Integració Política: Institucions i Processos Codi:  M7.016    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura té per objectiu estudiar el desenvolupament i la pràctica de mecanismes institucionals per tal de garantir la integració política de societats plurals i diverses. L'èmfasi recau sobretot en el disseny d'institucions com a eina per a gestionar i atenuar el conflicte polític entre grups socials diferents. De manera destacada, s'estudiaran a fons els sistemes federals i la contribució que ha fet el federalisme en aquest sentit, tant des d'un punt de vista teòric com a través de l'anàlisi de la pràctica política. També s'exploraran quins són les limitacions de les institucions d'integració i baix quines circumstàncies no s'aconsegueixen les promeses teòriques.

Tot i que s'oferirà també una perspectiva comparada, s'analitzaran amb especial interès les dinàmiques i els processos de descentralització i integració política aplicades en el cas espanyol; es tractaran qüestions com ara fins a quin punt l'Estat de les Autonomies pot considerar-se un sistema federal, i s'avaluaran els èxits i les mancances del model autonòmic. L'assignatura ofereix, doncs, les eines conceptuals i metodològiques necessàries per treballar l'anàlisi, i l'avaluació d'institucions polítiques que hagin de donar resposta al repte complex de la diversitat. També s'aportaran les eines per realitzar propostes de disseny institucional.

Amunt

L'assignatura està relacionada amb les diferents assignatures de Política Comparada del Pla d'Estudis i manté una estreta vinculació amb l'assignatura de Sistema Polític Espanyol, sobretot pel que fa l'anàlisi de les dinàmiques polítiques de l'Estat de les Autonomies. Quant a la metodologia d'anàlisi, el fet d'haver cursat Teoria Política i Tècniques d'Investigació Aplicades a la Ciència Política pot servir d'ajuda per entendre els plantejaments analítics de l'assignatura.

Amunt

No és necessari haver estudiat prèviament cap assignatura concreta.

Amunt

És necessari el coneixement de l'anglès per poder llegir els textos

Amunt

Competències transversals
 
-    Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 
-    Ser capaç de gestionar informació i comunicació dins l'àrea de l'anàlisi política a través de les TIC.
 
-    Capacitat per a la gestió i la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 
-    Aprenentatge permanent i contínua actualització.
 
-    Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i l'audiència.
 
 
Competències específiques
 
-         Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o d'estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 
-         A partir del coneixement profund sobre les conseqüències de les diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions.
 
-         Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.
 
-         Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar sobre el disseny o redisseny que pot contribuir a la seva millora.
 
-         Avaluar el comportament dels principals actors polítics com a resposta als incentius institucionals
 
 
       Objectius d'Aprenentatge:
 
  
-        Analitzar els conflictes i problemes que poden aparèixer en societats plurals i com s'han tractat aquestes qüestions al llarg del temps.
 
-        Conèixer els principals enfocaments analítics sobre la integració política i, en especial, sobre la pràctica i la teoria del federalisme.
 
-        Aprofundir en l'estudi de models i casos concrets per tal de conèixer i analitzar diferents fórmules, alternatives i dissenys institucionals per a gestionar el conflicte polític en societats plurals tant des d'una perspectiva històrica com comparada.
 
-        Ser capaç d'analitzar institucions d'integració i predir el seu impacte en l'estabilitat.
 

Dominar les eines conceptuals i metodològiques necessàries per avaluar el funcionament de les institucions polítiques en estructures federals i en contextos socials de diversitat i pluralitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es divideixen en quatre blocs. Un primer bloc serveix per introduir la perspectiva institucionalista i analitzar el paper que tenen les institucions a l'hora de configurar les regles del joc polític, així com els reptes i solucions que es plantegen en societats plurals per tal de garantir-ne la integració política. En un segon bloc s'estudia a fons una d'aquestes solucions: el federalisme, i els seus tipus i orígens. El tercer bloc avalua les seves possibilitats com a instrument integrador i fins a quin punt les seves promeses teòriques no s'aconsegueixen. Finalment, l'últim bloc constitueix una anàlisi aplicada al cas de l'Estat de les Autonomies espanyol, amb l'objectiu de contrastar la teoria del federalisme amb la pràctica i copsar-ne els seus èxits, mancances i consequencies.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt