Alimentació col·lectiva Codi:  M3.502    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els continguts d'aquesta assignatura permeten reconèixer la incidència dels serveis de restauració col·lectiva en la indústria de l'hospitalitat, les seves característiques i situació actual en el sector serveis així com les últimes tendències pel que fa a restauració col·lectiva es refereix , orientades a oferir serveis d'alta qualitat, amb una certa personalització i que satisfacin les necessitats nutricionals, educatives i culturals del col·lectiu al qual van destinat. 

Es tracten els aspectes de la gestió integral dels serveis de restauració de manera que l'estudiant sigui capaç d'aplicar les eines necessàries per gestionar la seguretat i el control de la qualitat alimentària d'acord amb una dinàmica de millora contínua ia la implementació de noves tecnologies aplicades als processos de cuina amb una garantia de seguretat.Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària. Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació en el cicle vital i Nutrició i Salut pública

Amunt

Empreses i centres de restauració col.lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

Amunt

Es recomana cursar-la en el primer semestre al costat d'Alimentació en el Cicle Vital i Nutrició i Salut Pública.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

  • Reflexionar sobre la importància que tenen els serveis de restauració col·lectiva en el conjunt de les empreses de servei.
  • Analitzar els aspectes fonamentals de la direcció i gestió dels serveis de restauració col·lectiva.
  • Identificar els paràmetres de contaminació física, química i biològica dels aliments implicats en la seguretat alimentària 
  • Dissenyar i avaluar processos de control i seguretat alimentària.


Competències

CT1. Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

CT2. Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

CT4 Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

CT5. Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

CE5 Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

CE6. Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

CE7. Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

CE8. Capacitat per analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.

CE9. Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.Amunt

Repte 1: Disseny de cuina

Repte 2: Disseny de menús

Repte 3: Garantir la seguretat

Amunt

Disseny i gestió de la restauració col·lectiva XML
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva DAISY
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva EPUB 2.0
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva MOBIPOCKET
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva KARAOKE
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva HTML5
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva PDF
Higiene i seguretat alimentària XML
Higiene i seguretat alimentària DAISY
Higiene i seguretat alimentària EPUB 2.0
Higiene i seguretat alimentària MOBIPOCKET
Higiene i seguretat alimentària KARAOKE
Higiene i seguretat alimentària HTML5
Higiene i seguretat alimentària PDF
De visita a la cuina de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Audiovisual
Infografia: Higiene i seguretat alimentària Web

Amunt

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt