Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents Codi:  M3.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es revisen i actualitzen els coneixements sobre la fisiopatologia i les bases metabòliques o moleculars implicades en l'aparició i desenvolupament de malalties cròniques de gran prevalença com malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, càncer i malalties neurodegeneratives. S'analitza la relació que existeix entre els hàbits alimentaris i el risc d'aparició i evolució de les mateixes amb la finalitat de determinar els objectius terapèutics i les mesures complementàries de suport nutricional per implementar i avaluar plans d'actuació, seguiment, i control adaptats al tractament i prevenció de cada patologia.

Amunt

Des de fa uns anys el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat com un instrument per promocionar la salut i tractar i prevenir l'aparició de determinades malalties. La creixent globalització, l'obertura de fronteres i els moviments de població fan que la població diana i els potencials beneficiaris siguin cada dia més diversos. Per aquesta raó aquest mòdul tracta d'aproximar l'estudiant a la diversitat de problemes nutricionals, els seus orígens, causes i estratègies d'afrontament més enllà del nostre món conegut.

Amunt

És recomanable haver realitzat anteriorment les Assignatures d'Alimentació en el cicle vital i Alimentació i salut pública.

Amunt

És recomanable haver realitzat anteriorment les assignatures: Alimentació en el Cicle Vital i Alimentació i Salut Pública.

Amunt

 • Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional ja sigui ambulatori o hospitalari.
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.


Amunt

 • Diabetis
 • Malalties cardiovasculars (HTA, dislipèmies i arítmies)
 • Obesitat
 • Càncer
 • Malalties neurodegeneratives

Amunt

Nutrició i prevenció de certes patologies PDF

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, se subministraran documents de lectura o referències bibliogràfiques quan la consultora el consideri oportú. Aquests materials de suport es facilitaran al Tauler o poden obtenir-se també mitjançant la consulta de l'ampli catàleg de la biblioteca de l'UOC i la sol·licitud de texts on-line disponibles per a tots els membres del campus.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt