Alimentació al món Codi:  M3.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta matèria es realitza una aproximació a la situació nutricional mundial des d'un context sociopolític. S'aprofundeix en l'anàlisi de la seguretat alimentària, l'avaluació de l'estat nutricional i la valoració dels seus indicadors.Es tracta també la malnutrició, problema que constitueix un important problema de salut pública en un important nombre de països, la seva clínica, complicacions, prevenció i tractament nutricional

Amunt

Des de fa uns anys el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat com un instrument per promocionar la salut i tractar i prevenir l'aparició de determinades malalties. La creixent globalització, l'obertura de fronteres i els moviments de població fan que la població diana i els potencials beneficiaris siguin cada dia més diversos. Per aquesta raó aquest mòdul tracta d'aproximar l'estudiant a la diversitat de problemes nutricionals, els seus orígens, causes i estratègies d'afrontament més enllà del nostre món conegut.

En aquest semestre és convenient realitzar les dues assignatures que tracten la qüestió des del punt de vista dels problemes per defecte o per excés d'alimentació L'Alimentació al món i l'Alimentació per a la prevenció de patologies 

Amunt

  • Planificadors i gestors de polítiques de prevenció relacionades amb l'alimentació i la salut.
  • Professionals que treballen en fundacions, organitzacions no governamentals, organismes internacionals relacionats amb la salut i l'alimentació.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Nutrició i Salut pública i  Alimentació al cicle vital

Amunt

És recomanable haver cursat, prèviament, les assignatures: Nutrició i Salut Pública i Alimentació al Cicle Vital.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les relacions entre nutrició, seguretat alimentària, salut i la mortalitat.

Avaluar la idoneïtat d'accions destinades a la millora de la seguretat alimentària

Seleccionar indicadors nutricionals en contextos específics

Determinar les causes subjacents i les característiques de la inseguretat alimentària

Interpretar i utilitzar marcs conceptuals per a l'anàlisi de la seguretat alimentària

Competències

Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris

Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic preventiu i suport nutricional en diferents patologies

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

L'assignatura s'estructura a partir de reptes relacionats amb 

-El mapa de l'alimentació al món: s'aborden els patrons alimentaris del món i la relació entre patrons i situacions nutricionals

-Piensa global, actual local: es treballa sobre el concepte de Seguretat alimentària, disponibilitat, accés, utilització i estabilitat dels aliments. 

-Pots millorar la situació nutricional mundial: s'endinsa en els aspectes fonamentals de la malnutrició, especialment en la infància, i en l'avaluació de les diferents estratègies o programes existens

-Reptes nutricionals del món: mirada als reptes alimentaris i científics, especialment considerant els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

Amunt

Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució XML
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució DAISY
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució EPUB 2.0
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució MOBIPOCKET
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució HTML5
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució PDF
Sustainable Food Value Chains for Nutrition Web
Alimentación escolar con productos locales Web
Design and monitor Nutrition-Sensitive Agriculture and Food Systens Programmes Web
Protocolos de la CIF para Inseguridad Alimentaria Aguda Web
Improving Nutrition through Agriculture and Food Systems PDF

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt