L'educació en l'era digital Codi:  02.163    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Educació en l'era digital té com a objectiu acostar l'estudiantat a l'anàlisi del fet educatiu en la societat actual, una societat amb un fort component digital. L'emergència de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en tots els àmbits de la nostra vida ens situa, sovint, davant dilemes de difícil resolució si no es disposa d'un marc conceptual que ajudi a situar els avantatges i inconvenients de les diferents opcions. D'aquesta manera, en l'entorn educatiu es planteja sovint el dubte davant de quina ha de ser la utilització de les tecnologies digitals (TD) en l'educació, en aquest cas, en l'educació primària. Res no és blanc o negre, sinó que cal copsar els matisos. 


Aquesta assignatura pretèn dotar d'instruments a l'estudiantat per a poder valorar aquests matisos i prendre decisions encertades quan els convingui fer-ho. La competència digital docent és, sens dubte, un pal de paller fonamental per tal de dur a terme, amb qualitat, les decisions que es prenguin. L'anàlisi de quins elements componen aquesta competència digital docent i com els i les mestres n'han de ser conscients, unit a un vessant pràctic i instrumental, permet que els i les estudiants adquireixin aquesta competència. L'assignatura es completa amb l'adquisició de conceptes i mecanismes per al treball docent i discent en equip, amb les reflexions i pautes que els han de dotar de la capacitat de fer créixer en el seu alumnat l'actitud crítica respecte l'ús de la tecnologia i els seus components ètics. 


L'assignatura es desenvolupa amb l'aplicació pràctica i contextualitzada dels conceptes teòrics necessaris, com també dels instruments tecnològics que els faran entendre aquesta aplicació i els permetran dur a terme un projecte en equip. 


Amunt

L'assignatura, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau. Concretament, forma part de la matèria 3: Societat, família i escola. Les altres dues assignatures que componen aquesta matèria són "Comunitat educativa i famílies" i "Societat, cultura i educació".

La superació d'aquesta assignatura comporta l'obtenció de l'equivalència del nivell mitjà del Certificat ACTIC, que es rebrà d'ofici de forma automàtica.


Amunt

El camp professional en què es projecta aquesta assignatura és el propis dels estudis de Mestre, però també en tota aquella tasca educadora que es vulgui dur a terme.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d'usuari.

Amunt

Es recomana cursar l'assignatura en el primer any del Grau de Mestre d'Educació Primària.

Amunt

 • CG4. Aprendre a aprendre: Conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic: acadèmic, professional i personal.

 • CG6. Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

 • CT2. Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. C

 • E12. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.

 • CE13. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

 • CE14. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

 • CE17. Conèixer i aplicar de manera adequada a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Amunt

 • Societat i cultura en el context digital.

 • El docent en l'era digital (paper del docent amb les TIC i Competència Digital Docent).

 • Treball col·laboratiu i en xarxa per al canvi educatiu.

 • Ètica i civisme digital (legalitat, seguretat, llicències de dret i identitat digital).

 • Gestió responsable, segura i saludable de les tecnologies digitals.

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
La tecnologia és bona per l'educació? Audiovisual
Que vol dir que siguem competents digitalment? Audiovisual
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

Aplicacions de Google al Campus

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt