Currículum i competències en matemàtiques Codi:  02.167    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El repte principal de l'assignatura Currículum i competències en matemàtiques és la formació matemàtica de mestres mitjançant una visió actualitzada de l'educació escolar, on els propòsits educatius en el marc dels nous reptes de la societat actual es presenten i treballen de manera reflexiva, crítica i amb una voluntat transformadora de l'educació actual. Per aquest motiu, l'assignatura utilitza les propostes de la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD) com a base per a la reflexió.

La metodologia de la TAD aplicada al qüestionament dels propòsits educatius permet formar a mestres compromeses en garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat que tinguin les competències per a promoure oportunitats d'aprenentatge dirigides a tots els estudiants, a l'escola i a les aules. Així mateix, permet formar a mestres amb una ferma identitat indagadora, perquè siguin capaces de relacionar el coneixement de la recerca educativa amb la pràctica educativa a les aules i puguin integrar-se en processos d'indagació sistemàtics i col·laboratius per a la millora i la innovació de la seva pràctica pedagògica. Aquesta identitat indagadora facilitarà l'aprenentatge al llarg de la vida professional i constituirà la base del seu desenvolupament professional.

Els mòduls i activitats que conformen l'assignatura, dissenyats en base al model educatiu de la UOC, estan pensats per a facilitar l'adaptació i evolució de l'aprenentatge en el temps, a través d'una metodologia d'ensenyament i aprenentatge en línia que possibilita la cerca de respostes a la complexa visió de l'educació en l'era d'internet. L'objectiu és fomentar i facilitar una actitud integradora de la tecnologia i els mitjans digitals en el conjunt del currículum, tant quant a continguts com a metodologies, que proporcionarà un nivell competencial digital docent adequat per a l'exercici la professió de mestre.

Amunt

Aquesta assignatura estableix el currículum de continguts relacionats amb els nombres i l'atzar de les assignatures de matemàtiques de primària, relacionant-los amb la seva forma de ser apresa. Així mateix, introdueix la definició i avaluació de les competències d'àmbit matemàtic i mostra les possibilitats de l'enfocament STEM/STEAM.  

Amunt

Mestres amb noves identitats i competències, capaces de formar als estudiants amb noves visions sobre els propòsits de l'educació i noves metodologies d'ensenyament, aprenentatge i avaluació. 

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs, és necessari tenir adquirits els coneixements bàsics de matemàtiques de nivell de secundària.

Amunt

No hi ha prerequisits de matrícula per a aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.

Competències específiques

 • Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. 
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar. 
 • Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per a innovar i millorar la labor docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants. 
 • Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquirir les competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).
 • Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.
 • Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.
 • Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.
 • Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Currículum i competències en Matemàtiques és una assignatura obligatòria de sis crèdits del grau online d'Educació Primària de la UOC. Aquesta assignatura proporciona una primera aproximació als diferents conceptes relacionats amb l'educació matemàtica a l'etapa de primària. 

L'assignatura està dividida en sis blocs o mòduls que estructuren i donen coherència a les activitats del semestre. 

El primer bloc de l'assignatura presenta les definicions dels conceptes més usuals relacionats amb el currículum i competències en Matemàtiques.  

El segon bloc mostra, segons el corrent actual, els projectes STEM/STEAM com una manera de treballar els continguts matemàtics i desenvolupar les competències associades. Per fer-ho, es parteix de la creació de situacions que permetin als infants observar, experimentar, reflexionar i obtenir conclusions d'allò que s'ha fet.  

El tercer mòdul es concentra en el procés d'avaluació de les competències matemàtiques i s'emfatitza en la importància de prestar molt d'interès al progrés del menor, observant el seu grau de maduresa en relació a la manipulació d'objectes matemàtics.

El quart bloc presenta diversos exemples de com el professor pot autoformar-se per a aprendre el temari associat als cursos de primària relacionat amb el tema de sistemes de numeració i càlcul d'operacions. El futur mestre ha d'estar ben preparat per a poder anticipar el pensament dels infants i proposar-los noves propostes que puguin ser percebudes com a reptes viables. És per aquest motiu que l'enfocament basat en les autopreguntes de la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD) ha estat el triat per guiar els estudiants en aquest aprenentatge. Així, per a fomentar el càlcul d'operacions i amb la finalitat que els futurs mestres dominin el sistema posicional complet de base 10 s'introdueixen per a la seva comparació sistemes no posicionals, sistemes no complets i sistemes posicionals i complets com el sistema de base 10 i d'altres de base diferent a la 10.  

El cinquè mòdul presenta els fonaments matemàtics rere les operacions de la suma i la resta en problemes matemàtics.

Finalment, el sisè mòdul presenta, mitjançant exemples, maneres diverses d'introduir l'atzar i el tractament de dades a l'aula a la vegada que es continua avançant en l'autoformació del futur mestre.

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de matemàtiques: l'educació per al desenvolupament de competències PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge i eines de suport s'aniran oferint al tauler a l'inici de cada bloc avaluable segons el calendari de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt