Tecnologies per a la transformació digital Codi:  M5.906    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Anàlisi de les tecnologies i tendències més actuals. Aplicació de les tecnologies de transformació digital a les diverses àrees funcionals de l'empresa. Indústria 4.0. , Internet of Things (IOT), Blockchain. Realitat virtual i realitat augmentada. Robòtica i intel·ligència artificial. Cloud computing.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital.

Amunt

Les activitats d'Intel·ligència Competitiva les pot desenvolupar qualsevol tipus d'organització, privada o pública. Tot i que els majors avenços s'han produït en el món de la empresa, existeixen també experiències de desenvolupament d'activitats d'intel·ligència competitiva per part de regions i països (allò que s'ha vingut a denominar Intel.ligència Territorial), fet que permet considerar-la un procés estretament vinculat als processos de planejament estratègic sigui quin sigui el seu àmbit d'aplicació.

Amunt

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional

Competència específica

 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències

 

Alguns dels resultats d'aprenentatge més rellevants que l'assignatura contribueix a assolir són els següents:

 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les dades i el coneixement.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les xarxes i les relacions.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les operacions.
 • Entendre els efectes d'aquestes tecnologies en l'economia en general i en l'organització en concret.
 • Tenir identificades les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.
 • Aprofundir en les tecnologies digitals relacionades amb la transformació digital.
 • Reflexionar sobre les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.

Amunt

A nivell esquemàtic, l'assignatura està plantejada des de 3 unitats didàctiques específiques - tot i que amb un contingut que abasta diverses tecnologies - i una darrera en què es proposa l'aplicació concreta, amb més detall i una visió més pragmàtica, d'alguna de les tecnologies treballades en un àmbit empresa concret. Així: 

Unitat didàctica 1 - Digitalitzant dades i coneixement

Presentació de noves tendències - algunes amb una implantació ja prou evident al nostre entorn - en què la matèria primera són les dades - moltes, moltíssimes, potenciades per la quasi-infinita capacitat de recollida i emmagatzematge dels sistemes d'informació actuals -, convertides successivament en informació i coneixement per tal de facilitar una presa de decisions tan precisa i ràpida... com condicionada pels algoritmes i procediments que les suporten...

 • Big data
 • Intel·ligència artificial

Unitat didàctica 2 - Digitalització a través de la xarxa

No estudiarem en detall el que, potser, és l'element "central" de la transformació digital les organitzacions i les persones: la xarxa, internet, ... però sí dediquem una de les unitats didàctiques a revisar algunes de les tendències tecnològiques que hi viuen, a la xarxa.

Aquests elements són possibles, entre d'altres coses però fonamentalment, per la possibilitat de connexió entre diversos elements de la xarxa de transmissió de informació que és internet.

 • Computació al núvol (cloud computing)
 • Internet de les coses (Internet of things - IoT)
 • Blockchain
 • Comunicació digital i social media

 Unitat didàctica 3 - Digitalitzant les operacions

La transformació digital no s'acaba, evidentment, amb la gestió de les dades, de la informació... té un ampli recorregut en la capacitat de fabricació - física i, per què no, virtual - d'objectes i productes.

I no és només un espai específic per a les empreses i organitzacions - tot i que han estat segurament les primeres a assumir la inevitable transformació vinculada a la tecnologia  -, sinó també s'han obert, algunes d'elles, espais a la vida de les persones i les famílies.

 • Indústria 4.0
 • Robots
 • Fabricació additiva (impressió 3D)
 • Realitat virtual

 Unitat didàctica 4 - Tendències actuals en la transformació digital

Mirarem, en aquesta darrera unitat didàctica, d'aprofundir en alguna de les tecnologies descrites anteriorment, en un sector/àmbit concret, tot mirant de donar una visió realista i pragmàtica de la implantació de les tecnologies a les organitzacions. Barreres, competència, inversió, planificació, ... 

Incorporarem a aquesta visió una reflexió - imprescindible! - sobre la ètica de l'aplicació de les tecnologies plantejades en aquesta assignatura (i, en general, en l'ús de la tecnologia per a la transformació digital del nostre entorn - privat, professional, social -).

Amunt

Què és la intel·ligència artificial PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt