Tècniques d'Anàlisi Quantitatives Codi:  M7.005    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta és una assignatura obligatòria de l’itinerari de recerca i optativa de l’itinerari professionalitzador del MUAP. Consta de cinc mòduls. Els primers dos mòduls aborden qüestions relacionades amb el disseny d’una recerca o amb la metodologia de la investigació, mentre que els tres últims mòduls aborden les tècniques d’anàlisis de dades; i concretament, les tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Els mòduls que s’ocupen del disseny metodològic ens recorden quines són les etapes en el procés d’elaboració de una recerca i se centren en aquelles que corresponen estrictament al disseny de la recerca, com ara la pregunta de recerca, la teoria i les dades. Els mòduls que aborden les tècniques d’anàlisi de dades quantitatives presenten les principals tècniques d’anàlisi descriptiva univariant (mòdul 3); les principals tècniques d’anàlisi descriptiva multivariant (mòdul 4); i finalment, les principals tècniques d’anàlisi inferencial (multivariant) (mòdul cinc).

Amunt

-          Relació de l’assignatura amb d’altres del Pla d’Estudis:
         
o        Aquesta és una assignatura metodològica que té com objectiu ensenyar tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Està relacionada amb altres assignatures metodològiques del Màster com ara la de tècniques d’investigació aplicades a la ciència política, les tècniques d’anàlisi de dades qualitatives, la teoria de jocs, i les estadístiques. És una assignatura obligatòria per tots aquells estudiants que vulguin fer l’itinerari de recerca, i optativa per aquells que segueixin l’itinerari professionalitzador. No obstant això, és altament recomanable per tots els estudiants que cursin el Màster. És una assignatura que ensenya les tècniques d’anàlisi de dades quantitatives i com a tal és essencial per assolir les competències i habilitats que es vol que tinguin els estudiants que hagin cursat el Màster.  
 
 
 
 
 

Amunt

La relació de competències que es treballaran al llarg del curs es la següent:

Competències transversals:

 • Gestió d'informació a través de les TIC
 • Capacitat per gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex d'informació
 • capacitat per la pressa de decisions responsables
 • Aprenentatge permanent
 • Comunicació en la llengua pròpia i estrangeres

Competències específiques:

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit social i política
 • Avaluar l'impacta de polítiques, decisions i estratègies a traves de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades
 • Dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic

 

De forma més detallada, els objectius associats a aquestes competències són els següents:

 • Aprendre a distingir metodologia de la recerca i técniques d'anàlisi de dades
 • Conèixer quines són les fases del disseny d'una recerca
 • Conèixer les técniques d'anàlisi de dades quantitatives més utilitzades
 • Aprendre les principals tècniques d'anàlisi descriptiva univariant i multivariant
 • Aprendre les principals tècniques d'anàlisi inferencial multivaiant

Amunt

-          Continguts bàsics:
o        Mòdul 1. Introducció: el disseny de la recerca
§         Introducció: Metodologia i tècniques quantitatives
§         La pregunta d’investigació
§         La teoria i la revisió de la literatura
o        Mòdul 2. Marc teòric i disseny empíric
§         El marc teòric i el desenvolupament d’hipòtesis causals
§         Disseny de la recerca: el disseny empíric
§         Disseny de la recerca: errors que cal evitar
o        Mòdul 3. Estadística descriptiva univariant
§         Introducció a l’estadística
§         Estadística descriptiva univariant
§         Mesures de localització, tendència central, distribució i forma
o        Mòdul 4. Estadística descriptiva multivariant
§         Introducció a l’estadística multivariant
§         Conceptes bàsics per a l’anàlisi multivariant
§         Eines per a l’anàlisi descriptiva multivariant
§         Una porta a la inferència: les mesures d’associació
§         Una nota sobre les anàlisis amb tres variables o més
o        Mòdul 5.
§         Introducció a l’anàlisi de regressió
§         El model clàssic de regressió lineal
§         Violacions i extensions del model clàssic
§         Introducció als models amb variable dependent categòrica


Amunt

Estadística descriptiva univariant XML
Estadística descriptiva univariant DAISY
Estadística descriptiva univariant EPUB 2.0
Estadística descriptiva univariant MOBIPOCKET
Estadística descriptiva univariant KARAOKE
Estadística descriptiva univariant HTML5
Estadística descriptiva univariant PDF
Tècniques d'anàlisi inferencial XML
Tècniques d'anàlisi inferencial DAISY
Tècniques d'anàlisi inferencial EPUB 2.0
Tècniques d'anàlisi inferencial MOBIPOCKET
Tècniques d'anàlisi inferencial KARAOKE
Tècniques d'anàlisi inferencial HTML5
Tècniques d'anàlisi inferencial PDF
Marc teòric i disseny empíric XML
Marc teòric i disseny empíric DAISY
Marc teòric i disseny empíric EPUB 2.0
Marc teòric i disseny empíric MOBIPOCKET
Marc teòric i disseny empíric KARAOKE
Marc teòric i disseny empíric HTML5
Marc teòric i disseny empíric PDF
Estadística descriptiva multivariant XML
Estadística descriptiva multivariant DAISY
Estadística descriptiva multivariant EPUB 2.0
Estadística descriptiva multivariant MOBIPOCKET
Estadística descriptiva multivariant KARAOKE
Estadística descriptiva multivariant HTML5
Estadística descriptiva multivariant PDF
Introducció. El disseny de la recerca XML
Introducció. El disseny de la recerca DAISY
Introducció. El disseny de la recerca EPUB 2.0
Introducció. El disseny de la recerca MOBIPOCKET
Introducció. El disseny de la recerca KARAOKE
Introducció. El disseny de la recerca HTML5
Introducció. El disseny de la recerca PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt