Comportament electoral Codi:  M7.018    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'objectiu d'aquesta assignatura és l'estudi de les relacions entre el ciutadà i la política a través de l'anàlisi del comportament electoral. Al llarg del curs es treballaran els conceptes, tendències i enfocaments principals sobre la matèria, des d'un punt de vista teòric i empíric, i des d'una òptica comparada tant en l'espai (entre diferents sistemes democràtics) com en el temps. El curs posarà especial èmfasi en treballar amb dades de resultats electorals i enquestes d'opinió pública, per tal que l'estudiant es familiaritzi amb les fonts i la metodologia pròpia de la disciplina i sigui capaç d'analitzar de manera rigorosa i adequada diferents qüestions relacionades amb l'àmbit del comportament electoral (com, per exemple, la participació electoral, l'abstencionisme, l'explicació de vot, etc.). L'estudi del comportament electoral constitueix un dels nuclis centrals de la ciència política i ofereix instruments conceptuals i metodològics molt enriquidors per a la formació de qualsevol analista polític. 

 

Amunt

L'assignatura està relacionada amb d'altres assignatures del Pla d'Estudis com ara Institucions i processos polítics a Espanya o Partits Polítics i Sistema Electoral. Des d'un punt de vista metodològic, s'hi tractaran mètodes i tècniques estudiades a l'assignatura de Tècniques d'Investigació Aplicades a la Ciència Política. 

 

 

Amunt

Competències transversals
 • Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Ser capaç de gestionar informació i comunicació dins l'àrea de l'anàlisi política a través de les TIC.
 • Capacitat per a la gestió i la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Aprenentatge permanent i contínua actualització.
 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i l'audiència.

Competències específiques

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o d'estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 • A partir del coneixement profund sobre les conseqüències de les diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions.
Objectius d'Aprenentatge:
 • Conèixer els principals conceptes, models, teories i enfocaments que existeixen per explicar el comportament electoral.
 • Conèixer les fonts de dades i la metodologia necessària per dur a terme anàlisis sobre el comportament electoral.
 • Saber quines són les preguntes teòriques i empíriques que es plantegen des de la disciplina del comportament electoral, des de les més bàsiques fins a les més avançades, i reflexionar sobre les diferents respostes que s'hi han donat.
 • Assolir un nivell d'expertesa suficient, tant pel que fa el domini dels conceptes com dels instruments analítics i metodològics, que permetin a l'estudiant arribar a treure conclusions pròpies sobre informació electoral de manera rigorosa i raonada.

Amunt

Al llarg del curs es treballaran diferents aspectes relacionats amb el comportament electoral, que, a grans trets, podríem resumir en tres blocs: un primer bloc centrat en l'anàlisi de les eleccions en els sistemes polítics democràtics i els diferents aspectes metodològics lligats a l'anàlisi de resultats electorals; un segon bloc en què s'estudia el fenomen de la participació electoral, des d'una perspectiva comparada i temporal; i finalment un tercer bloc basat en l'explicació del vot, és a dir, a intentar respondre perquè els ciutadans voten per un partit polític o altre.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt