Màrqueting Digital Codi:  M5.913    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Màrqueting Digital és una assignatura de 4 crèdits ECTS el principal objectiu és conèixer els fonaments de l'màrqueting digital (posicionament SEO i SEM, analítica web i social media).

Aquesta assignatura analitza com la incorporació de les noves tecnologies i la digitalització transformen la relació entre les organitzacions i el consumidor, i brinda noves oportunitats a través dels mitjans digitals per al desenvolupament d'estratègies en màrqueting digital.

Tenir presència a Internet és bàsic per a posicionar-se en la ment de l'consumidor i entendre què desitja i necessita. Per tant, les organitzacions utilitzen els motors de cerca per al desenvolupament d'estratègies de màrqueting en línia que posicionin els seus llocs web (posicionament SEO i SEM). A el mateix temps, necessiten recaptar informació web (analítica web) per a la presa de decisions, així com preparar i planificar una estratègia de marca o empresa en els mitjans socials (social media).

La matèria docent s'ha estructurat en 3 mòduls acadèmics (SEO i SEM, anàlisi web i social media), activitats-reptes i casos pràctics. A aquesta informació, se li afegeix material de suport, bibliografia bàsica i recursos web perquè l'estudiant pugui estar actualitzat.

Amunt

L'assignatura de màrketing digital és optativa al Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (MUITD).

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida a aquells estudiants o profesionals que desitgin implementar estratègias bàsiques de màrketing digital aportant valor a les seves organitzacions.

Amunt

Per cursar i superar aquesta assignatura no s'exigeixen coneixements específics previs al camp del màrketing digital.

Amunt

Competències transversals

Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, aconseguint resultats eficients i sostenibles.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

- Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències específiques

- Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències.

Amunt

L'índex de continguts de la present assignatura s'estructura en 3 mòduls (SEO / SEM, anàlisi web i social media) amb el desglossament següent:

1.- SEO i SEM

      1.1. Conceptes i elements SEO
      1.2. Metodologia de l'SEO
      1.3. eines SEO
      1.4. mètriques SEO
      1.5. Conceptes i elements SEM
      1.6. Google Ads com a plataforma CPC
      1.7. Creació de compte
      1.8. Optimització i conversió
      1.9. informes

2.- Anàlisi web

2.1. Conceptes i elements d'anàlisi web
2.2. Metodologia de l'analista web
2.3. Eines d'anàlisi web
2.4. Quadre de comandament

3.- Social Media

       3.1. Conceptes i elements de social media
       3.2. La importància de la comunicació social
       3.3. Prosumidor, nou consumidor social
       3.4. CRM social
       3.5. social commerce
       3.6. Pla Social Media Marketing

Amunt

Amunt

Cada uno de los módulos se acompaña con material didáctico propio de la UOC ofrecido en distintos formatos digitales, recursos didácticos para la realización de las actividades-retos, además de la bibliografía recomendada:

 • Avila, C. (2019). Estrategias y marketing de contenidos. Anaya Multimedia: Madrid.

 • Avinash, K. (2011). Analítica Web 2.0.El Art de Analizar Resultados y la Ciencia de Centrarse en el Cliente. Barcelona: Gestión 2000.

 • Clarke, A. (2018). SEO 2019: Learn search engine optimization with smart internet marketing strategies. North Charleston (Carolina del Sur): CreateSpace.

 • Del Valle, E. (2016). Google Adwords. Trucos y estrategias para el éxito. Publicaciones Altaria: Barcelona.

 • Estrade, J.M; Jordán, D.; Hernández, M.A. (2016). Marketing Digital: Marketing Móvil, SEO y Analítica Web. Edición 2017. Madrid: Anaya Multimedia.

 • Geddes, B. (2014). Advanced Google AdWords. New Jersey: Sibex.

 • Kotler, P.; Armstrong, G. (2003). Fundamentos del Marketing. Pearson Educación: México.

 • Lovett, J. (2012). Social Media. Métricas y análisis. Anaya: Madrid.

 • Macía, F. (2015). SEO técnicas avanzadas. Las claves para ser los primeros. Madrid: Anaya Multimedia.

 • Macía F.; Santoja, M. (2015). Marketing en Redes Sociales. Anaya Multimedia: Madrid.

 • Maldonado, S. (2012). Analítica Web: Medir para triunfar. Madrid: Esic Editorial.

 • Mangold, B. (2015). Learning Google Adwords and Google Analytics. Australia: Loves Data.

 • Mc Donald, J. (2019). SEO Fitness Workbook: 2019 Edition: The Seven Steps to Search Engine Optimization Success on Google. North Charleston (Carolina del Sur): CreateSpace.

 • Morales, M. (2010). Analítica web para empresas: arte, ingenio y anticipación. Barcelona: UOC.

 • Morán, M.; Hunt, B. (2014). Search  Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic  to Your Company´s Website. New York: IBM Press.

 • Muñoz, G.; Elósegui, T. (2016).  El Arte de Medir: Manual de Analítica Web. Barcelona: Profit Editorial.

 • Rojas, A.; Redondo, M. (2017). Cómo monetizar las redes sociales. LID Editorial Empresarial: Madrid.

 • Rojas, A.; Redondo, M. (2013). Cómo preparar un plan de social media marketing. Gestión 2000: Barcelona.

 • Solís, A. (2016). SEO. Las claves esenciales. Madrid: Anaya Multimedia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt