Competència lingüística Codi:  02.166    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Competència lingüística és una assignatura obligatòria en el grau d'Educació Primària de la UOC. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores. 

Aquesta assignatura té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de l'educació primària, aprenguin i posin en pràctica les diferents destreses lingüístiques (comunicació oral i escrita, gramàtica i aproximació a l'ús de les llengües a l'escola) en el context comunicatiu de l'escola. La finalitat de l'assignatura és que els futurs mestres puguin redactar textos amb correcció lingüística i amb un estil apropiat, expressar-se correctament en diferents situacions comunicatives i usar amb correcció l'estructura gramatical i els aspectes lèxics de la llengua. En l'assignatura es treballen, doncs, la comprensió de textos orals i escrits, l'expressió oral i escrita, i la gramàtica i el lèxic, a més d'altres coneixements relacionats amb l'ús de la llengua.

Amunt

Els coneixements lingüístics que s'adquireixen en aquesta assignatura serveixen de base per a cursar la resta d'assignatures del grau i, especialment, el treball final de grau.

Amunt

Saber redactar textos, expressar-se oralment i usar amb correcció l'estructura gramatical i els aspectes lèxics de la llengua és essencial en multitud de camps professionals, però adquireix una rellevància especial en el cas dels professionals de l'educació primària perquè són un referent en l'ús de la llengua per a infants que es troben en una etapa cabdal del seu aprenentatge lingüístic.

Amunt

Per tal de seguir adequadament l'assignatura és indispensable que l'estudiant disposi d'uns coneixements previs de llengua catalana equivalents o superiors al nivell intermedi o B2 (MECR), a fi de millorar-los i ampliar-los. Per tant, per a cursar aquesta assignatura cal ser capaç d'usar la llengua amb normalitat, oralment i per escrit, en un ampli ventall de situacions comunicatives personals, socials o acadèmiques. 

El temps de dedicació a l'assignatura pot variar segons el nivell previ de coneixements de l'estudiant. Així doncs, per a treballar en una assignatura de 6 crèdits ECTS es preveu un mínim de 150 hores i, en el cas que l'estudiant no tingui ben assolits els coneixements de llengua catalana previs necessaris (B2), és probable que el temps de dedicació real de treball en l'assignatura superi aquesta previsió.

Amunt

Per tal de seguir l'assignatura cal que l'estudiant disposi d'uns coneixements previs de llengua catalana equivalents o superiors al nivell intermedi o B2 (MECR).

Aquesta assignatura no es convalida amb el certificat oficial de llengua catalana de nivell de suficiència  o C1 (MECR).

Amunt

Objectius

 • Saber redactar textos expositius i argumentatius amb correcció lingüística i amb un estil apropiat.
 • Comprendre textos escrits llargs de diferents gèneres i tipologies textuals.
 • Expressar-se correctament en diferents situacions comunicatives i saber plantejar temes complexos.
 • Usar amb correcció l'estructura gramatical i els aspectes lèxics de la llengua.


Competències bàsiques

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

 • Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.

Competències específiques

 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es presenten dividits en quatre activitats: en cadascuna hi ha un context temàtic central entorn del qual es proposa treballar diversos continguts i desenvolupar diverses tasques. 

En cada una de les activitats es treballen continguts que són propis de la comunicació oral, l'expressió escrita i la gramàtica i el lèxic. Els continguts principals d'aquests tres blocs es distribueixen en les quatre activitats de l'assignatura:

Activitat 1: «Les llengües a l'escola»

1.1. Fonètica i comunicació oral:

 • Introducció. El vocalisme del català: els sons de la e i la o.
 • Capítols de l'1 al 4 del llibre de Glòria Sanz (2018).

1.2. Expressió escrita:

 • Introducció. El text explicatiu o expositiu.

1.3. Gramàtica i lèxic:

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

Activitat 2: «A la biblioteca»

2.1. Fonètica i comunicació oral:

 • La essa sonora i la essa sorda.
 • Intervencions orals en contextos formals. El model de llengua.
 • Capítol 5 del llibre de Glòria Sanz (2018).

2.2. Expressió escrita:

 • Els textos valoratius i instructius.
 • Signes de puntuació. Connectors.

2.3. Gramàtica i lèxic: 

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

Activitat 3: «L'educació del futur»

3.1. Fonètica i comunicació oral:

 • Les consonants fricatives i palatals.
 • Intervencions orals a l'aula.
 • Capítols 6 i 7 del llibre de Glòria Sanz (2018).

3.2. Expressió escrita:

 • Els textos argumentatius.

3.3. Gramàtica i lèxic: 

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

Activitat 4: «Sant Jordi i l'escola»

4.1. Fonètica i comunicació oral

 • Intervencions públiques.
 • La lectura en veu alta.
 • Capítols del 8 al 10 del llibre de Glòria Sanz (2018).

4.2. Expressió escrita:

 • Els textos divulgatius.

4.3. Gramàtica i lèxic: 

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

Amunt

Mòdul de fonètica de català Web
Ortografia C1 Web
Morfologia C1 Web
Lèxic C1 Web
Sintaxi C1 Web
Desplegament de l'àmbit curricular de la llengua. L'educació per al desenvolupament de competències PDF
Comunicació escrita C1 Web

Amunt

A l'aula de l'assignatura s'ofereixen materials per a treballar els blocs de comunicació oral i comunicació escrita, a més de lectures sobre certs aspectes, vídeos i enllaços complementaris. Així mateix, des de l'aula l'estudiant pot accedir al llibre de lectura obligatòria de l'assignatura Comunicació efectiva a l'aula, de Glòria Sanz (Graó, 2018), en versió electrònica.

Com a suport a l'aprenentatge, l'aula de l'assignatura disposa d'eines com les següents:

 • Espai Moodle, amb exercicis de gramàtica i lèxic.
 • Tandem, per a pràctiques comunicatives en parella.
 • Carpeta compartida (Drive), per a tasques de pràctica escrita.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt