Gestió de la creativitat Codi:  M5.953    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La creativitat i el desenvolupament de la competència creativa dels membres d'una organització actuen d'element catalitzador dels processos d'innovació. La innovació implementa les idees generades en processos creatius; així doncs aquelles organitzacions que fomentin una cultura i actitud creativa en els seus equips i estableixin processos i eines per sistematitzar i gestionar la generació d'idees, tindran una bona base per iniciar projectes d'innovació.
Per gestionar la creativitat i aconseguir resultats en innovació, és clau saber aterrar idees en base a criteris tecnològics, de viabilitat i de mercat. Aquesta assignatura aporta eines i habilitats per desenvolupar la competència creativa personal així com tècniques que treballen aspectes relatius a la competència creativa, la ideació i selecció de Idesa i el desenvolupament d'idees.
Treballarem per avançar en la creació d'entorns empresarials que promoguin i estimulin la creativitat, documentant i explicant propostes de valor obtinguda mitjançant un procés d'innovació, utilitzant i aplicant la metodologia de Design thinking.

Amunt

• Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
• Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
• Professionals interessats en la gestió de projectes
• Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
• Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
• Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
• Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
• Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
• Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
• Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

Competències transversals:
- Capacitat per liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques:

- Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.

objectius:
- Avaluar la nostra competència creativa.
- Conèixer hàbits per ser més creatius i implementar un pla personal per incorporar-los
- Millora i augment en la vida quotidiana de l'habilitat conductual de qüestionament
- Aplicar eines de desenvolupament creatiu
-: Saber definir criteris de selecció d'idees
- Saber escollir idees d'acord amb criteris de selecció donats
- Aprendre a revisar supòsits i qüestionar regles i status quo
- Saber seguir un procés de Design thinking
- Conèixer i aplicar diferents tècniques de generació de prototips
- Saber seguir un procés de Design thinking
- Conèixer i aplicar diferents tècniques de generació de prototips

Amunt

Repte 1: Descobreix la teva creativitat. 'Actua diferent per pensar diferent!
Desenvolupament de la creativitat com a habilitat directives
• Què és la creativitat?
• La creativitat al servei del professional
• DAFO de la creativitat

competència creativa
• El cervell és creatiu
• Revisió de supòsits i qüestionament
• Mentalitat superadora
• Conèixer i viure d'acord amb la teva passió, el canvi tot
• La generació d'idees: camí necessari cap a la innovació
• Pensament associatiu, ones alpha i visió sobtada de solucions
• Procés i de tècniques de creativitat
• Avaluació i selecció d'idees

Repte 2: Mil i una idees, una qüestió de perspectiva
Fases del procés creatiu
• Procés creatiu
• Fase 1: Anàlisi del repte creatiu
• Fase 2: Generació d'idees
• Fase 3: Avaluació i selecció d'idees
 
Repte 3: Rentabilitza la teva idea. Innovació basada en el client
Design Thinking
• Design Thinking
• Fase 1: Empatitzar
• Fase 2: Definir el problema o repte
• Fase 3: Idear possibles solucions
• Fase 4: Crear prototips
• Fase 5: Avaluar i testejar

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt