Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar Codi:  02.157    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts d'aquesta assignatura aporten els principis teòrics i les bases conceptuals sobre els processos d'ensenyar i aprendre, la seva interrelació, i l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació d'habilitats, estratègies i competències en l'Educació Primària. 

Un cop un estudiant hagi cursat l'assignatura, hauria de ser capaç d'identificar i caracteritzar els principals components que permeten valorar un procés d'ensenyament efectiu i de qualitat, un procés de construcció significativa de coneixement curricular rellevant, un procés d'ensenyament-aprenentatge orientat al desenvolupament competencial, i un procés d'avaluació formativa, sumativa i autèntica dels aprenentatges.

Aquesta assignatura és el punt de partida per l'aprenentatge posterior, en assignatures que es podran cursar en següents semestres, de les diferents tipologies existents de metodologies d'ensenyament i aprenentatge, i dels mètodes didàctics específics de cada contingut curricular que un/a mestre/a ha de saber implementar a l'aula.

Amunt

L'assignatura Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat.

Amunt

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències bàsiques

- Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.


- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.


Competències generals

- Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.


Competències específiques

- Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.


- Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.


- Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.

Amunt

- Aprenentatge, ensenyament i desenvolupament de competències.


- Els components cognitius de l'aprenentatge escolar. Els coneixements previs. Metacognició, habilitats metacognitives i autoregulació de l'aprenentatge


- Els components afectius, emocionals i motivacionals en l'aprenentatge escolar. L'ensenyament com a ajuda. El traspàs progressiu del control i la responsabilitat.


- El feedback com a ajuda. Feedback i autoregulació de l'aprenentatge.


- Aprenentatge i interacció entre iguals. Aprenentatge cooperatiu, aprenentatge col·laboratiu i tutoria entre iguals. Ensenyar a aprendre a col·laborar.

Amunt

Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats a l'aprenentatge escolar PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt