L'avaluació externa Codi:  M2.353    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta matèria s'identifiquen, en primer lloc, les funcions de l'avaluació de la qualitat més enllà del mer mesurament de resultats. Així mateix, s'analitzen les diferents finalitats que pot perseguir l'avaluació externa i, en vista d'aquestes finalitats, s'identifiquen en cada cas aspectes tals com què avaluar, qui realitza o pot realitzar aquestes avaluacions i com ho fa i, en funció de tot això, l'impacte que pot generar l'avaluació externa a l'hora de millorar aspectes tals com la transparència, la rendició de comptes o la competència entre institucions d'educació superior.

Al seu torn, s'observarà el nivell de compatibilitat de les acreditacions amb la demanda de millora permanent de l'ensenyament superior que formulen els diferents grups d'interès. En aquesta anàlisi, encara que es tindran en compte tots els grups d'interès, s'aprofundirà en la perspectiva de les i dels estudiants. També s'inclouran en la reflexió les noves formes d'ensenyament (nous escenaris i metodologies d'ensenyament i aprenentatge), en el sentit de veure com es conjuga l'avaluació externa, concretament l'acreditació, en un marc que faciliti la innovació i l'adaptació i personalització constant.

La conceptualització de la qualitat en l'àmbit de l'ensenyament superior és una tasca complexa a escala nacional. L'intent d'elaborar aquest concepte de qualitat a nivell internacional ha estat un objectiu que finalment s'ha materialitzat en marcs regionals d'assegurament de la qualitat (Europa, Amèrica Llatina, ENDRECEN, etc.). Aquests marcs posen èmfasis en una gestió de la qualitat que prova de respectar la diversitat de plantejaments i objectius de les institucions d'ensenyament superior, i dedicar-se a analitzar en quin grau s'aconsegueixen. S'analitzen especialment els estàndards de qualitat: què són, qui els elabora i aprova, com s'apliquen, i s'exposen alguns exemples d'especial rellevància en el mapa global de l'educació superior (Austràlia; Europa). Els estàndards es posen en relació amb les diferents concepcions de qualitat existents per prendre consciència de l'abast dels mateixos. El coneixement d'aquests marcs, dels seus estàndards i de la seva aplicació pràctica permet entendre i aprendre com es dissenyen les metodologies d'avaluació de la qualitat actuals i de quina manera s'apliquen en diferents casos.

Es reflexiona sobre el fenomen dels rànquings universitaris i es revisen els més rellevants en el panorama actual: quins són, qui els promou, com operen i què signifiquen o com afecten a la qualitat real o percebuda de les institucions i els programes que ofereixen.
 
En finalitzar aquesta assignatura, les i els estudiants sabran:

 • Aplicar el millor model d'avaluació externa segons un context determinat.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, així com el de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.
 • Integrar els grups d'interès de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació de les mateixes.
 • Analitzar críticament l'ús dels rànquings.

Amunt

L'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards és una assignatura obligatòria de 6  crèdits ECTS que s'imparteix en el primer semestre del Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior per aquelles i aquells estudiants que el cursen a temps complert. Per tal de garantir el correcte assoliment de les competències d'aquesta assignatura, és altament recomanable haver assolit els coneixements de l'assignatura "La qualitat en l'educació superior:concepte, dimensions,avaluació i millora".

Amunt

L'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards proporciona a l'alumne competències i tècniques necessàries per al desenvolupament de sistemes d'avaluació en funció de les necessitats i caracteristiques dels marcs regionals. La visió dels diferents contextos i models internacionals dona una amplia perspectiva a l'estudiant de les nombroses posibilitats que es poden aplicar.

Aquesta asignatura es projecta en camps professionals tals com:

 • agències de qualitat de l'educació superior;
 • unitats tècniques de qualitat de les institucions d'educació superior;
 • investigadors en l'àmbit de l'avaluació i gestió de la qualitat de l'educació superior;
 • departaments d'educació de l'administració;
 • així com responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Amunt

Els coneixements que es demanen a les i als estudiants per cursar aquesta assignatura són els mateixos que es requereixen per a l'accés al Màster.

Per tal de garantir el correcte assoliment de les competències d'aquesta assignatura, és altament recomanable haver assolit els coneixements de l'assignatura "La qualitat en l'educació superior:concepte, dimensions,avaluació i millora" o tenir coneixements previs en l'àmbit de l'avaluació de la qualitat.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards són els següents:

 • Identificar les funcions de l'avaluació de la qualitat des de la perspectiva de l'avaluació externa.
 • Identificar i valorar els aspectes que s'han de tenir en compte en l'avaluació de la qualitat.
 • Determinar quins són els agents que realitzen l'avaluació de la qualitat i des de quines funcions i perspectives.
 • Valorar l'impacte de l'avaluació externa de la qualitat en els processos de millora institucional, de programes i de professorat
 • Analitzar la visió de l'avaluació externa de la qualitat des de la perspectiva de diferents marcs regionals.
 • Valorar i analitzar els sistemes de gestió de la qualitat per estàndards, les seves finalitats, agents i sistemes d'aplicació i impacte.
 • Reflexionar sobre els rànquings universitaris i el paper que realitzen en la valoració dels sistemes de qualitat.

Les competències bàsiques, generals, transversals i específiques de l'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards són les següents:

Competències bàsiques

 • Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que les i els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que les i els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom.

Competències generals

 • Aplicar els diferents criteris i processos d'avaluació de manera ètica i respectuosa amb les persones, les institucions i els diferents grups d'interès implicats.   
 • Gestionar les dades i la informació de manera eficaç i fent un ús adequat de les tecnologies en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat. Actuar de forma ètica en el desenvolupament de les activitats professionals i de la intervenció en l'àmbit laboral.

Competències transversals

 • Comunicar de manera efectiva, tenint en compte el context social i cultural, i utilitzant la terminologia corresponent a l'àmbit d'estudi, en diferents formats i dirigint-se a audiències diverses.   
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.

Competències específiques

 • Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles, en el temps i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.   
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.   
 • Valorar críticament el paper i l'abast de la xarxes de qualitat internacionals, així com el de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.   
 • Identificar el rol que juguen els grups d'interès i/o agents externs tant a l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la mateixa, i per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació de la mateixa.

Amunt

El contingut de l'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards s'organitza en els quatre mòduls següents:
 
Mòdul 1 - Funcions i finalitats de l'avaluació externa

 • Definicions de l'avaluació externa
 • Finalitats de l'avaluació externa
 • Grups d'interès

Mòdul 2 - Models de l'avaluació externa

 • Acreditació
 • Auditoria de la qualitat
 • Avaluació orientada a la millora
 • Acreditacions professionals

Mòdul 3 - Espais comuns de l'educació superior / Marcos regions d'avaluació externa

 • Formulació d'estàndards per a l'assegurament de la qualitat
 • Models organitzatius / operatius
  • Espai Europeu d'Educació Superior
  • L'avaluació i acreditació a Amèrica Llatina
  • L'avaluació i acreditació a Àsia-Pacífic
  • L'avaluació i acreditació a Estats Units
  • L'avaluació i acreditació a Canadà i Austràlia

Mòdul 4 - Processos d'Avaluació externa vs. rànquings

Amunt

L'avaluació externa: Finalitats, marcs regionals i estàndards. Entrevista Nick Harris Audiovisual
La evaluación externa: Finalidades, marcos regionales y estándares. Entrevista Nick Harris Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Uso no sexista de la lengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt