Organització escolar i contextos educatius Codi:  02.160    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es presenten els principals eixos definitoris de l'organització escolar i dels contextos educatiu, aportant als participants competències organitzatives, comunicatives i d'anàlisi.

L'inici de l'assignatura mostra els fonaments bàsics de la qualitat de l'educació en la construcció dels contextos escolars, per passar posteriorment a posar de manifest la importància del Projecte Educatiu de Centre i les seves característiques. Igualment es té en compte l'organització de l'aula i les dinàmiques organitzacionals que en ella s'hi esdevenen.


Amunt

L'assignatura Organització Escolar i Contextos Educatius és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria Processos i contextos educatius.

Amunt

Professorat de Primària

Amunt

No hi ha requisits de coneixements previs, a part dels propis de l'accés al grau, per a cursar aquesta assignatura


Amunt

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències bàsiques

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.


Competències generals

- Aplicar el pensament creatiu per aportar millores, solucions, rellevància o diferenciació en àmbits i situacions de complexitat diversa.

Competències transversals

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

- Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que formen els valors de la formació ciutadana.

- Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i

contribuir a la resolució pacífica de conflictes.

- Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la

diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.

- Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

- Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten les escoles d'educació primària i els seus professionals.

- Saber utilitzar adequadament models de millora de la qualitat educativa per aplicar-los als centres d'educació primària.

Amunt

 • Qualitat educativa i educació escolar. 
 • Models d'organització escolar i dinàmica organitzativa. 
 • Condicions institucionals de la pràctica docent. 
 • Projecte educatiu de centre. 
 • Interacció social i comunicació en el centre educatiu.
 • Organització de l'aula i gestió dels processos educatius.
 • La disciplina a l'aula. 

Amunt

Tertúlia sobre Projecte Educatiu de Centre Audiovisual
Entrevista sobre qualitat educativa Audiovisual
Entrevista sobre qualitat de l'educació Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt