Cultura i poder Codi:  M5.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. La matèria té un enfocament multidiscipinar que aplicarà metodologies i realitzarà estudis de cas propis de l'antropologia, la història o els estudis literaris.

Aquesta assignatura no té examen final i cal seguir i superar l'Avaluació continuada (AC). L'AC es basa en la lectura i discussió de textos, que es llegeixen de manera detallada i pels quals s'ofereix l'espai de Debat com a taller d'anàlisi col·laboratiu. A més, cal lliurar fitxes de lectura de cada una d'aquestes lectures bàsiques de l'assignatura. D'altra banda, cal realitzar 3 proves d'avaluació continuada (PAC). La primera PAC sol consistir en l'elaboració d'un article acadèmic que cal enviar a una revista, la segona proposa la realització d'un informe de lectura per a una editorial, i la tercera se centra en un estudi de cas que proposa l'estudiant, sempre a partir dels textos treballats al llarg del semestre.

Amunt

OBJECTIUS

- Desenvolupar la capacitat de llegir i comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes bàsics de la matèria.

- Assolir la capacitat d'identificar les principals escoles i corrents intel·lectuals que reflexionen i han reflexionat al voltant de les qüestions de cultura i poder i valorar críticament aquests diferents enfocaments.

- Elaborar opinions i perspectives pròpies i fonamentades sobre els principals debats existents i argumentar-les per escrit en la forma d'un assaig acadèmic.


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


Competències transversals:

- Capacitat per analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

 

Competències específiques:

- Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

Amunt

- Estat Modern, legitimació, institucionalització del poder.

- Alteritat, diversitat cultural, xoc de civilitzacions: globalització cultural i relacions de poder.

- Colonialisme i postcolonialisme, processos d'hegemonia i subalternitat.

- Reproducció, resistència i poder.

- Construccions polítiques de la cultura.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Podcast 2 Àudio
Podcast 1 Àudio

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt