació significativa, rellevant i innovadora que permeti la resolució de les situacions plantejades.
  • Expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Competències específiques:
  • Comprendre el procediment del treball i de les funcions dels psicopedagogs/gues en els diferents àmbits: educatiu, laboral i sociocomunitari.
  • Identificar els factors que determinen les dificultats i barreres a la participació i a l'aprenentatge que limitin a l'individu.
  • Analitzar propostes de millora i d'adaptació del context.
  • Conèixer, seleccionar i reflexionar sobre les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els diferents àmbits.
  • Dominar els mètodes d'investigació relacionats amb l'àmbit de la psicopedagogia.
  • Planificar diferents intervencions de caire preventiu, dirigides a un gran grup de persones (mesures i suports universals), a grups amb major risc (mesures i suports addicionals) i finalment mesures específiques molt adaptades per a persones amb moltes necessitats de suport (mesures i suports intensives).
 Aquests objectius i competències es concretaran i desenvoluparan en cadascuna de les diferents fases del TFM.

 

 

 

 

Amunt

El contingut de l'assignatura del TFM s'organitza en els mòduls següents:

 • Capacitat de reflexió i aplicació de les tasques pròpies del psicopedagog en els diferents àmbits, educatiu, sociocultural i formal.
 • Coneixement i contextualització dels coneixements adquirits als diferents àmbits psicopedagògics.
 • Ús dels coneixements específics en la recerca educativa per a l'observació de diferents situacions, creació d'hipòtesis, revisió i elaboració d'un marc teòric, execució d'una proposta metodològica, anàlisi, interpretació i discussió de les dificultats de les necessitats educatives, socials, formatives i confecció d'unes conclusions finals.
 • La pràctica en el desenvolupament de projectes psicopedagògics preventius i en l'atenció a les persones amb necessitat de suport educatiu, social o laboral.
 • Actituds i valors necessaris i crítiques en la intervenció educativa, social i laboral.
 • Coneixement i aplicació de les fases d'una recerca educativa.

Aquests continguts s'han treballat en les diferents matèries que formen el pla d'estudis d'aquest Màster.

Conseqüentment, es dóna per feta la seva integració i caldrà tornar-les a integrar en aquest TFM. Aquests continguts es desglossaran en cadascuna de les fases del TFM.

Amunt

Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Guia del treball final de màster Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Informacions clau per cursar amb èxit l'assignatura de Treball Final de Màster de Psicopedagogia Audiovisual
Del tema al problema d'investigació Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt