Política Comparada I Codi:  M7.001    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Política Comparada I té com a objectiu que els estudiants aprenguin a fer ús del mètode comparatiu per a descriure i explicar fenòmens del món. Com veureu al mòdul 1, per mètode comparatiu s'enten l'estudi de pocs casos d'una forma aprofundida. A aquesta assignatura aplicarem el mètode comparatiu però també farem servir la comparació entre un número gran de casos per estudiar un fenomen concret: els règims polítics. D'aquesta manera, aquesta assignatura intentará donar resposta als següents interrogants: què fa que un pais segui qualificat de democràcia i un altre no? Què explica que uns països tinguin democràcies i altres no? què explica que a alguns països les democràcies durin i a altres no? Finalment, quines són les vies per les què determinats països hi accedeixen o la perden?

 

D'altra banda, l'ús del mètode comparatiu no només es limita a la comparació de sistemes polítics. És per aquesta raó que els coneixements assolits en aquesta assignatura poden ser de molta utilitat en altres matèries del Màster com ara Política Comparada II, Integració Política, i Partits Polítics i Sistemes Electorals. Així mateix, el fet que bona part dels coneixements assolits en aquesta assignatura girin entorn de la democràcia de ben segur facilitarà la comprensió d'altres matèries com La democràcia, teoria i anàlisi.

Un dels trets que distingeixen els politicòlegs d'altres professionals com els advocats o els periodistes és, sens dubte, la capacitat de recórrer a la comparació i d'utilitzar-la amb rigor i no de manera anecdòtica. Els coneixements i la metodologia adquirida en aquesta assignatura serà, doncs, de gran utilitat en la vida professional dels futurs graduats que vulguin treballar en el camp de l'assessorament o la recerca.

Amunt

Aquesta assigntura forma part del conjunt de quatre assignatures que constitueixen el tronc comú del Màster d'Anàlisi Política. En aquest sentit, és una assignatura bàsica i capadal en el conjunt del pla d'estudis. Aquesta assignatura té com objectiu introduïr a l'estudiant en l'ús de la comparació tal com s'utilitza a les ciències socials. També es una assignatura sustantiva en la mesura que aplica la comparació a l'estudi dels règims polítics, i concretamente, a l'estudi de la democràcia. En la mesura que és una assignatura de mètode té relació amb altres assignatures de métodes del Màster com ara Tecniques d'Investigació i Técnques d'Investigació aplicades a la ciència política. De la mateixa manera, en la mesura que aplica l'ús de la comparació a l'estudi de la democràcia té una relació molt estreta amb la assigntura Democràcia:Teoria i Anàlisi.

Amunt

Es recomenable tenir nocions de métodes i técniques aplicats a la recerca en ciències socials. També pot ajudar molt tenir nocions d'estadística.

Amunt

Els objectius de l'assignatura de Política Comparada I són:

1. Aprendre a distingir les dues formes de selecció de observacions que s'utilitzen a la política comparada quan la N és petita.

2. Aprendre a definir i operacionalitzar conceptes com la democràcia per classificar les nostres observacions -en aquest cas, països- en funció del seu règim polític. 

3. Aprendre les característiques económiques, institucionals, i socials que hauria de tenir un país perquè hi trobem un règim democràtic que, a més, perdura en el temps.

4. Aprendre perquè les revolucions socials només han tingut lloc en uns quants països si en bastants la població tenia motius suficients per revoltar-se.

5. Aprendre com és possible que algú que té el poder polític de manera no democràtica estigui disposat a cedir-lo voluntàriament.

Les competències que es treballaran a l'assignatura són:

Competències transversals:

1. Llegir i interpretar textos en anglès

2. Gestionar informació en el camp de l'anàlisi política

3. Capacitat per prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts d'informació

4. Capacitat per prendre decisions en situacions d'incerteça

5. Aprenantatge permanent

6. Aprendre a comunicar i argumentar correctament en la llengua pròpia així com en alguna llengua extrangera.

Competències específiques:

1. Ser capaç de diagnosticar una realitat complexe que permiti comprendre per una correcte pressa de decisions

2. Dissenyar estratègies adecuades als objectius que persegueixen organitzacions

3. Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques

4. Dissenyar i desenvolupar uan recerca d'acord amb les regles del coneixement científic

Amunt

Mòdul l: La Política Comparada

 

 1. La Política Comparada.
 2. Mètodes de comprovació d'hipòtesis
 3. L'especificitat del mètodo comparatiu.
 4. L'estudi dels règims polítics de forma comparada.

 

Mòdul II. Què són la democràcia i la dictadura? On i quan es troben?

 1. Què són els règims polítics?
 2. Què és la democràcia?
 3. La proposta de Dahl: la poliarquia
 4. El concepte de Przeworski
 5. Com classificar els règims polítics?
 6. On i quan es troben?

 

Mòdul III. Per què?

 1. El pes dels factors econòmics i institucionals
 2. La cultura política i la democràcia
 3. El papel de les classes socials
 4. El papel dels ciutadans

 


Mòdul IV. Com?

 1. Les revolucions socials
 2. Les transicions a la democràcia


 


Amunt

Amunt

Webs:

Freedom House:

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2009

Polity IV:

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm

Indiemaps:

http://freedom.indiemaps.com/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt