Estratègia competitiva Codi:  M3.450    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Estratègia competitiva es una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS. Té com a principal objectiu saber analitzar la posició estratègica d'una empresa, formular i avaluar una nova estratègia y implantar-la amb èxit.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria del Master Univertsitari en Direcció Financera (MUDF) i del Master en Innovació i Transformació Digital (MUITD).

Al MUDF està situada dins del bloc de Direcció Financera en l’Entorn Global, que inclou també les assignatures d’Habilitats per a la Direcció i English for Business.

Al MUITD està situada dins del bloc de Direcció Estratègica, que inclou també l’assignatura d’Entorn Global de Negoci.

Amunt

Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
Professionals interessats en la gestió de projectes
Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

Amb l’objectiu d’analitzar la posició estratègica d’una empresa, en aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

MUDF

CE4: Analitzar el funcionalment de l’àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora continua i la del conjunt de l’organització.
CE5: Interactuar i influir en els diferents grups d’interès amb el fi d’obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l’àmbit de les finances. 

MUITD

CE1: Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa de manera global en cada una de les seves àrees funcionals i elements de valor, per a consolidar i millorar les seves avantatges competitives.
CT1: Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.  

Amunt

 

Repte 1. Avalua l'entorn i formula estratègies competitives

Una empresa ha de redefinir la seva estratègia competitiva per a millorar la seva posició en seu sector. En primer lloc, hauràs de realitzar un anàlisi intern i extern de l'empresa. En segon lloc, hauràs de formular estratègies per a definir les línies d'acció i assegurar la capacitat de l'empresa de crear valor en relació als seus competidors.

Repte 2. Implementa el canvi d'estratègia i la sostenibilitat d'estratègia

La implantació de l'estratègia és un moment vital, ja que una bona estratègia mal implantada pot portar al fracàs. Aspectes com el disseny organitzatiu, els sistemes administratius, els recursos humans i la cultura de l'organització determinaran la capacitat d'una organització a implantar la nova estratègia. Hauràs determinar quins aspectes organitzatius, administratius, de recursos humans i de cultura, entre d'altres, són requerits per a que la teva estratègia pugui ser implantada amb èxit.

Repte 3. Implanta i segueix la teva estratègia

Hauràs d'analitzar l'ajust de l'estratègia a un procés d'internacionalització. Això pot incloure, entre d'altres, l'actualització de l'estratègia, una nova organització i disseny de la companyia, i altres aspectes culturals que poden determinar l'èxit de la missió d'internacionalització.

Repte addicional

Realitzar un informe sobre una altra empresa en la qual avaluïs de manera breu la situació de l'empresa amb les eines apreses i utilitzades en PACs anteriors.

 

Amunt

Direcció estratègica II PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són diversos i consideren recursos textuals, audiovisuals i d'altres. Seguidament es llisten els recursos principals, alguns poden canviar segons les necessitats de les activitats programades cada semestre. Cal destacar que l'orientació dels recursos combina enfocs teòrics i aplicats.

Activitat 1

 • Anàlisi externa de l'empresa
 • Anàlisi interna de l'empresa
 • Formulació de les estratègies
 • Avaluació de les estratègies
 • Tècniques d'anàlisi d'estratègia competitiva

Activitat 2

 • Implantació d'estratègies
 • Kolbusa: L'essència de la implementació


Activitat 3

 • El context de negoci global
 • Internacionalització i pimes
 • Estratègia internacional de l'empresa
 • L'estratègia de la subsidiària estrangera
 • Impacte de la cultura en el negoci internacional
 • Direcció Internacional de l'empresa

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt