Estratègia de brànding i arquitectura de marca Codi:  M3.369    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'estratègia de branding permet gestionar tots els actius distintius de la identitat d'una marca. No obstant això, les organitzacions, empreses i institucions són ens dinàmics que es van adaptant a les diferents circumstàncies i oportunitats de negoci, que han de ser coberts amb noves marques i sub-marques. En aquest context, l'arquitectura de marca permet organitzar i unificar tots els productes, serveis o marques secundàries d'una manera estratègica i duradora en el temps.


Cal mantenir i actualitzar una marca corporativa perquè no perdi efectivitat amb el pas el temps. Per a això cal anar reestructurant i redefinint els seus objectius, crear o eliminar sub-marques, fixar nous criteris de categorització i dissenyar una arquitectura de marca clara i sòlida.


L'assignatura permetrà l'acostament a les tendències de mercat i la gestió de marques en el context actual, l'anàlisi de la cartera de marques de diferents organitzacions o el disseny i definició d'una estratègia de branding de manera pràctica i professional.

Amunt

L'assignatura "Estratègia de branding i arquitectura de marca", de 6 ECTS, forma part de l'bloc de matèries obligatòries del primer semestre del el Màster en Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca.

Amunt

L'assignatura "Estratègia de branding i arquitectura de marca", de 6 ECTS, forma part de l'bloc de matèries obligatòries del primer semestre del el Màster en Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca.

Amunt

Objectius:


 • Planificar i desenvolupar una estratègia de branding
 • Crear una marca nova o reposicionar una d'existentCompetències bàsiques i generals:


 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Analitzar i sintetitzar informació complexa, establint un diàleg amb el client, i elaborant documents de disseny.Competències transversals:


 • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu, amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.Competències específiques:


 •  Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés.
 • Conèixer la història i el context on es desenvolupa la cultura de marca, dotant d'un discurs propi les propostes de branding
 • Presentar i argumentar un projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.
 • Identificar les diferents metodologies i tècniques d'investigació, tant acadèmica com professional, i aplicar-les de forma eficaç en el disseny i la comunicació de marca.

Amunt

 • Definición y tipos de branding
 • Arquitectura de marca
 • Brand equity, brand awareness y otros conceptos estratégicos
 • Cómo diseñar una estrategia de branding:
  • Describir a la buyer persona y la relación que se pretende construir con ella
  • Determinar los objetivos de la marca
  • Analizar la competencia y los territorios posibles
  • Perfilar el universo de la marca
  • Construir una propuesta de valor (brand value)
  • Dotar de contenido a la marca (storytelling)
  • Darle forma y sentidos a la marca (storydoing)
  • Establecer los canales de comunicación 
  • Monitorizar y evaluar resultados
 • Cómo crear una marca:
  • Investiga
  • Conceptualiza
  • Decide (misión, visión y valores)
  • Idea
  • Dale forma (y color, sabor, olor, tacto…)
  • Protege la marca
 • Estrategias de las marcas fabricantes, las no-marcas y el co-branding

Amunt

Material Suport
Pla d'implicacions PDF

Amunt

Aprender haciendo (learning by doing)

Aprendizaje basado en la resolución de problemas o el estudio y análisis de casos.

Actividades de expresión oral que faciliten el desarrollo de la capacidad de comunicación efectiva

Aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos

Aprendizaje indagativo, mediante búsqueda y gestión de información.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Sistemas de'avaluació

Ponderació mínima (%)

Ponderació màxima (%)

Avaluació continuada (AC)

100

100

Amunt