Valoració integral de l'esportista Codi:  M4.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura l'objectiu és dur a terme una valoració integral de l'esportista, a partir de la identificació i descripció dels elements fonamentals de l'esportista, aplicant els diferents mètodes d'avaluació nutricional, bioquímica i antropomètrica. També es treballaran les principals aplicacions tecnològiques en l'àmbit de la nutrició i l'esport, identificar els avantatges i limitacions de les aplicacions tecnològiques.

Amunt

Es recomana realitzar l'assignatura al principi del màster

Amunt

Resultats d’aprenentatge 
 • Contrastar els diferents mètodes de valoració nutricional. 
 • Identificar les necessitats energètiques i de nutrients associades a la pràctica esportiva. 
 • Valorar els resultats bioquímics d'un esportista. 
 • Descriure els components i compartiments essencials implicats en la composició corporal. 
 • Calcular les mesures antropomètriques.
 • Inferir l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut i ser crític amb les aplicacions tecnològiques vinculades a estils de vida. 
 • Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbils aplicables a l'alimentació i la nutrició. 

Competències 

Competències generals i transversals 
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions. 
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.  
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició. 
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts. 

Competències específiques 
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones. 
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.

Amunt

 • Importància de la valoració nutricional en l'esport.
 • Mètodes d'avaluació de la ingesta alimentària.
 • Determinació de les necessitats energètiques.
 • Valoració bioquímica de l'esportista.
 • Composició corporal, salut i rendiment.
 • Tècnica de mesurament en Cineantropometria.
 • Utilitat de les eines de tecnologia mòbils en la valoració integral de l'esportista.

Amunt

Visita del nutricionista esportiu Audiovisual
Valoració antropomètrica d'un esportista Audiovisual
Valoració antropomètrica d'un esportista

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt