Processos i metodologies d'avaluació externa Codi:  M2.354    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La finalitat de l'assignatura Processos i metodologies d'avaluació externa és que les i els estudiants coneguin els principals elements que constitueixen els processos i els mètodes d'avaluació, així com els agents que hi intervenen. Una de les activitats formatives principals on l'estudiant haurà de demostrar el domini del que ha après és la realització d'un Projecte relacionat amb el desenvolupament d'una sèrie d'aspectes claus en qualsevol metodologia d'avaluació externa en l'àmbit de l'ensenyament superior, si bé també es treballa amb una varietat de d'activitats com Treballs en grup, Exercicis d'autoavaluació, Casos pràctics, etc.

L'assignatura incideix en aspectes generals relacionats amb els processos i metodologies d'avaluació externa, com l'abast i els moments de l'avaluació, així com els principals elements que conformen una metodologia d'avaluació externa.  

D'una manera específica, l'estudiant treballarà tres aspectes d'especial rellevància, com són: la Gestió i formació d'experts; l'Elaboració d'una metodologia de l'avaluació externa; i l'Anàlisi d'evidències per a l'emissió de judicis en els processos d'avaluació externa.

Amunt

L'assignatura Processos i metodologies de l'avaluació externa és una assignatura de 6  ECTS que s'imparteix en el segon semestre del Màster. Per tal de garantir el correcte assoliment de les competències d'aquesta assignatura és altament recomanable que l'estudiant hagi superat l'assignatura "Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards", així com les dues assignatures del primer mòdul "Educació Superior i Qualitat".

Amunt

L'assignatura Processos i metodologies de l'avaluació externa proporciona a l'alumnat competències i tècniques necessàries per al desenvolupament de metodologies destinades a orientar l'avaluació externa en els diversos àmbits de l'ensenyament superior. Es projecta, per tant, en camps professionals tals com:

 • agències de qualitat de l'educació superior;
 • unitats tècniques de qualitat de les institucions d'educació superior;
 • investigadors en l'àmbit de l'avaluació i gestió de la qualitat de l'educació superior;
 • departaments d'educació de l'administració;
 • així com responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són els mateixos que es requereixen per a l'accés al Màster. No obstant això, per tal de garantir el correcte assoliment de les competències d'aquesta assignatura, és altament recomanable que l'estudiant hagi superat l'assignatura "Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards", així com les dues assignatures del primer mòdul "Educació Superior i Qualitat".

Amunt

És altament recomanable que l'alumnat hagi superat l'assignatura Avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards abans de matricular-se a l'assignatura Processos i metodologies de l'avaluació externa.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura Processos i metodologies d'avaluació externa són els següents:

 • Valorar i analitzar els diferents mecanismes i processos d'assegurament de la qualitat i els seus objectius.
 • Estudiar el procés de desenvolupament dels processos d'assegurament de la qualitat, el seu disseny i la seva implementació.
 • Analitzar les dinàmiques de control de l'impacte dels sistemes d'avaluació d'institucions, programes i professorat.
 • Valorar diferents propostes metodològiques de processos i metodologies d'avaluació externa.

Competències bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. 
 • Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que les i els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que les i els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

Competències generals:

 • Aplicar els diferents criteris i processos d'avaluació de manera ètica i respectuosa amb les persones, les institucions i els diferents grups d'interès implicats.
 • Gestionar les dades i la informació de manera eficaç i fent un ús adequat de les tecnologies en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat.

Competències transversals:

 • Comunicar de manera efectiva, tenint en compte el context social i cultural, i usant la terminologia corresponent a l'àmbit d'estudi, en diferents formats i dirigint-se a audiències diverses.
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.

Competències específiques:

 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.
 • Aplicar, de forma eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
 • Identificar i / o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es porta a terme. 
 • Identificar i / o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema. 
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de la xarxes de qualitat internacionals, així com el de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès i / o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la mateixa, i per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació de la mateixa.

Amunt

El contingut de l'assignatura Processos i metodologies d'avaluació externa s'organitza en els mòduls següents:

MÒDUL 1. ABAST I MOMENTS DE L'AVALUACIÓ EXTERNA

A. Abast de l'avaluació externa

 • Avaluació institucional
 • Avaluació de programes formatius
 • Avaluació del professorat
 • Avaluació de serveis de suport a l'aprenentatge

B. Moments de l'avaluació externa

 • Avaluació ex-ante, de seguiment, ex-post

MÒDUL 2. METODOLOGIES D'AVALUACIÓ EXTERNA

 • Guia d'avaluació externa
 • Comitè d'avaluació externa
 • Gestió i formació d'avaluadors
 • Treball d'avaluació: de l'evidència al judici
 • Visita d'avaluació externa
 • Informe d'avaluació externa
 • Aprovació i difusió dels resultats de l'avaluació externa
 • Publicació dels resultats de l'avaluació

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Uso no sexista de la lengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt