Alimentació en el cicle vital Codi:  M3.524    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En esta asignatura se profundiza en el concepto de dieta saludable, el conocimiento actualizado de requerimientos nutricionales y en las recomendaciones dietéticas en diferentes etapas de la vida. Se tratan en detalle los cambios fisiológicos y metabólicos asociados al proceso vital (mujer embarazada, mujer lactante, en la infancia, en la menopausia, en la práctica deportiva y en las personas de edad avanzada) y sus repercusiones nutricionales.

Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació col·lectiva i Nutrició i Salut pública

Amunt

Es recomana cursar-la en el primer semestre costat d'Alimentació Col·lectiva i Nutrició i Salut Pública.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

-Relacionar els coneixements relatius a la fisiologia del sistema digestiu i del metabolisme energètic dels macronutrients i els micronutrients.

-Identificar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital

-Identificar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions

fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència, etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent major), i en funció del nivell d'activitat física.

-Integrar el coneixement sobre nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats en el concepte d'alimentació saludable

Competències

Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que realitza cada òrgan per a la seva aplicació en la definició de recomanacions dietètiques

Capacitat per analitzar en detalls la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.

Ser capaç de dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'un individu o grup de població.

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

Dieta equilibrada: Guies alimentàries de diferents països

La nutrició en les diferents etapes de la vida: Nutrició en l'embaràs i la lactància. Nutrició en la menopausa. Nutrició en la primera infància, a l'etapa escolar i adolescència.

La nutrició i l'envelliment: L'envelliment. El procés d'envelliment. Necessitats nutricionals de la gent gran.

Nutrició esportiva. La dieta de l'esportista. Suplements per a esportistes.

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt