Entrepreneurship Codi:  M5.911    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Crear una PIME, obrir una franquícia, engegar una spin-off, crear una empresa social, iniciar una start-up,... són diferents manifestacions de la iniciativa emprenedora.

Encara que totes aquestes manifestacions tenen molts elements en comú -com poden ser la influència de l'equip emprenedor en l'èxit o fracàs de la iniciativa - també tenen elements singulars.

En aquesta assignatura abordarem la problemàtica específica de les start-ups. Una de les definicions més utilitzades de start up és de Steve Blanck qui afirma que "una startup és una organització temporal a la cerca d'un model de negoci escalable i replicable" encara que existeixen d'altres.  Totes elles destaquen el seu alt grau d'innovació, el seu potencial de creixement i rendiment econòmic però també, d'un major risc ra causa de l'alt grau d'incertesa que les envolta.

Per tant, conèixer els conceptes, les eines i les metodologies per aplicar en una start-up pot ajudar a gestionar millor la incertesa i activar tot el seu potencial.

Així doncs,  l'assignatura d'Entrepreneurship té com a objectiu aportar els conceptes, eines i metodologies que permetin afrontar un procés de start-up amb majors garanties. Per a això es començarà per identifcar problemes del nostre entorn que puguin convertir-se en detonadors  d'oportunitats reals de negoci. En una segona fase, s'idearà el model de negoci associat a l'oportunitat per passar a una tercera fase d'experimentació i validació.  A partir d'aquesta fase és el moment de planificar i gestionar l'escalabilitat del negoci encara que aquesta etapa queda ja en mans de l'estudiantat i la seva voluntat de fer realitat el projecte.

Amunt

Entrepreneurship és una assignatura optativa de 4 crèdits ECTS que s'ofereix al Màster en Transformació digital i al Màster en Direcció d'empreses.

Amunt

L'assignatura d'Entrepreneurship és útil per a qualsevol persona que ocupa posicions de direcció però especialment per a aquelles persones que estan pensant engegar un projecte emprenedor o dirigeixen l'àrea de desenvolupament de nous negocis en les seves empreses.

Amunt

Per als estudiants del Màster en transformació digital es recomana haver cursat prèviament les assignatures optatives d'Estratègia competitiva i Gestió de la creativitat. 

Amunt

Competències transversals 

CT1: Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional.

CT5: Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexes, dinàmics i globals.

Competències específiques del master en direcció d'empreses

CE Impulsar la cerca permannent de l'excel·lència en la gestió organitzativa

CE: Promoure el potencial creatiu i innovador de les persones, els equips i l'organització en el seu conjunt.


CE: capacidad para promover el potencial creativo e innovador de las personas, los equipos y la organización en su conjunto

Competències específiques del màster en innovació i transformació digital

CE1 : Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per a consolidar i millorar els seus avantatges competitus.

CE2 : Fomentar la creativitat i la innovació en els equip i facilitar la gestió del canvi.

Objectius

- Conèixer les principals eines de creativitat per generar una idea de negoci pròpia, innovadora i genuïna.
- Conèixer les principals característiques d'una start-up.
- Comprendre la importància del tipus de mercat i les seves implicacions en el model de negoci.
- Adquirir la capacitat de treballar en clau de model de negoci.
- Gestionar millor la incertesa treballant amb hipòtesi, experiments i indicadors.
- Tenir una major orientació a client.
- Introduir-se en la metodologia customer development.

Amunt

Els principals temes de l'assignatura són els següents:  

1.  Exploració i ideació

- Conceptes

- Tècniques

- Aplicació 

2. Models de negoci

- Proposta de valor

- Models de negoci

- Aplicació

3. Experimentació i validació 

-  Producte mínim viable

- Customer development

- Aplicació

Amunt

Llicó inaugural 2016-17: No basta amb una idea brillant Audiovisual

Amunt

Per a cada activitat, es proposen un conjunt de recursos que amplien i complementen els materials didàctics. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt