Marca gràfica i identitat visual Codi:  M3.370    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Marca gràfica i identitat visual es centra en el disseny de la identitat visual i de les seves aplicacions. A partir de la definició de l'estratègia de branding, i de l'anàlisi dels paràmetres de qualitat d'una marca gràfica, els estudiants teballaran en el disseny i redisseny de logotips i de tots els aspectes que venen a veure amb les manifestacions de caire visual d'una marca, tant en soports impressos i sobre pantalla, d'una manera consistent i que quedi recollida en un manual o guia d'estil.

Amunt

Dintre del pla d'estudis del Màster en disseny, identitat visual i construcció de marca, aquesta assignatura té relació bona part de les matèries del programa, especialment amb l'assignatura Estratègia de Branding i arquitectura Desarde marca, que defineix prèviament les característiques d'una marca, i les assignatures  Identitat verbal i storytelling, i Entorn de marca i identitat sensorial, amb les quals competa tots aquells aspectes on es manifesta la marca i que quedaran definits en els diferents manuals de marca.Amunt

En el camp del disseny gràfic i el branding

Amunt

Es recomanable cursar abans, o simultàniament l'assignatura Estratègia de branding i arquitectura de marca.

Amunt

Objectius:
 • Conèixer els components visuals d'una marca
 • Crear projectes de marca gràfica
 • Desenvolupar aplicacions d'identitat visual
 • Produir un manual d'identitat visual bàsica

Competències:

 • Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • Analitzar i sintetitzar informació complexa, establint un diàleg amb el client, i elaborant documents de disseny.
 • Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Dominar el procés de creació d'una marca i saber-lo aplicar des del concepte inicial passant pel naming, la seva representació gràfica (logotip) i les diferents aplicacions
 • Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés
 • Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
 • Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per formalitzar les diferents aplicacions de la marca.
 • Presentar i argumentar un projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.

Amunt

 • Components d'una marca gràfica: nom o fenotip (naming), logotip, símbol (isotip), tipografia i color.
 • Evolució i tendències en el disseny de marques
 • Paràmetres de qualitat de la marca gràfica.
 • Consistència amb l'estratègia de branding
 • Anàlisi i avaluació de marca gràfica.
 • Metodologia i fases d'el projecte de disseny de marca
 • Creació d'un projecte d'identitat visual (marca-logotip)
 • Disseny d'aplicacions bàsiques visuals de la marca
 • Pantalla, web, mobile, paper, fotografia ...
 • Manual d'identitat visual: elements bàsics i maquetació

Amunt

Material Suport
Projecte I: Identitat i marca - Casos Web
Projecte I: identitat i marca Web
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual

Amunt

A partir d'un enfocament pràctic i del plantejament de reptes els estudiants aniran desenvolupant les activitats del semestre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt