Acció Col·lectiva Codi:  M7.017    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Acció Col·lectiva" descriu les interpretacions que diferents perspectives teòriques han ofert sobre el fenomen l'acció col·lectiva i considera els models derivats de la psicologia, de la sociologia i de l'economia. Aquesta darrera perspectiva és analitzada en profunditat perquè permet concebre l'acció col·lectiva com un "dilema social" i permet conèixer quines són les possibles solucions que facilitarien la cooperació individual. 
En el mateix sentit, s'analitzaran els mecanismes concrets que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l'acció col¿lectiva (informació, comunicació, repetició, confiança, reciprocitat, etcètera), posant especial èmfasi en el paper que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden jugar en els processos d'acció col·lectiva.

Amunt

"Acció Col·lectiva" és una assignatura optativa semestral tant de l'itinerari de recerca com el profesionalitzador del Màster Universitari en Anàlisi Política. Aquesta és una assignatura de caràcter teòric (en la mesura que es descriuen les perspectives des de les que s'ha intentat explicar el fenomen l'acció col·lectiva) però al mateix temps pràctic o aplicat (en la mesura que es coneixeran i s'analitzaran empíricament els mecanismes que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l'acció col·lectiva i es treballaran casos concrets a través de les PACs).

Amunt

En la mesura que s'analitzen els mecanismes que faciliten l'acció col·lectiva i quina és la seva relació entre ells, aquesta assignatura pot ser una matèria especialment interessant per a aquelles persones que, a nivell professional, dirigeixen o formen part d'organitzacions polítiques i/o socials de caràcter finalista, és a dir, d'organitzacions que tenen com a finalitat la consecució de determinats béns col·lectius.

Amunt

No calen coneixements previs per seguir "Acció Col·lectiva" tot i que es recomana haver cursat amb anterioritat "Teoria Política" (M7.003).

Amunt

Competències Específiques: 
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les constriccions i oportunitats a les quals s’enfronten. 
• A partir d’un coneixement profund sobre las conseqüències de distintes regles de decisió, assessorar estratègicament a organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions. 

Competències transversals: 
• Ser capaç d’interpretar textos, documentació, informes, i articles acadèmics en anglès. 
• Ser capaç de gestionar informació i comunicació en el camp de l’anàlisi política mitjançant les TIC. 
• Aprenentatge permanent i contínua actualització. 
• Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies como en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els medis utilitzats a les característiques de les situacions i les audiències. 

Objectius d’Aprenentatge: 
1) Conèixer les perspectives teòriques des de les que s’ha intentat explicar el fenomen l’acció col•lectiva: els models derivats de la psicologia, els models sociològics, els models derivats de l’economia.
 2) Entendre perquè l’acció col•lectiva pot ser entesa com un “dilema social” i quines són les possibles solucions que facilitarien la cooperació individual. 
3) Conèixer els mecanismes que faciliten o afavoreixen el desenvolupament de l’acció col•lectiva. 
4) Entendre com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) afecten els processos d’acció col•lectiva.

Amunt

Unitat 1: Els enfocaments no racionals de l'acció col·lectiva

1.1. Els models de la psicologia 
a. El model de la privació relativa 
b. El models del frames i la identitat col·lectiva. 

1.2. Els models de la sociologia 
a. El model de la mobilització de recursos 
b. El model e l'estructura d'oportunitats polítiques 


Unitat 2: L'enfocament econòmic de l'acció col·lectiva

El model d'Olson: el problema del free-rider, els béns públics, la mida del grup, els incentius selectius, els emprenedors polítics... 


Unitat 3: Mecanismes per a superar el dilema de l'acció col·lectiva

3.1. Informació, comunicació, confiança, reputació, reciprocitat, capital social, xarxes... 
3.2. Les TIC i l'acció col·lectiva.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt