Didàctica de l'educació física Codi:  02.164    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Didàctica de l'Educació Física" és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS dins del Grau d'Educació Primària. S'ha de cursar, obligatòriament, en paral·lel a una assignatura de Pràcticum, habitualment amb l'assignatura "Pràcticum I".

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc d'assignatures vinculat a les didàctiques d'àrees curriculars específiques.

Amunt

És molt recomanable haver cursat la majoria d'assignatures bàsiques que s'ofereixen en el primer semestre del grau d'Educació Primària, com per exemple desenvolupament en l'edat escolar, ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar, o l'educació inclusiva a l'escola.

Amunt

Competències

CG1. Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant els seus components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant els resultats de la seva implementació.

CE1. Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.

CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.

CE11. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.

CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

RA58. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física.

RA59. Conèixer el currículum escolar de l'educació física.

RA60. Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.

RA61. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

Amunt

- L'educació física a la societat.
- Bases teòriques i didàctiques de l'educació física.
- El currículum de l'educació física. El marc curricular competencial i els continguts de l'educació física.
- Disseny d'activitats d'aprenentatge de l'educació física.
- Ensenyament, aprenentatge i avaluació de les competències de l'educació física

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de l'educació física. L'educació per al desenvolupament de competències PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt