Treball final de Màster Codi:  M5.258    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Fi de Màster és una assignatura pensada perquè l'estudiant faci un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster així com per posar en pràctica les competències necessàries per optar al títol de màster en ciberdelinqüència. El seu objectiu general és aprofundir en alguna de les temàtiques tractades en les assignatures teòriques, mitjançant l'elaboració d'un informe o treball de recerca en què es treballaran les competències del màster, amb especial dedicació a les relatives a la metodologia. El TFM recull la feina feta a l'assignatura Projectes d'investigació, prevenció i intervenció, impartida al primer semestre dels estudis, i la continua. Com a treball de síntesi que és, el treball final de màster està pensada per ser la darrera que l'estudiant cursi dins del màster.

Amunt

El TFM és una assignatura de 6 crèdits. En el pla d'estudis, l'assignatura TFM està programada al final del màster: com a treball de síntesi que és, aquesta assignatura està pensada per ser la darrera que l'estudiant cursi dins del màster. És molt important tenir en compte l'important nivell de dedicació que exigeix: es recomana que l'estudiant es matriculi de poques assignatures al mateix semestre, valorant també la situació professional i familiar.

Amunt

El TFM es projecta, bàsicament, sobre el camp de l'anàlisi criminològic tant des d'un punt de vista més professional i pràctic - com podria ser, per exemple, l'avaluació o el disseny de plans de prevenció o d'assistència a les víctimes del cibercrim - com des de la perspectiva de l'àmbit de la recerca teòrica i empírica, revisant l'estat de la qüestió d'un tema en concret o fent un treball de camp de tipus qualitatiu o quantitatiu.

Amunt

Cal haver cursat l'assignatura de Projectes d'investigació, prevenció i intervenció (M5.254).

Com s'ha comentat anteriorment, el TFM demana a l'estudiant treballar al màxim nivell les competències que ha anat assolint i integrant al llarg dels semestres del màster. És per això que és altament recomanable realitzar-lo a la fi de la trajectòria formativa de l'estudiant.

Amunt

Cal haver cursat l'assignatura de Projectes de recerca, prevenció i intervenció (M5.254).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant assoleix les habilitats i competències específiques que li permetran dur a terme el treball final de màster. Aquestes habilitats i competències inclouen la cerca d'informació, la planificació de l'activitat de recerca, o la capacitat de transmetre els coneixements adquirits de forma escrita i oral, entre d'altres.  Més específicament, podeu veure les següents competències:

- Dissenyar i desenvolupar una investigació empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
- Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit de la ciberdelinqüència a un nivell local, nacional o global a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la prevenció d'aquest tipus de conductes i la proposta de polítiques criminals afins.
- Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
- Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.
- Consultar i utilitzar correctament les fonts aplicables (articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència).
- Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts.

Amunt

El TFM és l'activitat a través de la qual s'avalua l'assoliment per part de l'estudiant de les competències i objectius teòrics i pràctics treballats durant el màster. El TFM es podrà fer escollint una de les tres modalitats següents:


a) Informe professional: l'estudiant haurà de redactar un dictamen o informe criminològic. El treball haurà de tenir el degut suport bibliogràfic i documental.

b) Treball de recerca documental: l'estudiant haurà de desenvolupar un treball de revisió teòrica d'un aspecte rellevant en ciberdelinqüència, amb un estudi de l'estat de la qüestió en l'àmbit internacional, discussió i conclusions.

c) Treball de recerca empírica: en aquesta modalitat l'estudiant ha de fer un treball de camp de tipus quantitatiu o qualitatiu, consistent en una recollida de dades. Hi apareixerà també l'estudi bibliogràfic, l'anàlisi dels resultats i les conclusions d'acord amb la metodologia pròpia d'un treball de recerca. 

IMPORTANT: L'extensió màxima dels treballs serà de 40 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

Amunt

Trobareu tots aquests recursos a l'apartat pertinent a l'aula. 

Amunt

Trobareu tota la bibliografia i els recursos a l'apartat pertinent dins l'aula. 

Amunt

Podem distingir dues fases dins del desenvolupament del Treball Final de Màster. En una fase inicial, els alumnes trien el tema sobre el qual versarà el seu TFM (que es recomana que sigui el desenvolupat a l'assignatura de Projectes), així com els esquemes bàsics del que hauria de ser un treball de recerca documental i un treball d'informe professional. Els estudiants disposaran d'uns dies per fer la tria del tema que volen plasmar en el seu treball i ho comunicaran a través d'un qüestionari en línia. Un cop feta aquesta tria, es farà l'assignació de director/a.

En aquesta segona fase i un cop assignat el director/a, que, en la mesura del possible, estarà especialitzat en l'àmbit en qüestió i serà la persona que guiarà a l'estudiant en el desenvolupament del TFG, l'estudiant triarà, amb l'assessorament del seu director/a, la modalitat de TFG a realitzar i començarà a treballar.

Tal com s'indicarà a l'aula, hi haurà un calendari de dates mínimes en les quals els estudiants hauran de lliurar al director/a i també al Registre d'activitats, una primera cerca bibliogràfica i esquema de continguts, un primer lliurament (aproximadament la meitat del TFG) i un segon lliurament per revisió final per part del director/a.

Aquestes dates són obligatòries per tothom, sens perjudici que amb els directors del treball els estudiants pactin els lliuraments afegits que considereu necessaris i un cronograma intern entre director i estudiant.

Conceptualment, el TFM es desenvolupa seguint les següents fases:

1. Elecció del tema i subtema del treball: l'alumne especifica el tema del seu TFM; A continuació es farà l'assignació de director/a i un cop assignat, la tria de modalitat de tema la farà l'alumne amb el seu director. Dins del termini establert, l'estudiant lliurarà al seu director un esquema a on consti, a més a més del tema triat, la modalitat, els objectius, les hipòtesis de treball, el pla de treball o cronograma i la bibliografia inicial.

2. Planificació del treball: amb l'ajuda i suport del director/a, l'estudiant haurà d'identificar els elements fonamentals del TFM (relacionar el tema amb el context d'aplicació i redactar les preguntes o finalitats del treball), organitzar els elements fonamentals del treball (estructura, recursos i metodologia) i temporitzar les diferents fases (desenvolupant un cronograma validat pel seu director/a).

3. Desenvolupament del treball: en aquesta fase l'estudiant estudia i selecciona les fonts per a la construcció del marc teòric de referència, integra el coneixement, recull, analitza i interpreta les dades obtingudes i ha d'aconseguir expressar-se correctament amb domini del llenguatge del camp científic, amb el suport i la validació del director del TFM. L'extensió màxima dels treballs serà de 40 pàgines.

4. Lliurament i presentació escrita i oral: els treballs es lliuraran al director en la data indicada i aquest l'avaluarà. Els treballs que assoleixin una puntuació mínima de 5 seran defensats davant d'un tribunal format per professors del Grau de Criminologia, a on l'estudiant haurà de comunicar de manera correcta la informació, presentant el treball de manera clara, estructurada i entenedora, expressant i justificant les motivacions personals que l'han conduït a la selecció del tema. Haurà d'evidenciar i fonamentar les seves aportacions principals assenyalant el seu interès i la seva importància, ajustant-se als criteris establerts per a una correcta comunicació de la informació. L'estudiant haurà de donar resposta a les qüestions que li pugui plantejar el tribunal davant el qual el presentarà o les preguntes que formulin els seus propis companys en el marc de l'acte de defensa oral i públic.

El director del TFM serà la persona encarregada de fer el seguiment del treball i de guiar a l'estudiant durant tot el procés. Un cop finalitzat, el director decidirà si el treball és considerat apte per passar a la fase de defensa oral. Els treballs que siguin considerats pels directors com a no aptes per passar a la fase de defensa seran qualificats amb un suspens. L'avaluació dels TFM que sí que passen a la fase de defensa s'articularà en un 40% amb la qualificació del director del treball i en un 60% amb la qualificació que s'obtingui en l'acte de defensa oral.

La defensa dels TFMs es durà a terme de forma síncrona en el marc de l'aula virtual. Se us informarà a l'aula del format planificat per a dur a terme la vostra defensa. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 5

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

El TFM és la culminació del procés d'aprenentatge i es valorarà l'assoliment per part de l'estudiant del conjunt de les competències. El TFM requereix una dedicació continuada i rigorosa en si mateix, motiu pel qual la seva avaluació tindrà lloc al final del semestre, en el moment del seu lliurament per escrit al director (si és considerat apte, avaluarà un 40% de la qualificació) i la seva presentació oral en l'acte de defensa (60% de la qualificació).

És per això que no es preveu l'avaluació continuada com a model d'avaluació. L'estudiant haurà de ser responsable de treballar seguint el calendari validat pel consultor i també el calendari de lliuraments mínims obligatoris previst a l'aula, rebent el seu feedback i la validació corresponent al final de cada etapa. Aquesta validació no implica cap qualificació, sinó simplement la possibilitat de continuar endavant amb garanties de presentar un TFM vàlid i de qualitat i passar a la fase de defensa oral.

Com hem anunciat, el director validarà amb l'estudiant cadascuna de les etapes com a superada i realitzarà un informe final de cada TFM, a on especificarà, entre altres qüestions, si el treball és apte o no apte per passar a la fase defensa. Els no aptes equivaldran a un suspens i no podran ser defensats oralment. Respecte als aptes, el director efectuarà una valoració que correspondrà al 40% de la nota del TFM i passaran a la fase de defensa oral.

La resta de la qualificació dels TFM que arriben a la fase de defensa oral (60%) anirà a càrrec d'un o més dels professors del Grau i es tindran en compte, entre altres qüestions la qualitat global del treball (estructura, metodologia, expressió escrita, originalitat i riquesa de les aportacions o conclusions, qüestions formals i cites, etc.), la presentació oral i la validació i verificació de l'autoria del treball. Amb relació a aquest darrer punt, en cas de detectar problemes pel que fa a la justificació de l'autoria a la defensa oral, el treball serà qualificat amb un suspens.

Les qualificacions finals es determinaran de conformitat amb les següents equivalències:

A: qualificació molt bona

B: qualificació bona

C+: qualificació suficient

C-: qualificació insuficient

D: qualificació molt baixa

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament. La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

No hi ha nota d'avaluació continuada ni, per tant, prova de síntesi ni examen final. La nota correspon a la ponderació del 40% de la qualificació efectuada pel director i al 60% de la qualificació efectuada pel professor a l'acte de defensa oral.

Amunt

Professor responsable de l'assignatura TFM (PRA)

El model educatiu de la UOC sustenta el seu bon funcionament i qualitat en la figura del professor propi de la universitat, que té la responsabilitat de garantir la docència que rep l'estudiant en l'assignatura de la qual és responsable. Les seves principals funcions són:
Garantir el desenvolupament adequat de l'activitat docent.
Dissenyar el pla docent.
Atendre amb especial intensitat els dubtes dels estudiants abans de triar tema i tenir director assignat.
Planificar l'activitat a desenvolupar al llarg del semestre i revisar i avaluar la seva execució.

Dissenyar el calendari de lliuraments i verificar si els estudiants els presenten o no.

Assignar directors a cada treball. Coordinar i supervisar l'activitat dels directors dels TFM que duen a terme l'acció docent de l'assignatura.
Parar especial atenció a l'evolució del procés d'aprenentatge dels estudiants.
Qualificar els TFM amb la lectura dels mateixos i l'avaluació de l'exposició oral del mateix a l'acte de defensa. Els actes de defensa es faran davant del PRA de l'assignatura o de qualsevol altre professor del Grau. El PRA serà, a més a més, la persona que resoldrà els dubtes ordinaris de funcionament de l'aula, dubte sobre dates, lliuraments, etc. Els dubtes sobre continguts dels treballs seran resolts pels directors, per no contaminar la funció avaluadora final del PRA.


Director/a del TFM
Un cop triat el tema i assignat director, és necessari fer un treball de seguiment individualitzat i personalitzat, i és per això que l'estudiant rebrà del seu director les orientacions i especificacions particulars sobre els continguts i altres aspectes del procés d'elaboració del TFM, així com per la tria del tema. El director ajudarà a l'estudiant a triar la modalitat de TFM a desenvolupar, validarà cadascuna de les etapes del treball i a més a més avaluarà i decidirà si el treball és apte per passar a la fase de defensa, tal com s'ha explicat anteriorment. No obstant això, l'estudiant haurà de complir amb les dates i lliuraments mínims recollits al calendari de l'aula, sens perjudici que amb el seu director ampliï lliuraments.

Amunt