Organització i implementació de la RSC Codi:  M6.302    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura es centra en el procés d'implantació d'una estratègia de sostenibilitat. Aquest procés inclou tant l'etapa de planificació com, una vegada iniciada la fase d'implantació, les eines disponibles per a la gestió del canvi organitzacional. A més, s'analitza el rol del bon govern en l'impuls de l'estratègia i la importància de comptar amb un sistema d'avaluació del grau d'avanç de les accions implantades.

Per a això, es presenten els principals marcs globals i sectorials en matèria de sostenibilitat com a punt de partida per al disseny d'una estratègia que respongui al context intern i extern de l'organització. Més endavant, s'examina com planificar la implantació de l'estratègia, tant des del punt de vista de l'impuls dels projectes com de la definició de rols i responsabilitats en l'organització. S'analitza també la gestió de la cultura empresarial i la integració dels grups d'interès en el procés d'implantació. Finalment, s'explora la rellevància de definir un sistema d'indicadors per a monitoritzar el seguiment, així com el rol del bon govern al llarg del procés.

Es recomana haver cursat abans l'assignatura d'estratègia i funció directivaAmunt

Organització i Implementació de la RSC forma part del bloc obligatori de matèries del Màster en RSC.

Amunt

El plantejament dels continguts d'aprenentatge fa possible el seu seguiment sense coneixements previs específics, tot i que les nocions de direcció i organització d'empreses poden afavorir el superior aprofitament de l'assignatura.

Amunt

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això

Competències bàsiques

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències transversals

CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.

CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.

CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

Objectius

 • Planificar la implantació de l'estratègia de responsabilitat social en el conjunt de l'organització, així com la gestió del canvi organitzacional.

 • Avaluar les accions de responsabilitat social mitjançant un sistema coherent d'indicadors.

 • Assumir la importància del bon govern com a dimensió fonamental de la responsabilitat social.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

 • El procés d'implantació de la responsabilitat social.

 • Els indicadors de seguiment.

 • La gestió del canvi.

 • El rol del bon govern.

Amunt

El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico DAISY
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico EPUB 2.0
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico MOBIPOCKET
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico KARAOKE
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico HTML5
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico OAI-MPH
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses XML
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses DAISY
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses EPUB 2.0
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses MOBIPOCKET
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses KARAOKE
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses HTML5
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses PDF
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas XML
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas DAISY
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas EPUB 2.0
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas MOBIPOCKET
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas KARAOKE
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas HTML5
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt