Conceptes i tècniques de disseny gràfic Codi:  M3.379    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Conceptes i tècniques del disseny gràfic és una assignatura que ofereix els fonaments del disseny gràfic necessaris per tal de poder tenir els mínims coneixements per a cursar un màster d'especialitat de disseny.

Amunt

És una assignatura de complements de formació que s'ha de cursar en el marc del màster universitari en disseny, identitat visual i construcció de marca.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot cursar per aquells estudiants que han estat recomanats per part de la tutoria.

Amunt

 • Aplicar el pensament creatiu per a innovar, generar noves idees i solucions, i portar-les a la pràctica.
 • Dominar els conceptes i metodologies fonamentals del disseny gràfic i saber-los aplicar a un encàrrec de disseny
 • Dominar el llenguatge expressiu per tal de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec
 • Utilitzar les eines i formats associats al disseny gràfic.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica per a la formalització de el disseny en entorns tant analògics com digitals

Amunt

 • Fonaments del color: teoria i pràctica
 • Simbologia i elements culturals del color
 • Fonaments de la forma i la composició
 • Mòduls retícules i serialitat
 • Metodologia del disseny gràfic
 • Fases d'un projecte

Amunt

Material Suport
La percepció del color Audiovisual
La percepción del color Audiovisual
Taller de forma i composició Web
Taller de forma y composición Web
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic XML
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic DAISY
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic EPUB 2.0
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic MOBIPOCKET
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic KARAOKE
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic HTML5
Introducció al projecte i metodologia en disseny gràfic PDF
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico XML
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico DAISY
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico EPUB 2.0
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico MOBIPOCKET
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico KARAOKE
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico HTML5
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico PDF
Quadern del Taller de color Web
Cuaderno del Taller de color Web
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual
Tutorial. Como realizar un logotipo con retícula Audiovisual
Sistemes compositius. Creació i aplicació PDF
Sistemas compositivos. Creación y aplicación PDF
Metodologia del disseny XML
Metodologia del disseny DAISY
Metodologia del disseny EPUB 2.0
Metodologia del disseny MOBIPOCKET
Metodologia del disseny HTML5
Metodologia del disseny PDF
Metodología del diseño Reaprofitament
Disseny visual. Percepció de la imatge Reaprofitament
Diseño visual. Percepción de la imagen Reaprofitament

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt