Taller d'eines de producció gràfica Codi:  M3.372    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'ús de programes de creació de gràfics s'ha convertit en un requisit indispensable en qualsevol àmbit relacionat amb la comunicació. En l'assignatura "Taller d'eines de producció gràfica" ens introduirem en el maneig de diferents tipus de software i aprofundirem en el seu ús dins de les fases d'un projecte específic que vertebrarà els diferents continguts.
En aquesta matèria combinarem nocions relacionades amb l'ús fonamental dels programes (creació de gràfics vectorials i mapes de bits) per a avançar posteriorment cap a qüestions més profesionalizantes relacionades amb la producció de suports específics, des de material per a presentacions fins a animacions per a la seva difusió en xarxes. Mitjançant l'ús de programes com Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign i After Effects, aconseguirem una visió global, pràctica i eficaç de l'ús de les programes més estesos en les diferents indústries relacionades amb la comunicació visual.

Amunt

El desenvolupament de recursos visuals resulta imprescindible en qualsevol projecte de disseny d'identitat o branding. La construcció de l'ecosistema visual d'una marca (que abasta des del seu logotip fins a les seves imatges publicitàries, passant per les seves publicacions en mitjans digitals) requereix de la combinació de diferents habilitats relacionades amb els softwares d'edició gràfica que tot professional ha de manejar d'una manera experta. Per tant, es tracta d'una matèria fonamental dins d'aquest pla d'estudis ja que ens permetrà representar de manera eficaç i professional les propostes, a més de permetre'ns adaptar-les a tota mena de mitjans, aspecte fonamental en els projectes de comunicació de l'actualitat.

Amunt

Disseny gràfic, brànding i comunicació.

Amunt

Objectius
 • Dominar l'ús de programes d'edició i creació de gràfics vectorials.
 • Manejar programes d'edició de gràfics de mapa de bits per a l'elaboració de marques gràfiques.
 • Conèixer les possibilitats dels programes d'edició i muntatge audiovisual.
 • Utilitzar programes per a la realització de mock-ups.
Competències bàsiques i generals
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
CG1 - Identificar les estructures i processos del context professional del disseny, des d'una perspectiva local i global.

Competències transversals
CT2- Utilitzar i aplicar de manera crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques
CE4- Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de manera coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
CE5- Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per a formalitzar les diferents
aplicacions de la marca.

Amunt

 • Programes de creació de gràfics vectorials. Eines i funcionalitats.
  • Disseny d'un logotip en format vectorial.
 • Programes d'edició de gràfics en mapa de bits. Entorn i funcionalitats.
  • Desenvolupament d'aplicacions de marca visuals en format de mapa de bits.
 • Programes d'animació i muntatge audiovisual. Entorn i funcionalitats.
  • Creació d'una marca sonora.
  • Desenvolupament d'aplicacions audiovisuals de marca.
  • Desenvolupament d'aplicacions en format tridimensional.

Amunt

Material Suport
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator XML
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator DAISY
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator EPUB 2.0
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator MOBIPOCKET
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator KARAOKE
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator HTML5
Disseny de logotips amb Adobe Illustrator PDF
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop XML
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop DAISY
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop EPUB 2.0
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop MOBIPOCKET
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop KARAOKE
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop HTML5
Creació d'imatges de suport a identitat corporativa amb Adobe Photoshop PDF
Maquetació de presentacions i suports impresos XML
Maquetació de presentacions i suports impresos DAISY
Maquetació de presentacions i suports impresos EPUB 2.0
Maquetació de presentacions i suports impresos MOBIPOCKET
Maquetació de presentacions i suports impresos KARAOKE
Maquetació de presentacions i suports impresos HTML5
Maquetació de presentacions i suports impresos PDF
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects XML
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects DAISY
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects EPUB 2.0
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects MOBIPOCKET
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects KARAOKE
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects HTML5
Brànding en moviment. Adaptacions de marca animades amb Adobe After Effects PDF

Amunt

 • Aprendre fent (learning by doing).
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge indagatiu, mitjançant cerca i gestió d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt