La qualitat en l'educació superior Codi:  M2.352    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta matèria està dirigida a entendre i analitzar la complexitat de l'avaluació de la qualitat en l'Educació Superior.

Es parteix de l'anàlisi i la reflexió de les principals concepcions de qualitat en educació i les múltiples dimensions del concepte, la qual no es limita a la dimensió acadèmica, sinó que també es refereix a les dimensions social, econòmica, cultural, com per exemple, la rellevància del que s'aprèn, l'eficiència del procés educatiu en termes econòmics, o l'equitat social, entre d'altres. S'analitzen les orientacions ideològiques que hi ha darrere d'elles per poder entendre la seva intenció i abast.

En aquest context, s'analitzaran les característiques i funcions que tenen les agències de qualitat en matèria d'ensenyament superior en aquest entorn internacional, com operen en els diferents països o marcs territorials i com s'organitzen en xarxes internacionals (ENQA, INQAAHE). S'identificaran quins són els òrgans que, en cada cas o context, s'encarreguen d'avaluar la qualitat. En definitiva, s'identificaran els diferents models que s'han anat configurant en el panorama internacional (model americà, alemany, entre d'altres).

Així mateix, en la matèria es tenen en compte els principis moderns de la gestió de la qualitat (orientació al client, gestió per processos, entre d'altres) i com arriben a influir en l'avaluació de la qualitat educativa. L'aplicació dels principis moderns de la gestió de la qualitat ha revolucionat el funcionament i organització d'empreses i d'institucions dedicades a produir tot tipus de béns i serveis. La incorporació de la gestió de la qualitat en el món de la formació superior, en les seves diferents variants, com els sistemes de control, garantia, plans de millora, mecanismes rendició de comptes, etc. suposa un repte, encara que no sigui una finalitat en si mateixa. La pròpia naturalesa de la formació superior està plena de complexitats que van des de la seva consideració com a servei, passant per la identificació dels seus usuaris o la seva interpretació com a bé públic-privat, fins a arribar als dubtes sobre la seva inclusió en mercats oberts i competitius. També s'han de considerar les diverses modalitats educatives que estan proliferant en l'actualitat, i que fan un ús intensiu de les tecnologies i les xarxes socials, i que requereixen d'uns sistemes d'avaluació flexibles que s'adaptin a les mateixes

Els avaluadors i els agents que intervenen en l'avaluació de la qualitat en qualsevol de les seves fases han de tenir en compte que l'avaluació de la qualitat no té només una funció educativa, sinó també una funció socioeconòmica que ens compel·leix a tenir en compte, com a element clau de l'avaluació, el context social, econòmic cultural i polític en el que s'avalua. En aquest escenari, el funcionament dels sistemes interns i externs d'assegurament de la qualitat requereix, a més, de la presència activa d'agents representants dels grups d'interès en els processos d'avaluació, la qual cosa és objecte d'estudi d'aquesta matèria. Estudiants, professors, gestors, administració, personal de suport, graduats, representants del mercat de treball, sectors professionals, entre d'altres, tenen la responsabilitat d'emetre opinió (enquesta d'estudiants, enquesta d'inserció laboral, enquesta de docents, etc.) sobre el valor de les evidències i el comportament dels indicadors i de mostrar la seva visió sobre la seva incidència en la gestió i millora de la qualitat. Alhora, també s'analitzarà el paper de la independència i la prevenció del conflicte d'interès quan hi ha la participació activa d'agents externs, de manera que es prengui consciència de com aquests principis d'independència i absència de conflicte d'interès actuen a les avaluacions de la qualitat.

Amunt

És una assignatura obligatòria de 6 crèdits que recomanem cursar al primer o segon semestre.

Al llarg del semestre, es realitzaran diverses activitats d'avaluació continuada:

1. Una primera activitat introductòria en forma de debat, amb la qual intentarem apropar-nos al concepte de qualitat i prendre consciència de la seva complexitat i abast.

2. Un projecte que consta de 3 fases: Fase introductòria; Fase de desenvolupament (que al seu torn es subdivideix en 2 subfases) i fase de tancament i presentació. El projecte ens servirà com a marc d'actuació, a través del qual haureu de prendre decisions fonamentades sobre un procés de evaluació de qualitat. No es tracta tant de desenvolupar una guia completa, com de decidir els elements clau de la mateixa, a partir de la vostra concepció de la qualitat i sustentant les decisions en el marc teòric que anirem desgranant.

3. I l'activitat transversal "El meu desenvolupament competencial", que és també una activitat d'avaluació continuada transversal que es desenvolupa al llarg de tota l'assignatura i que té com a objectiu principal la reflexió sistemàtica del desenvolupament de competències que es vagi produint durant el semestre, i la identificació d'evidències que acreditin el procés.

Mitjançant aquesta activitat, l'estudiant identificarà i seleccionarà aquelles evidències (resolució de casos, problemes, projectes, publicacions, aportacions a l'aula, en un debat, entre d'altres) que, al seu parer, proven que ha desenvolupat una o diverses competències de les contemplades en l'assignatura, tant si es tracta d'aprenentatges formals com informals.

La informació detallada de les activitats la trobareu en l'enunciat de cadascuna d'elles, així com la dinàmica que us proposem, els recursos que teniu al vostre abast i l'avaluació prevista.

Amunt

No es requereixen.

Amunt

En finalitzar aquesta matèria, els estudiants sabran:

 • Identificar els organismes internacionals que condicionen les polítiques d'Educació Superior i qualitat i les línies d'actuació que promouen.
 • Comprendre quines són les repercussions dels diferents sistemes de finançament de l'Educació Superior en l'àmbit de la qualitat.
 • Tenir en compte les conseqüències de la internacionalització de l'educació superior en les seves anàlisis, valoracions i propostes en l'àmbit de la qualitat.
 • Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa i valorar de manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació de l'Educació Superior que es duen a terme.
 • Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per estats o institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de la xarxes de qualitat internacionals, així com el de la agències nacionals o territorials que operen en els estats.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès i/o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la mateixa.

Les competències bàsiques, generals, transversals i específiques de l'assignatura La qualitat en l'educació superior: concepte, dimensions, avaluació i millora són les següents:
Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

 • Aplicar els diferents criteris i processos d'avaluació de manera ètica i respectuosa amb les persones, les institucions i els diferents grups d'interès implicats.

Competències transversals

 • Comunicar de manera efectiva, tenint en compte el context social i cultural, i usant la terminologia corresponent a l'àmbit d'estudi, en diferents formats i dirigint-se a audiències diverses.

Competències específiques

 • Entendre l'estructura i les polítiques subjacents en els Sistemes d'Educació Superior, així com l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per a valorar de manera crítica com uns i altres influeixen en els sistemes d'avaluació de l'Educació Superior que es porten a terme.
 • Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per estats o institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, així com el de la agències nacionals o territorials que operen en els estats.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès i/o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la mateixa, i per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com de els sistemes d'avaluació de la mateixa.

Amunt

A l'aula, a la part dreta, trobaràs un espai, anomenat "La qualitat de l'educació superior", amb tots els continguts de l'assignatura, disposats per temes.

A cada tema, trobaràs els recursos etiquetats segons el rol que juguen en el procés d'aprenentatge. Així, alguns estan catalogats com a imprescindibles, però d'altres són per complementar, per aprofundir, o per il·lustrar aquells conceptes que s'estan treballant.

Llegeix amb atenció les instruccions que s'expliquen en el mateix espai per treure-li el major profit possible a l'espai de recursos.

Amunt

Presentación de la asignatura: la Calidad de la Educación Superior Audiovisual
Presentació de l'assignatura: la Qualitat de l'Educació Superior Audiovisual
L'autoavaluació: què, per què i com fer-la Audiovisual
La autoevaluación: qué, por qué y cómo hacerla Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt