Teoria de jocs aplicada a la Ciència Política Codi:  M7.007    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La política pot ser entesa a partir de la interrelació de les decisions que prenen els individus i de les conseqüències derivades d'aquestes decisions. La teoria de jocs desenvolupa les eines necessàries per formalitzar molts contextos socials en els que els individus prenen decisions de manera interdependent. Així doncs, la teoria de jocs és un instrument per a l'anàlisi polític, no una teoria substantiva. L'assignatura no fa el repàs de tots els models utilitzats per analitzar les relacions polítiques sinó que opta per presentar els avenços més recents de la teoria dels jocs no cooperatius: es parteix d'una introducció al principi de la racionalitat i a la teoria de la utilitat, per avançar en els models representats en forma normal o estratègica fins arribar als models repetits amb informació incompleta.

Amunt

- Aquesta matèria resulta molt útil per a treballar com a negociador a sindicats, patronals, el govern central, autonòmic o municipal, les agències multilaterals, els organismes de cooperació, les fundacions, els lobbies, les institucions europees, els partits polítics i les corporacions.

- D'altra banda, aquesta matèria és molt útil per a entendre les situacions polítiques i la seva estabilitat, la seva evolució i les causes que n'expliquen llur estabilitat o els canvis que experimenten. És, en aquest sentit, capdal per a qualsevol ciutadà, però molt especialment pels docents, investigadors, consultors i polítics professionals. 

Amunt

Objectius

Es possible referir un conjunt d'objectius els objectius transversals de l'assignatura:

 • Entendre la rellevància dels models de la teoria de jocs en la modelació i comprensió dels fenòmens polítics
 • Familiaritzar-se amb la interpretació dels models de la teoria de jocs.
 • Ser capaç d'aplicar la teoria de jocs en la modelització de situacions polítiques rellevants. 

Competències 

Competències Transversals 

• Ser capaç d’interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès
 • Ser capaç de gestionar informació i processos de comunicació en l’àmbit de l’anàlisi política mitjançant les TIC. 
• Capacitat per a la presa de decisions responsable i coherent en situacions complexes i/o compromeses. Competències Específiques 
• Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l’àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l’elaboració d’informes o estudis de qualitat que permetin la seva comprensió per a la presa de decisions. 
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que es pretenen i de les constriccions i oportunitats a les que s’enfronten. 
• A partir d’un coneixement profund sobre les conseqüències de les distintes regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions. 
• Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que contribueixi a la seva millora.

Amunt

¿ Mòdul didàctic 1: Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs 

¿ Mòdul didàctic 2: El principi de la racionalitat i la teoria de la utilitat 

¿ Mòdul didàctic 3: Jocs en forma normal o estratègica 

¿ Mòdul didàctic 4: Jocs en forma extensiva

¿ Mòdul didàctic 5: Jocs repetits

¿ Mòdul didàctic 6: Jocs d'informació incompleta

Amunt

Teoria de jocs aplicada a la ciència política PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt