Alimentació en el cicle vital Codi:  M3.524    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En esta asignatura se profundiza en el concepto de dieta saludable, el conocimiento actualizado de requerimientos nutricionales y en las recomendaciones dietéticas en diferentes etapas de la vida. Se tratan en detalle los cambios fisiológicos y metabólicos asociados al proceso vital (mujer embarazada, mujer lactante, en la infancia, en la menopausia, en la práctica deportiva y en las personas de edad avanzada) y sus repercusiones nutricionales.

Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació col·lectiva i Nutrició i Salut pública

Amunt

Es recomana cursar-la en el primer semestre costat d'Alimentació Col·lectiva i Nutrició i Salut Pública.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

-Relacionar els coneixements relatius a la fisiologia del sistema digestiu i del metabolisme energètic dels macronutrients i els micronutrients.

-Identificar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital

-Identificar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions

fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència, etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent major), i en funció del nivell d'activitat física.

-Integrar el coneixement sobre nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats en el concepte d'alimentació saludable

Competències

Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que realitza cada òrgan per a la seva aplicació en la definició de recomanacions dietètiques

Capacitat per analitzar en detalls la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.

Ser capaç de dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'un individu o grup de població.

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

Dieta equilibrada: Guies alimentàries de diferents països

La nutrició en les diferents etapes de la vida: Nutrició en l'embaràs i la lactància. Nutrició en la menopausa. Nutrició en la primera infància, a l'etapa escolar i adolescència.

La nutrició i l'envelliment: L'envelliment. El procés d'envelliment. Necessitats nutricionals de la gent gran.

Nutrició esportiva. La dieta de l'esportista. Suplements per a esportistes.

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt