Ciberdelinqüència econòmica Codi:  M5.262    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'ús d'Internet i la tecnologia per cometre delictes econòmics ha anat augmentant amb força en els últims anys, i ha provocat nous reptes en la prevenció i la lluita contra aquest tipus de delictes. Aquesta assignatura vol fer palès el que sabem sobre el creixent paper d'Internet en la delinqüència econòmica; la varietat, la incidència i el cost del ciberdelicte econòmic; quins són els actors principals; i les implicacions d'aquestes troballes per als negocis, el govern i el públic en termes de vigilància del cibercrim econòmic. A la vegada, l'assignatura avalua empíricament els models policials actuals i els seus enfocaments sobre el cibercrim econòmic: així, es discuteixen alguns dels reptes que es plantegen en la policia i les estratègies desenvolupades per afrontar el ciberdelicte econòmic.

En aquesta assignatura es vol introduir a l'estudiant en l'estudi dels conceptes fonamentals de la ciberdelinqüència econòmica. D'aquesta manera, es vol que l'estudiant conegui no només com les escoles criminològiques poden explicar el cibercrim, sinó també les causes d'aquesta, tot des de l'òptica de la recerca criminològica i informes de diverses entitats. Partint d'una primera part més genèrica que pretén explicar el fenomen de forma global, es passarà a analitzar diferents manifestacions de la ciberdelinqüència econòmica, emprant una taxonomia més pròpia de la criminologia que no pas de les tipologies delinqüencials aparegudes al nostre codi penal. Finalment, i tenint en compte la natura canviant d'aquest tipus de delictes, s'analitzaran les tendències i les futures direccions d'aquesta criminalitat.

Amunt

La següent assignatura forma part de l'itinerari relatiu a la cibercriminologia i victimologia. Així doncs, aquesta assignatura explora el frau online i altres formes de delinqüència econòmica sense oblidar ni deixar de bastir ponts amb les bases teòriques de la ciberdelinqüència, la cibervictimització, la ciberdelinqüència sexual i els seus efectes a les víctimes, el ciberterrorisme i altres delictes d'odi a la xarxa, entre d'altres. Aquests ponts cerquen conèixer la fenomenologia de la ciberdelinqüència amb una base criminològica teòrica i empírica; i més concretament,  conèixer les causes i conseqüències del frau en línia i altres formes de ciberdelinqüència econòmica i patrimonial; dominar els mètodes i principals tècniques d'investigació criminològica aplicables a la ciberdelinqüència; ser capaç de dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimització; i finalment, conèixer les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència i ser capaç d'actuar professionalment d'acord amb les mateixes.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant es podrà familiaritzar, dins d'una perspectiva criminològica, amb la ciberdelinqüència econòmica: les seves causes, les seves tipologies, i com aquesta categoria delictiva ha evolucionat i evoluciona des dels seus inicis.

Amunt

1. Introducció a la ciberdelinqüència econòmica

2. Diferents tipologies de la ciberdelinqüència econòmica (I)

3. Diferents tipologies de la ciberdelinqüència econòmica (II) i el futur de la mateixa

Amunt

Material Suport

Amunt

L'alumnat disposa dels materials de l'assignatura, així com lectures especialment seleccionades per l'equip docent, rellevants dins la disciplina.

Amunt

Ús del campus

El Tauler de l'aula és la via de comunicació del professor amb el grup d'estudiants. Aquí s'hi penjaran les indicacions per a la realització de les activitats d'avaluació continuada, pautes de correcció, avisos de l'assignatura, etc.

El Fòrum és un espai obert a les intervencions del grup i els comentaris informals de temes d'interès comú.

A la bústia d'Avaluació continuada s'hauran de penjar les activitats d'avaluació continuada dins del període establert. Un cop penjades les activitats, aquestes no podran ser modificades.

Totes les comunicacions fetes fora d'aquests espais no són oficials en relació amb la docència de l'assignatura (i amb especial menció als grups de Whatsapp). 

Temporalització i itineraris

Al Campus Virtual, dins de l'aula, hi trobareu el calendari de dates de lliurament de proves d'avaluació continuada (PAC). Al final d'aquest document us detallem les dates clau en què podeu iniciar i finalitzar l'estudi de cada PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada ha estat sempre el model recomanat per la UOC enfront de la modalitat d'estudi lliure, d'una banda, facilita seguir un ritme de treball rigorós i organitzat, i d'altra banda, permet a l'estudiant tenir un millor control del seu procés d'aprenentatge. Els resultats acadèmics reflecteixen un millor rendiment dels estudiants que han seguit activament l'avaluació continuada.

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consistirà en realitzar totes les activitats previstes, de caràcter pràctic i que consisteixen en la realització de tres exercicis pràctics que s'hauran de lliurar sempre dins de l'últim dia previst a l'apartat dates clau del Pla Docent per al mòdul corresponent.

És responsabilitat de l'alumnat enviar la PAC correcta al RAC. En cas de no fer-ho així, i si no es pot solucionar l'error dins del termini establert per a lliurar la PAC, la qualificació de la mateixa serà una N.

Quan per a la realització d'aquests exercicis sigui necessari consultar alguna altra obra específica a part dels manuals es farà saber en formular el cas. Aquestes activitats resulten particularment interessants perquè permeten comprovar el grau de comprensió dels temes estudiats, així com aclarir els dubtes que sorgeixen.

El sistema d'avaluació continuada requereix la lectura i estudi dels materials, ja que per aconseguir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'exposen.

L'alumne ha de tenir present que el seguiment de l'Avaluació Continuada exigeix que l'estudiant realitzi els exercicis pràctics (PAC), que es preveuen per a l'assignatura en curs, de manera individual i original. Respecte a la literatura que l'estudiant desitgi utilitzar per elaborar els seus exercicis, aquesta ha de ser sempre citada seguint les indicacions de les normes de citació APA.

En cas de còpia o plagi, sigui total o parcial, la normativa de la UOC al respecte, preveu que l'alumne sigui sancionat amb la qualificació de D, el que suposa l'exclusió de l'Avaluació Continuada. En aquells casos en què es detecti que l'alumne ha copiat o plagiat repetidament, el cas concret serà expedientat i s'elevarà al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica. Aquest organisme podrà sancionar a l'estudiant tal com preveu la "Normativa dels drets i deures dels estudiants de la UOC" (https://campus.uoc.edu/UOC/a/comunitat/normes_UOC/normes_drets.html)

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

La correcció de les proves d'avaluació continuada la fan els consultors o consultores i les qualificacions poden ser les següents:

A. Qualificació molt bona
B: Qualificació bona
C+: Qualificació suficient
C-: Qualificació baixa
D: Qualificació molt baixa, còpia o plagi.
N: No presentat

En tot cas, dues C- o una D impedeixen la superació de l'avaluació continuada.

Amunt

Aquesta assignatura se supera amb la realització de les quatre pràctiques. No hi ha, per tant, ni prova de síntesi ni examen. 

La qualificació final de l'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. A aquests efectes, es ponderessin els progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assumpció dels coneixements i les competències que s'estableixen per a aquesta assignatura.

Les qualificacions finals de l'Avaluació Contínua s'establiran de la manera següent:
- Per poder superar l' AC amb una qualificació final d' AC de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per aprovar l' AC.
- La qualificació final d' AC de C- s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l' AC (que hagin lliurat totes les PAC's), però no l'hagin superada.
- La qualificació final d' AC de D es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d' AC (amb independència del nombre de PACs realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats. la qualificació D s'aplicarà també en aquells casos en que la nota de la PAC sigui molt baixa (0-3).
- La qualificació final d' AC de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 100% de les PACs.

Amunt

El professor farà un feedback al tauler de l'aula comentant els errors més generalitzats comesos a les PACS. El feedback serà especialment intens per aquells estudiants que superen la PAC de forma molta ajustada o a aquells que no l'hagin aprovat.

Amunt